Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai

Atklātā projektu konkursa mērķis – nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, tajā skaitā:

 • veicināt jauniešu zināšanu un prasmju apguvi, kā arī attieksmju veidošanu, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, lai nodrošinātu jauniešu sagatavotību turpmākajām mācībām un darba tirgum;
 • veicināt jauniešu piederības sajūtu vietējai kopienai, savstarpējo atbalstu, kā arī paaugstināt viņu pašapziņu;
 • sniegt jauniešiem iespēju socializēties, tostarp sekmēt jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;
 • nodrošināt jauniešiem iespēju saņemt individuālu atbalstu ārpusskolas laikā;
 • preventīvi mazināt jauniešu psihoemocionālās veselības riskus Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās.
 •  Projektā var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurus ietekmējusi Covid – 19 pandēmija.

  Projektu var iesniegt:

  • Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde;
  • biedrība vai nodibinājums.
 • Projektā atbalstāmās aktivitātes:

  • neformālas mācīšanās aktivitātes virtuālajā vidē vai klātienē (ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus), balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās.
  • vienaudžu mācīšanās aktivitāšu nodrošināšana (peer-to-peer) pieeja;
  • individuālā atbalsta nodrošināšana jauniešiem ar mērķi veicināt emocionālo labklājību (ja nepieciešams, nodrošinot psihologa, supervizora, kouča vai cita speciālista atbalstu);
  • kvalitatīvas socializēšanās un brīva laika pavadīšanas aktivitātes, īpaši – āra aktivitātes.

  Projekta īstenošanas ilgums: no 2021. gada ___.  ______ līdz 2021. gada 31. decembris. (Informācija tiks precizēta atbilstoši apstiprinātam projektu konkursa nolikumam). 

 • Projektu konkursā pieejamais finansējums ir 430 000,00 EUR.

  Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 10 000,00 EUR. 

  Papildus būs pieejami arī atbalsta pasākumi darba ar jaunatni veicējiem.

 • Projekta iesniegums ir jāiesniedz JSPA līdz 2021. gada __. ______ plkst. 23:59. (Informācija tiks precizēta atbilstoši apstiprinātam projektu konkursa nolikumam).

  Projekta iesniegumu veido pilnībā aizpildīts un projekta īstenotāja likumiskā pārstāvja parakstīts:

  • projekta iesniegums;
  • projekta budžeta tāme;
  • citi dokumenti, kas norādīti konkursa nolikumā.

  Projekta iesniegums jāiesniedz konkursa nolikumā noteiktajā termiņā, nosūtot to kā elektronisku dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.

  Konkursa nolikumā minētie dokumenti jāiesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievērojot Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības.

  Projekta iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

 • Desmit darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām projekta īstenotājam jāiesniedz JSPA noslēguma pārskats, nosūtot to kā elektronisku dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv

  • Iepazīsties ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem (nolikums un tā pielikumi būs pieejami aprīlī).
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu.
  • Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  • Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Informācija tiks papildināta.

Dalīties
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »