Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī

IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros plānots izsludināt projektu konkursu “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Projekta mērķis (informācija tiks papildināta).

Atklātajā projektu konkursā tiks atbalstīti piecpadsmit projektu iesniegumi.

 • Informācija tiks papildināta.

 • Projektā var piedalīties:

  • jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
  • jaunatnes darbinieki un citas darbā ar jaunatni iesaistītās personas.

  Projektu var iesniegt pašvaldība.

 • Projekta īstenošanas ilgums: no 2021. gada ___.  ______ līdz 2022. gada 31. decembrim.

 • Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir _______ EUR. (informācija tiks papildināta)

  Avansa maksājums:

  10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas JSPA veic avansa maksājumu:

  • 90% apmērā no piešķirtā finansējuma, ja projekta īstenotājs savas iepriekšējās līgusmsaistības ar JSPA ir veicis, ievērojot līguma nosacījumus un termiņus;
  • 60% apmērā no piešķirtā finansējuma, ja projekta īstenotājs savas iepriekšējās līgusmsaistības ar JSPA ir veicis, neievērojot līguma nosacījumus un termiņus.

  Noslēguma maksājums:

  30 darba dienu laikā pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas JSPA veic noslēguma maksājumu vai izrakstīta rēķins par neattiecināmo izmaksu vai neizlietotā finansējuma atmaksāšanu.

 • Projekta iesniegums ir jāiesniedz JSPA līdz 2021. gada __. ______ plkst. 23:59. (informācija tiks papildināta)

  Projekta iesniegumu veido pilnībā aizpildīts un projekta īstenotāja likumiskā pārstāvja parakstīts:

  • projekta iesniegums;
  • aktivitāšu un rezultātu veidlapa;
  • projekta budžeta tāme.

  Projekta iesniegumu jāiesniedz konkursa nolikumā noteiktajā termiņā, nosūtot to kā elektronisku dokumentu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv  

  Konkursa nolikumā minētie dokumenti jāiesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievērojot Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības.

  Projekta iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

 • Desmit darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām projekta īstenotājam jāiesniedz JSPA noslēguma pārskats, nosūtot to kā elektronisku dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv  

  • Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu. 
  • Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  • Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Informācija tiks papildināta.

Dalīties
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »