Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

Iniciatīvu “Kontakts” veido divas daļas – izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu mācības un iniciatīvu projektu konkurss.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītojošās skolas un profesionālās izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību.

Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu iespējams:

 • piedalīties mācībās un tiešsaistes semināros,
 • piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt finansējumu projektu īstenošanai.

Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks stiprināts pašpārvalžu tīkls Latvijas izglītības iestādēs, sekmējot jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un veicinot izpratni par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām.

 • Iniciatīvā “Kontakts” aicinātas pieteikties vispārizglītojošās skolas un profesionālās izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas, kas izstrādā projekta ideju, iesniedz to savā pašvaldībā kontaktpersonai (kontaktpersonas atbilstoši savam novadam iespējams skatīt šīs tīmekļvietnes satura interaktīvajā kartē zemāk). 

  Pašvaldības sniedz vienotu projektu kopas pieteikumu no visām pašvaldības izglītības iestādēm.

  Iniciatīvas mērķa grupa 

  Izglītības iestāžu (vispārizglītojošās skolas un profesionālās izglītības iestāžu) pašpārvalžu komandas, kas sastāv no trim 13 līdz 25 gadus veciem pašpārvalžu pārstāvjiem un atbalsta personas – skolotāja, jaunatnes darbinieka, vai kāda cita mentora. 

  Pieteikumus var iesniegt izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas no dažādiem Latvijas novadiem un valstpilsētām. Projektu konkursā plānots apstiprināt 100 projektus.

  1. Pieteikšanās pašpārvalžu komandu mācībām norisinās līdz 5.februārim, aizpildot anketu.
  2. No februāra līdz aprīlim komandām būs iespēja apmeklēt trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.
  3. Projekta pieteikumu iesniegšana notiks līdz 15.maijam, savukārt projektu īstenošanu izglītības iestādes varēs uzsākt augustā.

  Ieskaties 2021. un 2022. gada projekta mācību norises pieredzes stāstos šeit un šeit.

   

 • Konsultācijas: 

 • Projektam aicinām pieteikties vispārizglītojošās skolas un profesionālās izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas.

 • Pirmais iniciatīvas posms ir trīs dienu klātienes mācības laikā no 2023. gada februāra beigām līdz aprīļa sākumam. Jauniešiem tiks sniegts ieskats tajā, kā rakstīt savus iniciatīvu projektus.

  Mācībām sekos projekta izstrāde un iesniegšanas posms. Projekta iesniegšanas termiņš - 15. maijs.

 • Iniciatīvas mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.

 • Iniciatīvu projektu izskatīsim tikai no tām izglītības iestādēm, kas piedalījušās mācībās.

 • Izglītības iestādēm, kas piedalās mācībās, nav obligāts pienākums iesniegt iniciatīvu projektu, tomēr jāņem vērā, ka iniciatīvu projekta pieteikuma gatavošana ir viens no galvenajiem mācību mērķiem.

 • Trīs izglītības iestāžu pašpārvalžu jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu (izglītības iestādē strādājošu skolotāju, psihologu, u.tml.).

 • Jā, projektā var iesaistīties cits skolotājs, kurš sadarbībā ar skolēniem piedalīsies projekta aktivitātēs un būs kontaktpersona saziņai ar projekta koordinatoriem. Iniciatīvu projekta īstenošanā izglītības iestādē var iesaistīties un komandai palīdzēt arī citi skolēni un skolotāji.

 • Vēlams, lai aktivitātēs piedalās reģistrācijas anketā norādītie dalībnieki visu projekta laiku. Organizētāji patur tiesības atļaut dalībnieku sastāva maiņu projekta laikā, ja radušies kādi objektīvi iemesli un skolu komanda par to ir laicīgi informējusi sava reģiona koordinatoru.

 • Iniciatīvu projektu konkursā plānots atbalstīt aktivitātes, kas attīsta jauniešu pilsonisko līdzdalībuun izpratnes veidošanos par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām un to iesaisti projektā, piemēram:

  • pašpārvaldes darbakārtības izstrādi,
  • jauniešiem svarīgu tēmu aktualizēšanu,
  • pašpārvaldei svarīgu kompetenču attīstīšanu,
  • psihologu vai mentoru konsultācijas,
  • saiknes veidošanu starp skolotājiem un pašpārvaldi.

  Augstāk minētie ir tikai piemēri un variācijas dažādām aktivitātēm. Katra izglītības iestāde tiek aicināta plānot savai skolas kopienai piemērotākās un vajadzībām atbilstošākās idejas.

  Detalizētāka informācija par atbalstāmajām aktivitātēm būs lasāma iniciatīvu projekta konkursa nolikumā, kas tiks publicēts februārī.

 • Jā, konsultantiem jābūt līdzās savai komandai gan mācībās, gan iniciatīvu projektu īstenošanas laikā.

 • Skolotājs-konsultants ir atbalsta persona skolēniem projekta aktivitāšu īstenošanā un starpnieks starp skolēniem un skolas vadību skolēnu izstrādātā iniciatīvu projekta īstenošanai izglītības iestādē. Tāpat skolotājs-konsultants  ir arī kontaktpersona ar kuru projekta koordinators sazināsies projekta laikā.

 • Plānots, ka mācības notiks klātienē epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot visus valstī tobrīd noteiktos ierobežojumus.

 • Mācības notiks no februāra beigām līdz aprīļa sākumam. JSPA organizēs 17 mācības visā Latvijā, tās notiks gan darba dienās, gan brīvdienās. Pēc pieteikumu iesniegšanas, pašpārvalžu komandas tiks informētas ar viņu mācību norises laiku un vietu. Vērts piebilst, ka mācības notiks izglītības iestādes reģionā.

 • Mācības notiks latviešu valodā. Ja kādam no dalībniekiem ir nepieciešams tulkošanas atbalsts, lūgums komplektēt grupu ar dalībniekiem, kuri var sniegt atbalstu viens otram. Ja tas nav iespējams, lūdzu, norādiet pieteikuma anketas sadaļā “Citi komentāri, jautājumi”, par nepieciešamo atbalstu, vai sazinieties ar sava reģiona projektu koordinatoru.

 • Lai iegūtu finansējumu, tiks rīkots atklāts projektu konkurss. Izglītības iestādes, kuras piedalīsies mācībās, tiks veiksmīgi sagatavotas iniciatīvu projekta pieteikuma iesniegšanai.

 • Jā, izglītības iestādēm jānodrošina transports uz/no mācību norises vietas. Ja tas nav iespējams, lūgums sazināties ar attiecīgo pašvaldības pārstāvi.

 • Mācībās izstrādātā projekta ideja jāiesniedz savas pašvaldības kontaktpersonai. Katrai izglītības iestādei tiks paziņots, kas ir viņu kontaktpersona pašvaldībā.

 • Iniciatīvai izvēlēts nosaukums “Kontakts”, lai uzsvērtu komunikācijas nozīmi (kontakta izveidi) pašpārvaldes un izglītojamo starpā, jauniešu starpā, kā arī jauniešu – pašpārvaldes – atbalsta personu un vadības starpā, tādējādi stiprinot aktīvu jauniešu līdzdalību izglītības iestādes vidē.

Projektu konkursa “Kontakts” novadu pašvaldību kontaktpersonas

Agnese Kalniņa

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas projektu koordinatore

Elvīra Fiļa

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte (Valsts programmas projekti)

Dalīties
Translate »