Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī 2023

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 20.04.2023. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

 • Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, tostarp  veicināt digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību  un jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu, izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā, jauniešu ar ierobežotām iespējām  iekļaušanu un sadarbību ar jaunatnes organizācijām.

 • Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde, ja ir atbilstošs pašvaldības domes pilnvarojums.

  Projekta tiešā mērķa grupa ir:

  1. jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām;
  2. darba ar jaunatni veicēji.
 • Aktivitāšu un attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai: 2023. gada 3. jūlijs līdz 2023. gada 31. oktobris.

  Konkursā atbalstāmas aktivitātes, kas:

  • vērstas uz jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu sabiedrībā (piemēram, mācības, mācību vizītes, darba grupas, semināri, konferences, āra dzīves aktivitātes, ekspertu piesaiste, labās prakses apmaiņa, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.);
  • vērstas uz izglītojamo pašpārvalžu un jauniešu domes attīstību pašvaldībā (piemēram, mācības, semināri, labās prakses apmaiņa, forumi u.c.);
  • attīsta digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, tostarp, jauniešiem, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem;
  • veicina sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, t.sk. ar jaunatnes organizācijām dažādās darba ar jaunatni jomās (piemēram, digitālais darbs ar jaunatni un mobilais darbs ar jaunatni);
  • nodrošina projekta publicitāti un rezultātu izplatīšanu;
  • sekmē vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumus, lai izvērtētu un ieviestu labās prakses piemērus dažādās darba ar jaunatni jomās;
  • nodrošina pašvaldību stratēģiju darbā ar jaunatni plānošanu, izstrādi un pilnveidi (piemēram, situācijas izpēte, pētījumi, kartēšana, konsultācijas ar jauniešiem, ekspertu piesaiste u.c.);
  • nodrošina pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu izvērtēšanu un salīdzināšanu (piemēram, darba grupas, sanāksmes, semināri, mācības, konsultatīvās padomes sanāksmes, ekspertu piesaiste, metodisko materiālu izstrāde, monitoringi, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.).
 • Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 84000,00 eiro. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000,00 eiro.

 • Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu!

  Projekta iesniegumu jāiesniedz JSPA līdz 2023. gada 21. maija plkst. 23:59. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883.


  Lūdzam neatlikt dokumentu iesniegšanu uz pēdējo brīdi!

 • Informācija tiks papildināta.

  1. Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
  2. Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu.
  3. Sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  4. Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »