Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” 2023

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 22.02.2023. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

 • Iniciatīvu “Kontakts” veido divas daļas – izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu mācības un iniciatīvu projektu konkurss.

  Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītojošās skolas un profesionālās izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību.

  Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu iespējams:

  • piedalīties mācībās un tiešsaistes semināros,
  • piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt finansējumu projektu īstenošanai.

  Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks stiprināts pašpārvalžu tīkls Latvijas izglītības iestādēs, sekmējot jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un veicinot izpratni par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām.

 • Īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā  Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un  atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

  • Latvijas valstspilsētas vai novada pašvaldība, vai pašvaldības iestāde ar tiesībām vai attiecīgu pilnvarojumu pārstāvēt pašvaldību konkursā, kas pārstāv izglītības iestādi/-es, kas ir piedalījusies/-šās 2023. gada JSPA organizētajās mācībās par izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību;
  • biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajai daļai un pārstāv izglītības iestādi/-es, kas ir piedalījusies/-šās 2023. gada JSPA organizētajās mācībās par izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.
 • Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa sasniegšanai ir no 2023. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim.

   

  Klātienes un atbalstāmās aktivitātes:

  • kas veicina izglītības iestādes pašpārvaldes darbības analīzi, kartēšanu, izpēti (piemēram, līdzšinējās darbības pārskats, stipro/vājo pušu noteikšana), ar mērķi veicināt jaunu dalībnieku iesaisti, izveidot iepriekšējās darbības analīzē balstītu darbības plānu, sagatavot īstermiņa darbakārtību u.c. jautājumi;
  • kas veicina izglītības iestādes pašpārvaldes līdzdalību lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā izglītības iestādes un/vai pašvaldības līmenī (piemēram, aktualizējot jauniešiem svarīgus jautājumus, risinājumu meklēšanu un rīcības plāna izstrādi u.c.);
  • kas veicina līdzdalības kompetences pilnveidošanu un sekmē izglītības iestādes pašpārvalžu dalībnieku prasmju/iemaņu, zināšanu, vērtību un attieksmju attīstību, kas ir nozīmīgs pamats projekta dalībnieku pilsoniskās līdzdalības, iesaistes lēmumu pieņemšanā, aktīvas un atbildīgas pozīcijas nodrošināšanā;
  • kas veicina jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanu, veicinot psihoemocionālo labbūtību un noturību (piemēram, psihologu vai citu atbilstošu speciālistu iesaiste aktivitāšu īstenošanā);
  • kas veicina saliedētību izglītības iestādē un ir vērstas uz izglītības iestādes psiholoģiska klimata uzlabošanu un emocionāli drošas un pozitīvas vides veidošanu, tajā skaitā izpratnes veidošanu par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām un to iekļaušanu, šo jauniešu iesaisti pašpārvaldēs, projektu īstenošanā;
  • kas veicina jauniešu medijpratības un kritiskās domāšanas prasmju attīstību;
  • kas veicina sadarbību starp izglītojamajiem un izglītības iestādes atbalsta personām (piemēram, psihologi u.c.), pedagogiem un administratīvo skolas personālu.
 • Projektā vienas izglītības iestādes aktivitāšu īstenošanai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 1 200,00 euro.

 • Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu!

  Projekta iesniegumu iesniedz JSPA līdz 2023. gada 15. maija plkst. 23:59. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883.

  Projekta iesniegumu veido pilnībā aizpildīta un projekta īstenotāja likumiskā pārstāvja parakstīta:

  • projekta iesnieguma veidlapa;
  • Izglītības iestādes aktivitāšu apraksta veidlapa.
  • Izglītības iestādes aktivitāšu budžeta tāmes veidlapa

  Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar pieteikuma vēstuli.

  Sagatavojot un iesniedzot projekta iesniegumu ievērot Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības.

  Projekta iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

 • Konsultācijas: 

  1. Pieteikšanās pašpārvalžu komandu mācībām norisinājās līdz 5.februārim.
  2. No februāra līdz aprīlim komandām būs iespēja apmeklēt trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.
  3. Projekta pieteikumu iesniegšana notiks līdz 15.maijam, savukārt projektu īstenošanu izglītības iestādes varēs uzsākt augustā.

  Ieskaties 2021. un 2022. gada projekta mācību norises pieredzes stāstos šeit un šeit.

 • Projektam aicinām pieteikties vispārizglītojošās skolas un profesionālās izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas.

 • Pirmais iniciatīvas posms ir trīs dienu klātienes mācības laikā no 2023. gada februāra beigām līdz aprīļa sākumam. Jauniešiem tiks sniegts ieskats tajā, kā rakstīt savus iniciatīvu projektus.

  Mācībām sekos projekta izstrāde un iesniegšanas posms. Projekta iesniegšanas termiņš - 15. maijs.

 • Iniciatīvas mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.

 • Iniciatīvu projektu izskatīsim tikai no tām izglītības iestādēm, kas piedalījušās mācībās.

 • Izglītības iestādēm, kas piedalās mācībās, nav obligāts pienākums iesniegt iniciatīvu projektu, tomēr jāņem vērā, ka iniciatīvu projekta pieteikuma gatavošana ir viens no galvenajiem mācību mērķiem.

 • Trīs izglītības iestāžu pašpārvalžu jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu (izglītības iestādē strādājošu skolotāju, psihologu, u.tml.).

 • Jā, projektā var iesaistīties cits skolotājs, kurš sadarbībā ar skolēniem piedalīsies projekta aktivitātēs un būs kontaktpersona saziņai ar projekta koordinatoriem. Iniciatīvu projekta īstenošanā izglītības iestādē var iesaistīties un komandai palīdzēt arī citi skolēni un skolotāji.

 • Vēlams, lai aktivitātēs piedalās reģistrācijas anketā norādītie dalībnieki visu projekta laiku. Organizētāji patur tiesības atļaut dalībnieku sastāva maiņu projekta laikā, ja radušies kādi objektīvi iemesli un skolu komanda par to ir laicīgi informējusi sava reģiona koordinatoru.

 • Iniciatīvu projektu konkursā plānots atbalstīt aktivitātes, kas attīsta jauniešu pilsonisko līdzdalībuun izpratnes veidošanos par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām un to iesaisti projektā, piemēram:

  • pašpārvaldes darbakārtības izstrādi,
  • jauniešiem svarīgu tēmu aktualizēšanu,
  • pašpārvaldei svarīgu kompetenču attīstīšanu,
  • psihologu vai mentoru konsultācijas,
  • saiknes veidošanu starp skolotājiem un pašpārvaldi.

  Augstāk minētie ir tikai piemēri un variācijas dažādām aktivitātēm. Katra izglītības iestāde tiek aicināta plānot savai skolas kopienai piemērotākās un vajadzībām atbilstošākās idejas.

  Detalizētāka informācija par atbalstāmajām aktivitātēm būs lasāma iniciatīvu projekta konkursa nolikumā, kas tiks publicēts februārī.

 • Jā, konsultantiem jābūt līdzās savai komandai gan mācībās, gan iniciatīvu projektu īstenošanas laikā.

 • Skolotājs-konsultants ir atbalsta persona skolēniem projekta aktivitāšu īstenošanā un starpnieks starp skolēniem un skolas vadību skolēnu izstrādātā iniciatīvu projekta īstenošanai izglītības iestādē. Tāpat skolotājs-konsultants  ir arī kontaktpersona ar kuru projekta koordinators sazināsies projekta laikā.

 • Plānots, ka mācības notiks klātienē epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot visus valstī tobrīd noteiktos ierobežojumus.

 • Mācības notiks no februāra beigām līdz aprīļa sākumam. JSPA organizēs 17 mācības visā Latvijā, tās notiks gan darba dienās, gan brīvdienās. Pēc pieteikumu iesniegšanas, pašpārvalžu komandas tiks informētas ar viņu mācību norises laiku un vietu. Vērts piebilst, ka mācības notiks izglītības iestādes reģionā.

 • Mācības notiks latviešu valodā. Ja kādam no dalībniekiem ir nepieciešams tulkošanas atbalsts, lūgums komplektēt grupu ar dalībniekiem, kuri var sniegt atbalstu viens otram. Ja tas nav iespējams, lūdzu, norādiet pieteikuma anketas sadaļā “Citi komentāri, jautājumi”, par nepieciešamo atbalstu, vai sazinieties ar sava reģiona projektu koordinatoru.

 • Lai iegūtu finansējumu, tiks rīkots atklāts projektu konkurss. Izglītības iestādes, kuras piedalīsies mācībās, tiks veiksmīgi sagatavotas iniciatīvu projekta pieteikuma iesniegšanai.

 • Jā, izglītības iestādēm jānodrošina transports uz/no mācību norises vietas. Ja tas nav iespējams, lūgums sazināties ar attiecīgo pašvaldības pārstāvi.

 • Mācībās izstrādātā projekta ideja jāiesniedz savas pašvaldības kontaktpersonai. Katrai izglītības iestādei tiks paziņots, kas ir viņu kontaktpersona pašvaldībā.

 • Iniciatīvai izvēlēts nosaukums “Kontakts”, lai uzsvērtu komunikācijas nozīmi (kontakta izveidi) pašpārvaldes un izglītojamo starpā, jauniešu starpā, kā arī jauniešu – pašpārvaldes – atbalsta personu un vadības starpā, tādējādi stiprinot aktīvu jauniešu līdzdalību izglītības iestādes vidē.

Projektu konkursa “Kontakts” novadu pašvaldību kontaktpersonas

Dalīties
Translate »