Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros 24.01.2024. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

 • Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, tostarp  veicināt digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību* un jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu, izglītojamo pašpārvalžu attīstību** savā pašvaldībā, jauniešu ar ierobežotām iespējām*** iekļaušanu un sadarbību ar jaunatnes organizācijām****.

  _________________________________________

  * Programmas pasākums Nr. 1.6.1. “Nodrošināts atbalsts pašvaldībām jauniešu digitālo prasmju un digitālā darba ar jaunatni attīstībai”.

  ** Programmas pasākums Nr. 2.3.2. “Nodrošināts atbalsts pašvaldībām izglītojamo pašpārvalžu stiprināšanai”.

  *** Jaunieši ar ierobežotām iespējām:

  • jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti;
  • jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības;
  • jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, parādnieki, u.c.);
  • jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā, u.c.);
  • jaunieši ar veselības problēmām (jaunieši ar hroniskām vai smagām saslimšanām vai psihiatriskiem traucējumiem, u.c.);
  • jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (kas saskaras ar vecuma, dzimuma, etniskās piederības, seksuālās orientācijas izraisītu diskrimināciju, kam ir anti-sociāla vai riskanta uzvedība, kā arī vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie, vielu un procesu atkarīgie, u.c.);
  • jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem lauku reģioniem, lauku jaunieši, jaunieši, kuriem ir ierobežotas pakalpojumu iespējas, u.c.).

  **** Programmas pasākums Nr. 1.1.1. “Atbalstīta jaunatnes politikas attīstība vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, izglītojamo pašpārvalžu un jauniešu domes attīstību savā pašvaldībā un sadarbību ar jaunatnes organizācijām”.

 • Projekta iesniedzējs ir Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde, ja ir atbilstošs pašvaldības domes pilnvarojums.

  Projekta tiešā mērķa grupa:

  1. jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
  2. darba ar jaunatni veicēji.
 • Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai ir no 2024. gada 22. aprīļa līdz 2024. gada 31. oktobrim.

  Konkursā atbalstāmas aktivitātes, kas:

  • vērstas uz jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu sabiedrībā (piemēram, mācības, mācību vizītes, darba grupas, semināri, konferences, āra dzīves aktivitātes, ekspertu piesaiste, labās prakses apmaiņa, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.);
  • vērstas uz izglītojamo pašpārvalžu un jauniešu domes attīstību pašvaldībā (piemēram, mācības, semināri, labās prakses apmaiņa, forumi u.c.);
  • attīsta digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, tostarp, jauniešiem, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem;
  • veicina sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, t.sk. ar jaunatnes organizācijām dažādās darba ar jaunatni jomās (piemēram, digitālais darbs ar jaunatni un mobilais darbs ar jaunatni);
  • nodrošina projekta publicitāti un rezultātu izplatīšanu;
  • sekmē vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumus, lai izvērtētu un ieviestu labās prakses piemērus dažādās darba ar jaunatni jomās;
  • nodrošina pašvaldību stratēģiju darbā ar jaunatni plānošanu, izstrādi un pilnveidi (piemēram, situācijas izpēte, pētījumi, kartēšana, konsultācijas ar jauniešiem, ekspertu piesaiste u.c.);
  • nodrošina pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu izvērtēšanu un salīdzināšanu (piemēram, darba grupas, sanāksmes, semināri, mācības, konsultatīvās padomes sanāksmes, ekspertu piesaiste, metodisko materiālu izstrāde, monitoringi, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.).
 • Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 102000,00 eiro. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 8500,00 eiro.

 • Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu!

  Projekta iesniegumu jāiesniedz JSPA līdz 2024. gada 4. marta plkst. 23:59. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883.

  Lūdzam neatlikt dokumentu iesniegšanu uz pēdējo brīdi!

 • Informācija tiks papildināta.

  1. Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
  2. Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu.
  3. Sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  4. Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »