“Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros 06.02.2024. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

 • Īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā  Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un  atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

  • Latvijas valstspilsētas vai novada pašvaldība, vai pašvaldības iestāde ar tiesībām vai attiecīgu pilnvarojumu pārstāvēt pašvaldību konkursā, kas pārstāv izglītības iestādi/-es, kas ir piedalījusies/-šās 2024. gada JSPA organizētajās mācībās par izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību;
  • biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajai daļai un pārstāv izglītības iestādi/-es, kas ir piedalījusies/-šās 2024. gada JSPA organizētajās mācībās par izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.
 • Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa sasniegšanai ir no 2024. gada 12. augusta līdz 2024. gada 31. decembrim.

  Klātienes un atbalstāmās aktivitātes:

  • kas veicina izglītības iestādes pašpārvaldes darbības analīzi, kartēšanu, izpēti (piemēram, līdzšinējās darbības pārskats, stipro/vājo pušu noteikšana), ar mērķi veicināt jaunu dalībnieku iesaisti, izveidot iepriekšējās darbības analīzē balstītu darbības plānu, sagatavot īstermiņa darbakārtību u.c. jautājumi;
  • kas veicina izglītības iestādes pašpārvaldes līdzdalību lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā izglītības iestādes un/vai pašvaldības līmenī (piemēram, aktualizējot jauniešiem svarīgus jautājumus, risinājumu meklēšanu un rīcības plāna izstrādi u.c.);
  • kas veicina līdzdalības kompetences pilnveidošanu un sekmē izglītības iestādes pašpārvalžu dalībnieku prasmju/iemaņu, zināšanu, vērtību un attieksmju attīstību, kas ir nozīmīgs pamats projekta dalībnieku pilsoniskās līdzdalības, iesaistes lēmumu pieņemšanā, aktīvas un atbildīgas pozīcijas nodrošināšanā;
  • kas veicina jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanu, veicinot psihoemocionālo labbūtību un noturību (piemēram, psihologu vai citu atbilstošu speciālistu iesaiste aktivitāšu īstenošanā);
  • kas veicina saliedētību izglītības iestādē un ir vērstas uz izglītības iestādes psiholoģiska klimata uzlabošanu un emocionāli drošas un pozitīvas vides veidošanu, tajā skaitā izpratnes veidošanu par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām un to iekļaušanu, šo jauniešu iesaisti pašpārvaldēs, projektu īstenošanā;
  • kas veicina jauniešu medijpratības un kritiskās domāšanas prasmju attīstību;
  • kas veicina sadarbību starp izglītojamajiem un izglītības iestādes atbalsta personām (piemēram, psihologi u.c.), pedagogiem un administratīvo skolas personālu.
 • Vienas izglītības iestādes aktivitāšu īstenošanai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 1 200,00 eiro. Viena projekta īstenošanai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 10 000,00 eiro.

 • Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu!

  Projekta iesniegumu iesniedz JSPA līdz 2024. gada 17. maija plkst. 23:59. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883.

  Lūdzam neatlikt dokumentu iesniegšanu uz pēdējo brīdi!

  Projekta iesniegumu veido pilnībā aizpildīta un projekta īstenotāja likumiskā pārstāvja parakstīta:

  Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar pieteikuma vēstuli.

  Sagatavojot un iesniedzot projekta iesniegumu ievērot Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības.

  Projekta iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

 • Informācija tiks papildināta.

  1. Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
  2. Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu.
  3. Sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  4. Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Dalīties
Translate »