Atbalsts jaunatnes organizācijām jauniešu līdzdalības veicināšanai 2020

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 2020. gadā izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”. Atklātais projektu konkurss tika iedalīts divās daļās. Šajā valsts programmas sadaļā var iepazīties ar atklātā projektu konkursa 2.2.1. apakšsadaļā “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai” noteiktajām prasībām.

 • Konkursa mērķis – aktivizēt jaunatnes organizāciju darbību un ilgtspēju, kā arī nodrošināt visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes organizācijām, Eiropas jaunatnes programmām un darba ar jaunatni sniegtajiem pakalpojumiem, sniedzot atbalstu līdz 10 jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstītām biedrībām, to iniciatīvu īstenošanai un kapacitātes celšanai.

 • Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums - EUR 3800.00.

 • Projekta iesniegumu konkursam iesniedz jaunatnes organizācija:
  • kura ir ierakstīta jaunatnes organizāciju sarakstā (atbilstoši Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un 12. panta otrajā daļā noteiktajam);
  • kurai nav piešķirts finansējums Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 2.1. sadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros;
  • kura nav iesniegusi projekta iesniegumu konkursa 2.2.2. apakšsadaļā “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību”.

  Jaunatnes organizācijai jābūt ierakstītai jaunatnes organizāciju sarakstā.

 • Projekta pieteikumus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta formā.

  Projekta dokumenti pieejami šīs lapas Dokumentu sadaļā. Veicot dokumenta izvēlni pēc nosaukuma tas tiek lejuplādēts datorā.

  Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 26. maijs

  Aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, projekta budžeta tāmi un apliecinājumu iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītā elektroniska dokumenta veidā, nosūtot to uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.

  Informatīvā tiešsaistes semināra (29.04.2020.) materiāli  pieejami (lejuplādējami) šīs lapas Materiālu sadaļā.

 • Minētie projektu veida dokumenti pieejami šīs lapas Dokumentu sadaļā. Veicot dokumenta izvēlni pēc nosaukuma tas tiek lejuplādēts datorā. 

  •  Noslēguma pārskata saturiskā atskaite: Valsts programmas projekta saturiskās atskaites veidlapa. Tie ir jāaizpilda un jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.
  • Finanšu atskaite: Veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar projekta saturiskās atskaites veidlapu. Klāt ir jāpievieno finanšu attaisnojuma dokumentu kopijas, t.sk., konta Valsts kasē izraksts, konta Valsts kasē kopsavilkums, projekta virsgrāmata vai kontu apgrozījuma pārskats, un apliecinājumu, ka projekta attiecināmajās izmaksās iekļautais pievienotās vērtības nodoklis nav un netiks pieprasīts apmaksai no valsts budžeta (attiecināms uz projekta īstenotājiem, kas ir reģistrējušies ar pievienotās vērtības nodokļa apliekamo personu reģistrā) un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti.
  • Dalībnieku saraksta un darba kārtības veidlapa: Projekta dalībnieku saraksta un aktivitātes programmas paraugi.
   NB! Ja projekta īstenotājs izmanto savu dokumenta sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija.

  Vēl plašāk projektu veida dokumentāciju variet skatīt šeit. Dokumentu filtrā izvēlieties izlases kritērijus, lai precīzāk iegūtu meklētās programmas/projekta dokumentu. 

 • 1) aktivitātes, kas veicina jauniešu iesaisti jaunatnes organizācijās un dalību Eiropas Savienības jaunatnes programmās:
  •    aktivitātes, kas sekmē jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, motivāciju iesaistīties nacionāla un starptautiska mēroga pasākumos;
  •    neformālās izglītības aktivitāšu plāna izstrāde, pilnveidošana un ieviešana;
  •    jauniešiem pieejamas, atbalstošas un iekļaujošas vides veidojošas aktivitātes, kas nodrošinātu telpu jauniešu diskusijām par viņiem aktuāliem jautājumiem un veicinātu viņu iesaisti jauniešu aktivitātēs;
  •    citas aktivitātes, kas sekmē konkursa mērķa sasniegšanu;

  2) aktivitātes, kas vērstas uz jaunatnes organizācijas kapacitātes stiprināšanu, ja konkursa mērķa sasniegšanai tiek īstenota kāda no 1) punktā minētajām aktivitātēm:
  •    materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde;
  •    telpu labiekārtošana;
  •    pamatlīdzekļu iegāde;

  3) aktivitātes, kas veicina darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču uzlabošanu, ja konkursa mērķa sasniegšanai tiek īstenota kāda no 1) punktā minētajām aktivitātēm:
  •    ekspertu piesaiste, biedru un brīvprātīgo mācības;
  •    pieredzes apmaiņas braucieni, labās prakses pārņemšana;
  •    starptautiskās sadarbības stiprināšanas aktivitātes, kapacitātes stiprināšana dalībai Eiropas Savienības jaunatnes programmās;
  •    aktivitātes darba ar brīvprātīgajiem sistēmas ieviešanai vai pilnveidošanai;
  •    citas aktivitātes, kas veicina darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču uzlabošanu.

 • Projekta īstenošanas uzsākšanas datums: no 2020. gada 1. jūnija.

  Projekta īstenošanas noslēguma datums: 2021. gada 31. maijs.

 • 2.2.1. apakšsadaļas projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai" tika iesniegti 13 projektu iesniegumi un apstiprināti 10 projektu iesniegumi.

  Informācija par projektu kontaktinformāciju, projekta kopsavilkumu un projekta īstenošanas termiņu pieejama šeit.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »