Ministru kabineta noteikumi Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība

https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
Dalīties
Translate »