Trauksmes cēlēji

Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un ir pamatoti iemesli to uzskatīt par patiesu.

Trauksmes cēlējs Trauksmes celšanas likuma izpratnē ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas notiek, tiek plānots vai ir noticis, un kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošību, darba drošību u.c. jomām.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.

Trauksmes celšana nav rīcība, kuras galvenais motīvs ir personīga sūdzība, personīgas nesaskaņas vai kāda personīga labuma, tostarp materiāla labuma, gūšana.

Trauksmes celšanas likumā ir paredzētas vairākas trauksmes cēlēju aizsardzības garantijas, tostarp aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas trauksmes celšanas dēļ (atbrīvot no darba, sodīt, pazemināt amatā u.c.). Tiek nodrošināta trauksmes cēlēja identitātes aizsardzība un valsts nodrošināta juridiskā palīdzība.

 • Trauksmi var celt divējādi – vēršoties darba vietā (iekšējā trauksmes celšana) vai kompetentā institūcijā. Trauksmes celšanas likuma 4. panta otrā daļa arī nosaka, kādos gadījumos trauksmi var celt, sniedzot informāciju publiski. Lai celtu trauksmi, var izmantot arī trauksmes cēlēju kontaktpunkta, biedrības vai nodibinājuma, arodbiedrības vai to apvienības starpniecību.

  Par kompetento institūciju tiek uzskatīta iestāde, kurai ir attiecīgais pilnvarojums, kā arī no likuma izrietošas tiesības pārbaudīt trauksmes cēlēja ziņojumā norādītās informācijas patiesumu un vērsties pret pārkāpējiem, vai nu uzsākot pārbaudi, izmeklēšanu vai arī veicot citas kontroles darbības pārkāpumu atklāšanai, novēršanai un pārkāpēju sodīšanai.

   

  • aicinām izmantot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, sūtot uz aģentūras trauksmes cēlēju e-pastu: trauksme@jaunatne.gov.lv;
  • papīra formā, pa pastu;
  • trauksmes cēlēja ziņojumu var izteikt vai iesniegt klātienē (par tikšanos iepriekš vienojoties, zvanot uz tel. 67358073 vai tel.67356255 JSPA trauksmes cēlēju kontaktpersonām). Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedzot klātienē vai paužot mutvārdos ir jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID)).

Ja, izlasot trauksmes cēlēja ziņojumu, tiks secināts, ka tas ir citas institūcijas kompetencē, tad trauksmes cēlēja ziņojums (izmantojot drošus saziņas kanālus) tiks pārsūtīts kompetentās institūcijas trauksmes cēlēju kontaktpersonai, par to informējot trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēju.

Lai aizsargātu trauksmes cēlējus, JSPA atbildi trauksmes cēlējam sūtīs uz viņa norādīto pasta adresi (ar ierakstītu vēstuli), uz oficiālo elektronisko adresi, vai uz e-pasta adresi, no kuras ir ticis saņemts trauksmes cēlēja ziņojums.

Papildu informācija ir pieejama Valsts kancelejas tīmekļvietnē.

 

Dalīties
Translate »