Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros 16.02.2024. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”.

 • Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu iniciatīvām un aktivitāšu īstenošanai, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību.

  Atklāts projektu konkurss tiek organizēts vietējā līmenī (aktivitātes tiek organizētas viena plānošanas reģiona ietvaros) un reģionālā vai nacionālā līmenī (aktivitātes tiek organizētas vismaz divos Latvijas plānošanas reģionos  un projekta iesniegumā tas tiek pilnvērtīgi pamatots).

 • Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajā daļā noteiktajam.

  Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši un jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši tie, kas līdz šim nav bijuši aktīvi iesaistīt darbā ar jaunatni.

 • Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai ir no 2024. gada 31. maija līdz 2024. gada 30. novembrim.

  Konkursā atbalstāmas aktivitātes, kas:

  • dod iespēju noskaidrot jauniešu ar ierobežotām iespējām intereses, identificēt un mazināt šķēršļus šo jauniešu aktīvai iesaistei pilsoniskā sabiedrībā, jo īpaši sasniedzot jauniešus, kas līdz šim nav bijuši aktīvi iesaistīti darbā ar jaunatni;
  • rada jauniešiem ar ierobežotām iespējām emocionāli pieejamu, atbalstošu, iekļaujošu vidi un labvēlīgus apstākļus jauniešu diskusijām un socializācijas aktivitātēm;
  • veicina jauniešu ar ierobežotām iespējām integrēšanos citu jauniešu vidū;
  • nodrošina jauniešu ar ierobežotām iespējām dalību valsts un starptautiska mēroga pasākumos, kas veltīti tiesību, labklājības un līdzdalības jautājumu risināšanai;
  • motivē jauniešus ar ierobežotām iespējām iesaistīties vietējā, reģionālā vai nacionālā līmeņa jaunatnes organizācijās, jauniešu domēs, pašpārvaldēs ilgtermiņā;
  • veicina jauniešu ar ierobežotām iespējām pilsonisko un politisko līdzdalību, tajā skaitā sekmē iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, iesaisti skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā, stiprinot demokrātisko vērtību cieņu un jauniešu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai;
  • vērstas uz jauniešu, jo īpaši jauniešu ar ierobežotām iespējām, medijpratības prasmju attīstību, tajā skaitā informācijas meklēšanas, analīzes, salīdzināšanas, kritiskās domāšanas iemaņu attīstīšanu;
  • būtu vērstas uz jauniešu iesaisti informācijas satura izstrādē un izplatīšanā plašākam jauniešu lokam, ar mērķi veicināt jauniešu, jo īpaši jauniešu ar ierobežotām iespējām, līdzdalību un iesaisti darba ar jaunatni aktivitātēs.

  Projektā īstenotās aktivitātes tiek īstenotas izmantojot neformālās izglītības pieeju dažādos formātos (piemēram, mācības, semināri, forumi, konferences, āra dzīves aktivitātes, digitālie risinājumi, ekspertu piesaiste, labās prakses apmaiņa, jaunatnes dialogs, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.).

 • Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 250 000,00 euro. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 10 000,00 euro.

 • Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu!

  Projekta iesniegumu jāiesniedz JSPA līdz 2024. gada 2. aprīļa plkst. 23:59. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883.

  Lūdzam neatlikt dokumentu iesniegšanu uz pēdējo brīdi!

 • Informācija tiks papildināta.

  • Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu.
  • Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  • Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »