Ministru kabineta 2016. gada 14. aprīļa rīkojums Nr.256 “Par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.-2020.gadam”

https://likumi.lv/ta/id/281546-par-jaunatnes-politikas-istenosanas-planu-2016-2020-gadam
Dalīties
Translate »