Ministru kabineta noteikumi Nr. 418 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām”

https://likumi.lv/ta/id/324290-noteikumi-par-planosanas-regionu-teritorijam
Dalīties
Translate »