“Erasmus+” virtuālā apmaiņa

“Erasmus+” virtuālā apmaiņa ir centralizēts projektu veids, kas veicina starpkultūru dialogu un vispārīgu prasmju attīstību, sniedzot iespēju jauniešiem piedalīties kvalitatīvās, starptautiskās un starpkulturālās izglītojošās aktivitātēs, nepiedaloties fiziskā mobilitātē. Virtuālās apmaiņas ļauj daļēji pārvarēt Covid-19 pandēmijas izraisītos globālos mobilitātes ierobežojumus.

 • "Erasmus+" virtuālā apmaiņa notiek nelielās grupās, un to vienmēr vada apmācīts koordinators. Tai vajadzētu būt vienkārši integrējamai jauniešu (neformālās izglītības) projektos vai augstākās izglītības kursos.

  Plānojot virtuālās apmaiņas projektus, tiem jāatbilst šādām prasībām:

  • projektam jābūt atbilstošam ES datu aizsardzības noteikumiem, drošam gan tā dalībniekiem, gan vadītājiem;
  • projekta tēmai jābūt politiski pamatotai un kulturāli nozīmīgai, nepārprotami saistītai ar jaunatnes un/vai augstākās izglītības sektoriem;
  • projektā izmantotajai virtuālās sadarbības platformai jābūt atvērtai, vienkāršai un pieejamai lietotāju ērtības ziņā;
  • virtuālās aktivitātes jāplāno tā, lai to dalībnieki lielākoties sadarbotos vienlaikus esot tiešsaistē;
  • projekta dalībnieki – jaunieši vecumā no 13-30 gadiem (ja dalībnieki jaunāki par 18 gadiem, nepieciešama vecāku atļauja);
  • projekta dalībniekiem jābūt no konkrētā projekta konsorcija valstīm.

  Projekta mērķi:

  • veicināt starpkultūru dialogu ar trešām valstīm un sekmēt iecietību, izmantojot iedzīvotāju savstarpējo saziņu tiešsaistē un balstoties uz digitālām, jauniešiem ērti lietojamām tehnoloģijām;
  • veicināt dažādus virtuālās apmaiņas veidus kā papildinājumu “Erasmus+” fiziskajai mobilitātei, ļaujot lielākam jauniešu skaitam gūt starpkultūru un starptautisku pieredzi;
  • uzlabot kritisko domāšanu un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, it īpaši interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu lietošanā, lai apkarotu diskrimināciju un radikalizāciju;
  • sekmēt studentu, jauniešu un jaunatnes darbinieku digitālo un vispārīgo prasmju attīstību, tostarp svešvalodu izmantošanu un darbu grupā, jo īpaši lai uzlabotu nodarbinātību;
  • ar izglītības palīdzību veicināt pilsoniskumu un kopīgās vērtības — brīvību, iecietību un nediskrimināciju;
  • stiprināt jaunatnes dimensiju ES attiecībās ar trešām valstīm;
  • izplatīt un stiprināt Eiropas vērtības.
 • Projekta ilgums3 gadi
  Projekta pieteikuma iesniegšanaCentralizēti Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā, pieteikumu sagatavojot un iesniedzot tiešsaistē Tiešās administrēšanas projektu platformā
  Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš2022. gada 20. septembris plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).
  Dalīborganizāciju profilsPubliskas vai privātas organizācijas, kas ir aktīvas augstākās izglītības vai jaunatnes sektoros;
  Augstākās izglītības iestādes, augstākās izglītības iestāžu asociācijas vai organizācijas, juridiski atzītas nacionālas vai starptautiskas rektoru, mācībspēku vai studentu organizācijas.
  Dalībnieku vecumsIesaistītajām organizācijām jārīko virtuālā apmaiņa jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem.
  Projekta darbību norises vietaProjekta darbībām jānorisinās valstīs, kurās atrodas tajās iesaistītās organizācijas.

 • Projekta pieteikumu var iesniegt:

  • publiskas vai privātas organizācijas, kas ir aktīvas augstākās izglītības vai jaunatnes sektoros;
  • augstākās izglītības iestādes, augstākās izglītības iestāžu asociācijas vai organizācijas, juridiski atzītas nacionālas vai starptautiskas rektoru, mācībspēku vai studentu organizācijas.

  Projekta koordinators iesniedz projektu visu projekta partneru vārdā un projekta koordinatoram jābūt organizācijai no programmas valsts.

  Iesaistītajām organizācijām jārīko virtuālā apmaiņa jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Ja projektos piedalās jaunieši, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, dalīborganizācijām tiek prasīts saņemt iepriekšēju piekrišanu dalībai no viņu vecākiem vai personām, kuras rīkojas viņu vārdā. Visiem dalībniekiem jāatrodas valstīs, kurās atrodas projektā iesaistītās organizācijas.

 • Projekti tiks finansēti, pamatojoties uz darba plāniem, kuros var tikt iekļauts plašs tiešsaistes sadarbības darbību loks, piemēram:

  • tiešsaistes diskusijas jauniešu projektos starp jauniešiem, kuri darbojas dažādās valstīs esošās jauniešu organizācijās, kā, piemēram, lomu spēļu simulācijas;
  • mācības jaunatnes darbiniekiem, kuri vēlas izstrādāt virtuālās apmaiņas projektu ar kolēģiem no citām valstīm;
  • vadītas tiešsaistes diskusijas augstākās izglītības programmās starp dažādās valstīs esošu augstākās izglītības iestāžu studentiem;
  • mācības universitāšu profesoriem/personālam, kas vēlas izstrādāt virtuālās apmaiņas projektu ar kolēģiem no citām valstīm;
  • interaktīvi atvērti tiešsaistes kursi, tostarp tradicionāli kursu materiāli, piemēram, filmētas lekcijas, priekšlasījumi un uzdevumu kopumi (tādi kā labi zināmie MOOC — masveida atvērtie interneta kursi, bet ar uzsvaru uz interaktīviem lietotāju forumiem nelielās grupās, lai atbalstītu studentu, profesoru un mācīšanas palīgu, jauniešu un jaunatnes darbinieku kopienas mijiedarbību).

  Darbību veikšanai projektos, ciktāl iespējams, jāizmanto jau pastāvoši rīki un platformas. Ja konkrētiem projektiem nepieciešams izstrādāt jaunus rīkus vai platformas, tas jāpamato.

 • Maksimālais viena projekta finansējums – 500 000,00 EUR.

  Maksimālais ieguldījums vienam projekta dalībniekam nedrīkst pārsniegt 200,00 EUR, t.i., ja projekta finansējums ir 500 000,00 EUR, tad projektam ir jāsasniedz vismaz 2500 dalībnieki.

  Konkrētam projektam piešķiramais finansējums tiek noteikts, ņemot vērā:

  • pieteikumā ietvertās aktivitātes;
  • projekta kvalitatīvo vērtējumu;
  • atbilstošās likmes un maksimālo vienam projektam piešķiramo finansējumu.

  Projektam piešķirtais Eiropas Komisijas budžeta finansējums, pēc projekta kvalitatīvās vērtēšanas, segs ne vairāk kā 95% plānoto projekta izmaksu.

  Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

Translate »