Atbalsts jauniešu iekļaušanai sabiedrībā 2020

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 2020. gadā izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”. Atklātais projektu konkurss tika iedalīts divās daļās. Šajā valsts programmas sadaļā var iepazīties ar atklātā projektu konkursa 2.2.2. apakšsadaļā “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību” noteiktajām prasībām.

 • Konkursa mērķis – sekmēt grūti aktivizējamu jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, tai skaitā mazināt pret jauniešiem vērsto vardarbību un veicināt jauniešu garīgo labklājību, sniedzot atbalstu 10 biedrībām vai nodibinājumiem, kuru aktivitātes vērstas uz darbu ar jaunatni.  

 • Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums - EUR 3800.00.

 • Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt biedrība vai nodibinājums:

  • kura atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajā daļā noteiktajam;
  • kurai nav piešķirts finansējums Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 2.1. sadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros;

  kura nav iesniegusi projektu konkursa 2.2.1. apakšsadaļā “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai”.

 • Projekta pieteikumus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta formā.

  Projekta dokumenti pieejami šīs lapas Dokumentu sadaļā. Veicot dokumenta izvēlni pēc nosaukuma tas tiek lejuplādēts datorā. 

  Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 2020. gada 7. aprīlis

  Aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, projekta budžeta tāmi un apliecinājumu iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītā elektroniska dokumenta veidā, nosūtot to uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.

  Informatīvā tiešsaistes semināra (19.03.2020.) materiāli  pieejami šīs lapas Materiālu un Dokumentu sadaļās.

 • Minētie dokumenti pieejami šīs lapas Dokumentu sadaļā (zemāk). Veicot dokumenta izvēlni pēc nosaukuma tas tiek lejuplādēts datorā. 

  • Noslēguma pārskata saturiskā atskaite: Valsts programmas projekta saturiskās atskaites veidlapa. Tie ir jāaizpilda un jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.
  • Finanšu atskaite: Veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar projekta saturiskās atskaites veidlapu. Klāt ir jāpievieno finanšu attaisnojuma dokumentu kopijas, t.sk., konta Valsts kasē izraksts, konta Valsts kasē kopsavilkums, projekta virsgrāmata vai kontu apgrozījuma pārskats, un apliecinājumu, ka projekta attiecināmajās izmaksās iekļautais pievienotās vērtības nodoklis nav un netiks pieprasīts apmaksai no valsts budžeta (attiecināms uz projekta īstenotājiem, kas ir reģistrējušies ar pievienotās vērtības nodokļa apliekamo personu reģistrā) un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti.
  • Dalībnieku saraksta un darba kārtības veidlapa: Projekta dalībnieku saraksta un aktivitātes programmas paraugi.
   NB! Ja projekta īstenotājs izmanto savu dokumenta sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija.

  Vēl plašāk projektu veida dokumentāciju variet skatīt šeit. Dokumentu filtrā izvēlieties izlases kritērijus, lai precīzāk iegūtu meklētās programmas/projekta dokumentu. 

 • Konkursā ir atbalstāmas aktivitātes, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, tai skaitā mazinot vardarbību jauniešu vidū un pret jauniešiem vērsto vardarbību, kā arī stiprinot jauniešu garīgo veselību un labklājību:

  • aktivitātes, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā un aktīvu to līdzdalību - mācības, pieredzes apmaiņas braucieni, ekspertu piesaiste, jaunu pakalpojumu un programmu izstrāde un pilotēšana, jauniešu iniciatīvas;
  • aktivitātes, kas sekmē jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē;
  • aktivitātes, kas rada jauniešiem emocionāli pieejamu, atbalstošu, iekļaujošu vidi un labvēlīgus apstākļus jauniešu diskusijām un citām jauniešu aktivitātēm, tai skaitā digitālā jaunatnes darba aktivitātes;
  • aktivitātes, kas nodrošina jauniešu dalību pasākumos, kas saistīti ar jauniešu interesēm, tiesībām un labklājību;
  • aktivitātes, kas veicina jauniešu dalību ar konkursa mērķi saistītos informatīvajos pasākumos, darba grupās, forumos un citos pasākumos;
  • neformālās mācīšanās aktivitātes, kas iedrošina no vardarbības cietušo jauniešu komunikāciju un sadarbību ar darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem;
  • aktivitātes, kas veicina sabiedrības informētību par vardarbību jauniešu vidū un pret jauniešiem vērsto vardarbību, kā arī jauniešu garīgo veselību un labklājību.
 • Projekta īstenošanas uzsākšanas datums: no 2020. gada 1. jūnija.

  Projekta īstenošanas noslēguma datums: 2021. gada 31. maijs.

 • 2.2.2. apakšsadaļas projektu konkursā "Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību" tika iesniegti 11 projektu iesniegumi un apstiprināti 6 projektu iesniegumi.

  Informācija par projektu kontaktinformāciju, projekta kopsavilkumu un projekta īstenošanas termiņu pieejama šeit.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »