Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā – otrā kārta

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 09.06.2023. izsludinājusi atklāta projektu konkursa otro kārtu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”.

 • Konkursa otrās kārtas mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā un aktivitāšu organizēšanai, lai nodrošinātu Jaunatnes politikas valsts programmas rīcības virzienos noteikto pasākumu īstenošanu un to darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

  Jaunatnes organizāciju projektiem ir jābūt vērstiem uz šādu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu:

  1. sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību;
  2. veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā;
  3. attīstīt jauniešos pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprināt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu;
  4. veicināt brīvprātīgā darba kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu, uzlabojot brīvprātīgā darba īstenošanas sistēmu;
  5. stiprināt jauniešu un jaunatnes organizāciju līdzdalības mehānismus lēmumu pieņemšanā visos līmeņos;
  6. paaugstināt darbā ar jaunatni veicēju profesionālās kompetences, kā arī veicināt sadarbību un labās prakses apmaiņu starp jaunatnes jomas profesionāļiem.
 • Projekta iesniegumu konkursa otrajai kārtai var iesniegt jaunatnes organizācija, kura atbilst Jaunatnes likuma 12. panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem un, kurai nav piešķirts finansējums valsts programmas 2023. gada atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros.

  Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši, tai skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, projekta administrēšanā iesaistītais personāls un projekta īstenošanā iesaistītie darba ar jaunatni veicēji.

 • Projekta īstenošanas termiņš un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai:

  2023. gadā – no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim;

  2024. gadā – no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim, ja projektu finansēšanai ir paredzēti līdzekļi valsts budžetā.

  Konkursā atbalstāmas:

  1.aktivitātes, kas vērstas uz projekta īstenotāja darbības nodrošināšanu, tostarp:

  • projekta administrēšana un aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas darbības nodrošināšanu un ar to saistītās izmaksas (telpu noma organizācijas darbībai, grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi, telekomunikācijas izmaksas, pamatlīdzekļu iegāde projektā plānoto mērķu sasniegšanai u.c.);
  • aktivitātes, kas vērstas uz finanšu piesaisti, interešu aizstāvību;
  • dalība starptautiskos un vietējos sadarbības tīklos, to izveide, darbības koordinēšana;

  2.aktivitātes, kas vērstas uz Jaunatnes politikas valsts programmas rīcības virzienos noteikto pasākumu īstenošanu un to rezultātu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, tostarp:

  • aktivitātes, kas sekmē jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību;
  • aktivitātes, kas veicina jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā;
  • aktivitātes, kas attīsta jauniešos pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprina piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu;
  • aktivitātes, kas veicina brīvprātīgā darba kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu;
  • aktivitātes, kas veicina vai nodrošina Latvijas jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā starptautiskā mērogā;
  • aktivitātes, kas paaugstina darbā ar jaunatni iesaistīto personu (brīvprātīgo un darba ar jaunatni veicēju) profesionālās kompetences un stiprina savstarpējo sadarbību, labās prakses apmaiņu;

  Projektā īstenotās aktivitātes tiek īstenotas, izmantojot neformālās izglītības pieeju dažādos formātos (piemēram, mācību vizītes, mācības, semināri, konferences, aktivitātes tiešsaistē, āra dzīves aktivitātes, ekspertu piesaiste, labās prakses apmaiņa, jaunatnes dialogs, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.).

 • Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 57 000,00 euro gadā (2023. gadā – 57000,00 euro, 2024. gadā – 57000,00 euro). 2024. gada maksimāli pieejamais valsts budžeta finansējums viena projekta īstenošanai var tikt mainīts saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2024. gadam” vai citiem valsts budžetu reglamentējošiem ārējiem normatīvajiem aktiem.

 • Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu!

  Projekta iesniegumu iesniedz JSPA līdz 2023. gada 12. jūlija plkst. 23:59. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883.

  Projekta iesniegumu veido pilnībā aizpildīta un projekta īstenotāja likumiskā pārstāvja parakstīta:

  • projekta iesnieguma veidlapa;
  • projekta budžeta tāmes un aktivitāšu veidlapa.

  Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar pieteikuma vēstuli.

  Sagatavojot un iesniedzot projekta iesniegumu ievērot Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības.

  Projekta iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

 • Informācija tiks papildināta.

  • Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu.
  • Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  • Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Informācija tiks papildināta.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »