Maza mēroga partnerību projektu veidošanas darbnīca tiešsaistē

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) līdz 08.02.2022 aicina organizāciju pārstāvjus pieteikties tiešsaistes projektu darbnīcai par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Maza mēroga partnerības projektu veidošanu. Darbnīca notiks no 22.02.2022 līdz 24.02.2022.

Tā palīdzēs dalībniekiem veiksmīgi izstrādāt un sagatavot Maza mēroga partnerības projektu pieteikumu.

Mācības notiks tiešsaistē! Precīza informācija par mācību norises formātu sekos ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms mācībām.

Par Maza mēroga partnerības projektiem

To galvenais mērķis ir sniegt iespēju jaunām un maza mēroga organizācijām gūt starptautisku sadarbības pieredzi, veicināt Eiropas vērtību ieviešanu vietējā līmenī, kā arī uzlabot darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām kvalitāti, īstenojot starptautiska un nacionāla mēroga aktivitātes.

Mācībām ir aicinātas pieteikties jaunatnes organizācijas, sociālās iekļaušanas organizācijās, kā arī organizācijas, kas veic starpsektoriālu sadarbību, piemēram, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c., bez pieredzes vai ar nelielu pieredzi Erasmus+ projektu īstenošanā.Mācībās aicinām piedalīties komandās pa 2 – 3 organizācijas pārstāvjiem ar jau gatavu projekta ideju, lai darbnīcā kopīgi varētu to uzlabot un  izstrādāt projekta pieteikumu.

Darbnīcas laikā dalībnieki:

  • uzzinās par programmas “Erasmus+” prioritātēm un to īstenošanu projektu aktivitātēs;
  • uzzinās par programmas “Erasmus+” Maza mēroga partnerības projektiem un jaunajiem kvalitātes kritērijiem;
  • izzinās sociāli iekļaujošu projektu būtību un nozīmīgumu;
  • attīstīs sava projekta ideju un strādās pie projekta pieteikuma, akcentējot sociālās iekļaušanas aspektu, lai to varētu iesniegt jau 23.03.2022.konkursā;
  • iegūs atgriezenisko saiti par projekta ideju un individuāli konsultēsies ar JSPA ekspertu un mācību vadītājiem;
  • iepazīs citas organizācijas un veidos sadarbības kontaktus.

Pieteikšanās mācībām līdz 08.02.2022, aizpildot anketu

Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi līdz 15. februārim, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Maza mēroga partnerības projektos programmā “Erasmus+” noteiktas vairākas prioritātes aktivitāšu plānošanā un īstenošanā gan veicinot digitālo aktivitāšu formātus, gan ieviešot videi draudzīgas pieejas un veicinot tādas vērtības kā iekļaujošo organizāciju kapacitātes stiprināšana un jauniešu ar ierobežotām iespējām un sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanas veicināšana aktīvo jauniešu vidū, kas ir nacionālās prioritātes. Maza mēroga partnerības projektiem ir vienkāršots finansējuma aprēķins. Atkarībā no ieplānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem ir iespēja pieteikties uz vienu no divām dotācijas summām:30 000,00 euro vai 60 000,00 euro.

Papildu informācija:

JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas
projektu koordinatore Kristīna Kļimoviča
e-pasts: kristina.klimovica@jaunatne.gov.lv
Tālr: 67356284

Dalīties
Translate »