Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā 2023

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 2023. gadā ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”.

 • Nodrošināt atbalstu iniciatīvām un aktivitāšu īstenošanai, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību.

 • Projektu var iesniegt biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajā daļā noteiktajam.

 • Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši un jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši tie, kas līdz šim nav bijuši aktīvi iesaistīti darbā ar jaunatni. 

  Saskaņā ar programmā noteikto Jaunieši ar ierobežotām iespējām:

  • jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti;
  • jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības;
  • jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, parādnieki, u.c.);
  • jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā, u.c.);
  • jaunieši ar veselības problēmām (jaunieši ar hroniskām vai smagām saslimšanām vai psihiatriskiem traucējumiem, u.c.);
  • jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (kas saskaras ar vecuma, dzimuma, etniskās piederības, seksuālās orientācijas izraisītu diskrimināciju, kam ir anti-sociāla vai riskanta uzvedība, kā arī vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie, vielu un procesu atkarīgie, u.c.);
  • jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem lauku reģioniem, lauku jaunieši, jaunieši, kuriem ir ierobežotas pakalpojumu iespējas, u.c.).
 • Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa sasniegšanai ir no 2023. gada 25. aprīļa līdz 2023. gada 31. augustam.

 • Konkursā atbalstāmas klātienes un tiešsaistes aktivitātes, kas:

  • dod iespēju noskaidrot jauniešu ar ierobežotām iespējām intereses, identificēt un mazināt šķēršļus šo jauniešu aktīvai iesaistei pilsoniskā sabiedrībā, jo īpaši sasniedzot jauniešus, kas līdz šim nav bijuši aktīvi iesaistīti darbā ar jaunatni;
  • rada jauniešiem ar ierobežotām iespējām emocionāli pieejamu, atbalstošu, iekļaujošu vidi un labvēlīgus apstākļus jauniešu diskusijām un socializācijas aktivitātēm;
  • veicina jauniešu ar ierobežotām iespējām integrēšanos citu jauniešu vidū;
  • nodrošina jauniešu ar ierobežotām iespējām dalību valsts un starptautiska mēroga pasākumos, kas veltīti tiesību, labklājības un līdzdalības jautājumu risināšanai;
  • motivē jauniešus ar ierobežotām iespējām iesaistīties vietējā, reģionālā vai nacionālā līmeņa jaunatnes organizācijās, jauniešu domēs, pašpārvaldēs ilgtermiņā;
  • veicina jauniešu ar ierobežotām iespējām pilsonisko un politisko līdzdalību, tajā skaitā sekmē iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, iesaisti skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā, stiprinot demokrātisko vērtību cieņu un jauniešu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai;
  • vērstas uz jauniešu, jo īpaši jauniešu ar ierobežotām iespējām, medijpratības prasmju attīstību, tajā skaitā informācijas meklēšanas, analīzes, salīdzināšanas, kritiskās domāšanas iemaņu attīstīšanu;
  • būtu vērstas uz jauniešu iesaisti informācijas satura izstrādē un izplatīšanā plašākam jauniešu lokam, ar mērķi veicināt jauniešu, jo īpaši jauniešu ar ierobežotām iespējām, līdzdalību un iesaisti darba ar jaunatni aktivitātēs.
  •  
 • Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir līdz 2023. gada 2. marta plkst. 23:59.

  Projekta iesniedzējs pieteikuma vēstuli kopā ar projekta iesniegumu iesniedz datorrakstā latviešu valodā. Projekta iesniegums sastāv no šādiem dokumentiem:

  • aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1. pielikums);
  • aizpildītas projekta budžeta tāmes veidlapas (2. pielikums).
  •  

  Projekta iesniegums jāiesniedz nolikuma 12. punktā noteiktajā termiņā, nosūtot to kā elektronisku dokumentu uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883.

 • Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 231 000,00 euro

  • Vienam projektam, kas tiek īstenots reģionālā vai nacionālā līmenī (aktivitātes tiek organizētas vismaz divos Latvijas plānošanas reģionos* un projekta iesniegumā tas tiek pilnvērtīgi pamatots), maksimāli pieejamais finansējums ir 15000,00 euro;
  • Vienam projektam, kas tiek īstenots vietējā līmenī (aktivitātes tiek organizētas viena plānošanas reģiona ietvaros), maksimāli pieejamais finansējums ir 7000,00.
 • Projekta attiecināmās izmaksas:

  • projektā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas (tajā skaitā darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un ārpakalpojumā piesaistītais personāls), kas nepārsniedz atbilstošas kvalifikācijas un profila personāla vidējās atlīdzības izmaksas Latvijā;
  • transporta izmaksas (piemēram, sabiedriskais transports, degviela vai gāze, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumi, elektroskūteru noma u.c.)
  • sakaru pakalpojumu izmaksas (piemēram, telekomunikācijas, internets, pasta pakalpojumi, aplikāciju licences, tiešsaistes saziņas rīku licences, pašapkalpošanās paku sūtījumi, kurjera pakalpojumi);
  • telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomas izmaksas, izņemot projekta iesniedzēja biroja telpu nomas izmaksas;
  • kancelejas un biroja preču izmaksas;
  • sabiedrības informēšanas un publicitātes pakalpojumu un preču izmaksas;
  • ar projekta īstenošanu un līguma prasību izpildi saistīto pakalpojumu un preču izmaksas (piemēram, ēdināšanas izmaksas, dezinfekcijas līdzekļi, maskas u.c.);
  • pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kas nepārsniedz 30% no projekta kopējām attiecināmajām apstiprinātajām izmaksām;
  • projekta īstenošanai nepieciešamā inventāra izmaksas (piemēram, inventārs āra aktivitātēm, kompetences un prasmes attīstošas spēles u.c.);
  • pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, ja tas ir atgūstams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • ar starptautisku ekspertu piesaistīšanu saistītās izmaksas.
  • Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu.
  • Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  • Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Ieva Cunska

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vadītāja

Elvīra Fiļa

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Linda Gulbīna

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »