Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī

IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ir izsludināts projektu konkurss “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. 

 • Projekta ietvaros atbalstāmi sadarbības pasākumi un aktivitātes starp Latvijas pašvaldībām ar mērķi izstrādāt un ieviest ilgtermiņa risinājumus (pieejas, sistēmas, programmas) dažādās darba ar jaunatni jomās pašvaldībās pēc reģionālās reformas, t.sk. veicinot starpinstitūciju (pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju) sadarbību pašvaldības ietvaros:

  • situācijas izpēte, pētījumi, kartēšana, konsultācijas ar jauniešiem, metodisko materiālu izstrāde, monitoringus u.c.;
  • darba grupas, sanāksmes, semināri, mācības, konsultatīvās padomes sanāksmes, ekspertu piesaiste;
  • jaunu pakalpojumu jauniešiem izstrāde un pilotēšana;
  • pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu izvērtēšana un salīdzināšana;
  • pašvaldību stratēģijas darbā ar jaunatni plānošana, izstrāde un pilnveide;
  • publicitātes nodrošināšanas un projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi;
  • vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumi, lai izvērtētu un ieviestu labās prakses piemērus dažādās darba ar jaunatni jomās.
 • Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums: EUR ______.00

 • Lai nodrošinātu papildu atbalstu pašvaldībām projekta mērķa sasniegšanai un darba ar jaunatni ilgtspējas nodrošināšanai, dalība konkursā paredz iespēju saņemt JSPA nodrošinātas individuālas mentora konsultācijas.

 • Šeit pievienotajā dokumentā iespēja skatīt biežāk uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. 

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »