Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā 2023

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 12.04.2023. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”.

 • Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, lai sekmētu Jaunatnes politikas valsts programmā 2023.-2025. gadam noteiktos uzdevumus Nr. 2.1., 2.2. un pasākumus Nr. 2.1.1., 2.2.2., kā arī sasniegtu rīcības virzienu pasākumos noteiktos šādus obligātos rezultatīvos rādītājus:

  1. attīstīt jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprinātu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu:

  • kvalitatīvais rezultāts: paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta demokrātisko vērtību cieņa un jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai;
  • kvantitatīvais rezultāts: jauniešu skaits vietēja vai reģionāla mēroga jaunatnes organizācijas aktivitātēs – vismaz 240 jaunieši katrā projektā;

  2. sekmēt jauniešu, t.sk. lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, t.sk. iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā:

  • kvalitatīvais rezultāts: īstenoto aktivitāšu rezultātā sekmēta jauniešu, t.sk. skaitā lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaiste nevalstisko organizāciju pamatdarbībā;
  • kvantitatīvais rezultāts: vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizāciju biedru skaita palielinājums par 5% no jaunatnes organizācijas biedru skaitu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
 • Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jaunatnes organizācija, kura atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

  Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā:

  1. jaunieši ar ierobežotām iespējām, sk. Ukrainas bēgļu jaunieši;
  2. jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs;
  3. projekta administrēšanā iesaistītais personāls un projekta īstenošanā iesaistītie darba ar jaunatni veicēji.
 • Aktivitāšu un attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai: 2023. gada 26.jūnijs līdz 2023. gada 31. oktobris.

  Konkursā atbalstāmas aktivitātes, kas:

  1. vērstas uz konkursa mērķi, noteiktā jaunatnes politikas prioritārā virziena un to rezultātu sasniegšanu, tostarp aktivitātes, kuras:

  • sekmē jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, motivāciju iesaistīties valsts un starptautiska mēroga pasākumos, vietējā un reģionālā līmeņa jaunatnes organizācijās;
  • veicina jauniešu, t.sk. lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām pilsonisko līdzdalību, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprina demokrātisko vērtību cieņu un jauniešu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai;
  • sekmē sadarbību ar Latvijas pašvaldībām konkursa mērķa sasniegšanai dažādās darba ar jaunatni jomās, piemēram, mobilais darbs ar jaunatni, digitālais darbs ar jaunatni;
  • attīsta jauniešiem pieejamas, atbalstošas un iekļaujošas vides veidošanu, nodrošinot iespējas jauniešu diskusijām par viņiem aktuāliem jautājumiem un veicina viņu iesaisti projekta aktivitātēs;
  • iesaista jauniešus brīvprātīgajā darbā un attīsta brīvprātīgā darba sistēmas ieviešanu vai pilnveidošanu;

  2. vērstas uz projekta īstenotāja darbības nodrošināšanu, ja konkursa mērķa sasniegšanai tiek īstenota kāda no nolikuma 7.1. apakšpunktā minētajām aktivitātēm, tostarp aktivitātes, kuras:

  • nodrošina projekta administrēšanu un sekmē organizācijas darbības attīstību;
  • sekmē organizācijas dalību starptautiskos un vietējos sadarbības tīklos;
  • veicina darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālo iemaņu un kompetenču uzlabošanu.

  Projektā īstenotās aktivitātes tiek īstenotas izmantojot neformālās izglītības pieeju dažādos formātos (piemēram, mācību vizītes, mācības, semināri, konferences, aktivitātes tiešsaistē, āra dzīves aktivitātes, ekspertu piesaiste, labās prakses apmaiņa, jaunatnes dialogs, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.).

 • Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 35000,00 eiro. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000,00 eiro.

 • Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu!

  Projekta iesniegumu jāiesniedz JSPA līdz 2023. gada 12.maija plkst. 23:59. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883.

  Lūdzam neatlikt dokumentu iesniegšanu uz pēdējo brīdi!

 • Informācija tiks papildināta.

  1. Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
  2. Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu.
  3. Sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  4. Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Linda Gulbīna

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Elvīra Fiļa

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Evija Kasicka-Buča

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »