Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” notiek Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros.

 • Iniciatīvu “Kontakts” veido divas daļas – izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu mācības un iniciatīvu projektu konkurss.

  Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.

  Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu iespējams:

  • piedalīties 3 dienu klātienes mācībās,
  • piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt finansējumu projektu īstenošanai.

  Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks stiprināts pašpārvalžu tīkls Latvijas izglītības iestādēs, sekmējot jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un veicinot prasmes novērst mobingu un veidot skolas vidi atbalstošu un cieņpilnu.

 • Īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā  Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un  atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

 • Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties:

  • Rīgas reģions – Agnese Kalniņa (67356253, agnese.kalnina@jaunatne.gov.lv);
  • Latgales reģions –  Agnese Kalniņa (67356253, agnese.kalnina@jaunatne.gov.lv);
  • Vidzemes reģions – Kristīna Kļimoviča (67356284, kristina.klimovica@jaunatne.gov.lv);
  • Kurzemes reģions –  Kristīna Kļimoviča (67356284, kristina.klimovica@jaunatne.gov.lv);
  • Zemgales reģions – Linda Joste-Sidorova (67356255, linda.joste-sidorova@jaunatne.gov.lv).
  1. Pieteikšanās pašpārvalžu komandu mācībām norisinājās līdz 31. janvārim (ieskaitot).
  2. No februāra līdz aprīlim komandām būs iespēja apmeklēt trīs dienu klātienes mācības, lai padziļinātu savas zināšanas par līdzdalību, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.
  3. Projekta pieteikumu iesniegšana notiks līdz 17. maijam, savukārt, projektu īstenošanu izglītības iestādes varēs uzsākt augustā.
 • Lai uzzinātu vairāk par iniciatīvas “Kontakts” 2023. gada rezultātiem, aicinām skatīt sadaļu “Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” 2023”.

  Aicinām ieskatīties arī 2021., 2022. un 2023. gada projekta mācību norises pieredzes stāstos:

  2023. gads

  2022. gads

  2021. gads

 • Aicinām pieteikties izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā.

 • Pirmais iniciatīvas posms ir trīs dienu klātienes mācības (ar nakšņošanu) laikā no 2024. gada februāra beigām līdz aprīļa vidum.

  Mācībām sekos projekta izstrāde un iesniegšanas posms. Projekta iesniegšanas termiņš – 2024. gada 17. maijs.

 • Iniciatīvas mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.

 • Iniciatīvu projektu izskatīsim tikai no tām izglītības iestādēm, kas piedalījušās mācībās.

 • Izglītības iestādēm, kas piedalās mācībās, nav obligāts pienākums iesniegt iniciatīvu projektu, tomēr jāņem vērā, ka iniciatīvu projekta pieteikuma gatavošana ir viens no galvenajiem mācību mērķiem.

 • Mācībām var pieteikties komanda, kuras sastāvā ir 3 konkrētās izglītības iestādes pašpārvaldes pārstāvji (atļautais vecums no 13 līdz 25 gadiem) un atbalsta persona (skolotājs, jaunatnes darbinieks vai cits mentors).

 • Jā, projektā var iesaistīties cits skolotājs, kurš sadarbībā ar skolēniem piedalīsies projekta aktivitātēs un būs kontaktpersona saziņai ar projekta koordinatoriem. Iniciatīvu projekta īstenošanā izglītības iestādē var iesaistīties un komandai palīdzēt arī citi skolēni un skolotāji.

 • Vēlams, lai aktivitātēs piedalās reģistrācijas anketā norādītie dalībnieki visu projekta laiku. Organizētāji patur tiesības atļaut dalībnieku sastāva maiņu projekta laikā, ja radušies kādi objektīvi iemesli un skolu komanda par to ir laicīgi informējusi sava reģiona koordinatoru.

 • Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas veicina:

  • aktīvu un sistēmisku pašpārvaldes darbību izglītības iestādē;
  • jauniešu pilsonisko līdzdalību;
  • izpratnes veidošanu par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām un to iesaisti projektā;
  • prasmes atpazīt un novērt mobingu un veidot skolas vidi atbalstošu un cieņpilnu;
  • komunikāciju starp skolu pašpārvaldēm vai pilnveido skolas iekšējo komunikāciju, izceļot pašpārvaldi kā kontaktu starp jauniešiem un izglītības iestādes vadību.

   

  Katra izglītības iestāde tiek aicināta plānot savai skolas kopienai piemērotākās un vajadzībām atbilstošākās idejas.

  Detalizētāka informācija par atbalstāmajām aktivitātēm būs lasāma iniciatīvu projekta konkursa nolikumā, kas tiks publicēts drīzumā.

 • Jā, atbalsta personām jābūt līdzās savai komandai gan mācībās, gan iniciatīvu projektu īstenošanas laikā. Lūdzam ņemt vērā, ka atbalsta personām visu mācību laiku jāatrodas mācību norises vietā (t.sk. jānakšņo) un jāpiedalās mācību procesā.

 • Skolotājs, jaunatnes darbinieks vai cits mentors ir atbalsta persona skolēniem mācībās un projekta sagatavošanā un īstenošanā un starpnieks starp skolēniem un skolas vadību skolēnu izstrādātā iniciatīvu projekta īstenošanai izglītības iestādē. Tāpat atbalsta persona ir arī kontaktpersona ar kuru projekta koordinators sazināsies projekta laikā.

 • Jā, mācības norisināsies klātienē 3 pilnas dienas, piemēram, no trešdienas līdz piektdienai.

 • Mācības notiks no februāra beigām līdz aprīļa vidum. JSPA organizēs 18 mācības visā Latvijā, tās notiks gan darba dienās, gan brīvdienās. Piesakoties ir iespēja atzīmēt sev vēlamo. Vērts piebilst, ka mācības notiks izglītības iestādes reģionā.

 • Mācības notiks latviešu valodā. Ja kādam no dalībniekiem ir nepieciešams tulkošanas atbalsts, lūgums komplektēt grupu ar dalībniekiem, kuri var sniegt atbalstu viens otram.

 • Lai iegūtu finansējumu, tiks rīkots atklāts projektu konkurss. Izglītības iestādes, kuras piedalīsies mācībās, tiks veiksmīgi sagatavotas iniciatīvu projekta pieteikuma iesniegšanai.

 • Jā, izglītības iestādēm jānodrošina transports uz/no mācību norises vietas. Ja tas nav iespējams, lūgums sazināties ar attiecīgo pašvaldības pārstāvi.

 • Mācībās izstrādātā projekta ideja jāiesniedz savas pašvaldības kontaktpersonai. Katrai izglītības iestādei tiks paziņots, kas ir viņu kontaktpersona pašvaldībā.

 • Iniciatīvai izvēlēts nosaukums “Kontakts”, lai uzsvērtu komunikācijas nozīmi (kontakta izveidi) pašpārvaldes un izglītojamo starpā, jauniešu starpā, kā arī jauniešu – pašpārvaldes – atbalsta personu un vadības starpā, tādējādi stiprinot aktīvu jauniešu līdzdalību izglītības iestādes vidē.

Projektu konkursa “Kontakts” novadu pašvaldību kontaktpersonas

Elvīra Fiļa

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Linda Gulbīna

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Agnese Kalniņa

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas projektu koordinatore

Dalīties
Translate »