Valsts programma 2019

“Jaunatnes politikas valsts programma” ir vērsta uz valsts, pašvaldību, jaunatnes organizāciju un biedrību, kas veic darbu ar jaunatni, mērķtiecīgu sadarbību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai. 2020. gada 22. janvārī tika apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijas“Jaunatnes politikas valsts programma” (turpmāk – “Valsts programma”) 2020. gadam.

 • Izglītības un zinātnes ministrijas "Jaunatnes politikas valsts programas", turpmāk -"Valsts programmas" mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.  

 •  Valsts programmas 2020. gada kopējais valsts budžeta finansējums EUR 517 652,00.

 •  

  • veicināt darba ar jaunatni sistēmas vienmērīgu attīstību Latvijas teritorijā, t.sk., stratēģisku darba ar jaunatni plānošanu vietējā līmenī;
  • stiprināt un paplašināt darba ar jaunatni nozīmi un veidus, lai, izmantojot piemērotas pieejas un metodes, izveidotu kontaktu un iesaistītu jauniešus dažādās līdzdalības aktivitātēs;
  • sekmēt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, sadarbību ar valsti un pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē;
  • veicināt 11 jaunatnes mērķu ieviešanu saskaņā ar Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam noteikto.
 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Valsts programmas 2020. gadam ietvaros organizēs divus atklātos projektu konkursus:
  1. “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. Finansējums: EUR 77400,00 (projektu avansa maksājumiem 2020. gadā), EUR 3600,00 (atbalstam pašvaldībām konsultāciju veidā).
  2.  “Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”. Finansējums: EUR 55800,00 (projektu avansa maksājumiem 2020. gadā).

  Konkurss tiks dalīts divās daļās:
  2.1. “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai”;

  2.2. “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību”.

   

  2019. gadā apstiprinātie projekti, kas turpinājās 2020. gadā

  Valsts programmas 2020. gadam ietvaros tiks turpināts darbs ar 2019. gadā apstiprinātajiem projektiem:

  1. “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”. Finansējums: EUR 285168,00 (atbalstam biedrībām “Latvijas Jaunatnes padome”, “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, “Latvijas Mazpulki”, “Streetbasket” un “Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”).

  2. JSPA īstenos 2019. gadā Valsts programmas ietvaros apstiprināto projektu pārskatu izvērtēšanu un tiks veikti gala maksājumi īstenotājiem, kā arī nodrošināts finansējums atbalsta pasākumiem. Finansējums: EUR 15405,00.

JSPA 2019. gadā administrētie projektu konkursi

Šajās sadaļās  apkopota plašāka informācija par katru projektu konkursu, tā nosacījumiem, projektu konkursa rezultātiem.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »