Starpnovadu un starpinstitūciju otrais 2020. projektu konkurss

“Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” IZM “Jaunatnes politikas valsts programmas” ietvaros 2020. gadā izsludināja 2 atklātu projektu konkursus “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.
Šajā daļā plašāka informācija par konkursa “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 2.projektu konkursu.

 • Konkursa mērķis

  Aatbalstīt pašvaldību projektus, kas vērsti uz starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību dažādās darba ar jaunatni jomās (piemēram, digitālais darbs ar jaunatni, mobilais/ielu darbs ar jaunatni, jauniešu līdzdalība un iniciatīvas, sociālā iekļaušana, brīvprātīgais darbs, starptautiskais darbs ar jaunatni u.c.) jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī.

 • 2020. gada 12. oktobris

 • Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums: EUR 4300.00


 • Projekta ietvaros atbalstāmi sadarbības pasākumi un aktivitātes starp Latvijas pašvaldībām ar mērķi izstrādāt un ieviest ilgtermiņa risinājumus (pieejas, sistēmas, programmas) dažādās darba ar jaunatni jomās pašvaldībās pēc reģionālās reformas, t.sk. veicinot starpinstitūciju (pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju) sadarbību pašvaldības ietvaros:

  • situācijas izpēte, pētījumi, kartēšana, konsultācijas ar jauniešiem, metodisko materiālu izstrāde, monitoringus u.c.;
  • darba grupas, sanāksmes, semināri, mācības, konsultatīvās padomes sanāksmes, ekspertu piesaiste;
  • jaunu pakalpojumu jauniešiem izstrāde un pilotēšana;
  • pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu izvērtēšana un salīdzināšana;
  • pašvaldību stratēģijas darbā ar jaunatni plānošana, izstrāde un pilnveide;
  • publicitātes nodrošināšanas un projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi;
  • vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumi, lai izvērtētu un ieviestu labās prakses piemērus dažādās darba ar jaunatni jomās.

 • Projekta iesniegumu konkursam iesniedz Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība, kura projekta ietvaros apņemas sadarboties ar vismaz vienu Latvijas pilsētas vai novada pašvaldību (vai novada teritoriālo vienību), kuras saskaņā ar plānoto teritoriālo reformu (saskaņā ar likumprojektu "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums") plānots apvienot vienā administratīvi teritoriālajā vienībā, un
  kura iesniedz projekta iesniegumu projektā iesaistīto pašvaldību vārdā.

 • Projekta pieteikumus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta formā.

  Projekta dokumenti pieejami šīs lapas Dokumentu sadaļā. Veicot dokumenta izvēlni pēc nosaukuma tas tiek lejuplādēts datorā. 

  Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 2020. gada 12.oktobris

  Aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, projekta budžeta tāmi un apliecinājumu iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītā elektroniska dokumenta veidā, nosūtot to uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.

  Informatīvā tiešsaistes semināra (29-30.09.2020.) materiāli  pieejami šīs lapas Materiālu sadaļā.

   

 • Minētie dokumenti pieejami šīs lapas Dokumentu sadaļā (zemāk). Veicot dokumenta izvēlni pēc nosaukuma tas tiek lejuplādēts datorā. 

  • Noslēguma pārskata saturiskā atskaite: Valsts programmas projekta saturiskās atskaites veidlapa. Tie ir jāaizpilda un jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.
  • Finanšu atskaite: Veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar projekta saturiskās atskaites veidlapu. Klāt ir jāpievieno finanšu attaisnojuma dokumentu kopijas, t.sk., konta Valsts kasē izraksts, konta Valsts kasē kopsavilkums, projekta virsgrāmata vai kontu apgrozījuma pārskats, un apliecinājumu, ka projekta attiecināmajās izmaksās iekļautais pievienotās vērtības nodoklis nav un netiks pieprasīts apmaksai no valsts budžeta (attiecināms uz projekta īstenotājiem, kas ir reģistrējušies ar pievienotās vērtības nodokļa apliekamo personu reģistrā) un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti.
  • Dalībnieku saraksta un darba kārtības veidlapa: Projekta dalībnieku saraksta un aktivitātes programmas paraugi.
   NB! Ja projekta īstenotājs izmanto savu dokumenta sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija.

  Vēl plašāk projektu veida dokumentāciju variet skatīt šeit. Dokumentu filtrā izvēlieties izlases kritērijus, lai precīzāk iegūtu meklētās programmas/projekta dokumentu. 

 • Lai nodrošinātu papildu atbalstu pašvaldībām projekta mērķa sasniegšanai un darba ar jaunatni ilgtspējas nodrošināšanai, dalība konkursā paredz iespēju saņemt JSPA nodrošinātas individuālas mentora konsultācijas. 

 • Šīs lapas dokumentu sadaļā (zemāk), veicot dokumenta "biežāk uzdotie jautājumi un atbildes" izvēlni pēc nosaukuma, tas tiks lejuplādēts datorā. Šajā dokumentā iespējams skatīt biežāk uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. 

 • 1.2. apakšsadaļas projektu konkursā "Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" (otrajā projektu konkursā) tika iesniegti 12 projektu iesniegumi un apstiprināti 12 projektu iesniegumi, atbalstot 25 pašvaldību iesaisti.

  Informācija par projektu kontaktinformāciju, projekta kopsavilkumu un projekta īstenošanas termiņu pieejama šeit

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »