Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā 2022

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros 2022. gadā ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”.

 • Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, lai sekmētu valsts programmas rīcības virzienos noteikto pasākumu īstenošanu un sasniegtu pasākumos noteiktos šādus obligātos rezultatīvos rādītājus:

  1. attīstīt jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprinātu piederības sajūtu Latvijai un  Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu:

  • kvalitatīvais rezultāts: paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta demokrātisko vērtību cieņa un jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai;
  • kvantitatīvais sasniedzamais rādītājs: jauniešu skaits vietēja vai reģionāla mēroga jaunatnes organizācijas aktivitātēs – vismaz 200 jaunieši katrā projektā;

  2. sekmēt jauniešu, t.sk. lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, t.sk. iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā:

  • kvalitatīvais rezultāts: īstenoto aktivitāšu rezultātā sekmēta jauniešu, t.sk. skaitā lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaiste nevalstisko organizāciju pamatdarbībā;
  • kvantitatīvais sasniedzamais rādītājs: vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizāciju biedru skaita palielinājums par 5% no jaunatnes organizācijas biedru skaitu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 
 • Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jaunatnes organizācija (turpmāk – jaunatnes organizācija):

  • kura atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem;
  • kurai nav piešķirts finansējums Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros.

  Projekta tiešā mērķa grupa ir:

  1. jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā:

  • jaunieši ar ierobežotām iespējām, t.sk. Ukrainas bēgļu jaunieši;
  • jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs. Projekta iesniedzējam nolikuma 6. punktā norādītajos sasniedzamajos rezultātos ir tiesības ieskaitīt tikai tos jauniešus, kas projekta aktivitātes norises laikā ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem;

  2. projekta administrēšanā iesaistītais personāls un projektā īstenošanā iesaistītie darbā ar jaunatni veicēji.

 • Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai ir no 2022. gada 12. septembra līdz 2023. gada 31. augustam.

  Konkursā atbalstāmas klātienes un tiešsaistes aktivitātes, kas:

  • vērstas uz konkursa mērķi, noteiktā jaunatnes politikas prioritārā virziena un to rezultātu sasniegšanu, tostarp aktivitātes, kas:
  • sekmē jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, motivāciju iesaistīties valsts un starptautiska mēroga pasākumos, vietējā un reģionālā līmeņa jaunatnes organizācijās;
  • veicina jauniešu, t.sk. lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām pilsonisko līdzdalību, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprina demokrātisko vērtību cieņu un jauniešu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai;
  • sekmē sadarbību ar Latvijas pašvaldībām konkursa mērķa sasniegšanai dažādās darba ar jaunatni jomās, piemēram, mobilais darbs ar jaunatni, digitālais darbs ar jaunatni;
  • attīsta jauniešiem pieejamas, atbalstošas un iekļaujošas vides veidošanu, nodrošinot iespējas jauniešu diskusijām par viņiem aktuāliem jautājumiem un veicina viņu iesaisti projekta aktivitātēs;
  • iesaista jauniešus brīvprātīgajā darbā un attīsta brīvprātīgā darba sistēmas ieviešanu vai pilnveidošanu;
  • vērstas uz projekta īstenotāja darbības nodrošināšanu, ja konkursa mērķa sasniegšanai tiek īstenota kāda no nolikuma 7.1. apakšpunktā minētajām aktivitātēm, tostarp aktivitātes, kas:
  • nodrošina projekta administrēšanu un sekmē organizācijas darbības attīstību;
  • sekmē organizācijas dalību starptautiskos un vietējos sadarbības tīklos;
  • veicina darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālo iemaņu un kompetenču uzlabošanu.
  • Nolikuma 7.1. apakšpunktā norādītās aktivitātes projektu īstenotājs organizē, izmantojot neformālās izglītības pieeju dažādos formātos piemēram, mācību vizītes, mācības, semināri, konferences, aktivitātes tiešsaistē, āra dzīves aktivitātes, ekspertu piesaiste, labās prakses apmaiņa, jaunatnes dialogs, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.
  • Nolikuma 7. punktā minētās aktivitātes jānodrošina atbilstoši pašvaldību saistošajiem noteikumiem un valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem par Covid-19 izplatības mazināšanai paredzētiem epidemioloģiskajiem noteikumiem.
 • Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 42000,00 euro. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000,00 euro.

  • Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir līdz 2022. gada 28. jūlija plkst. 23:59.
  • Projekta iesniedzējs pieteikuma vēstuli kopā ar projekta iesniegumu iesniedz datorrakstā latviešu valodā. Projekta iesniegums sastāv no šādiem dokumentiem:
  • aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1. pielikums);
  • aizpildītas projekta budžeta tāmes veidlapas (2. pielikums).
  • Projekta iesniegums jāiesniedz nolikuma 11. punktā noteiktajā termiņā, nosūtot to kā elektronisku dokumentu uz aģentūras oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz aģentūras elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.
  • 10 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām projekta īstenotājs iesniedz JSPA noslēguma pārskatu elektroniska dokumenta formā, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un nosūta uz JSPA elektroniskā pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi: 90001825883.
  • Projekta īstenotājam noslēguma pārskats jāsagatavo, ievērojot JSPA tīmekļa vietnē ievietotās noslēguma pārskata veidlapas un līguma 3. pielikumu. Noslēguma pārskatu veido projekta saturiskā atskaite, finanšu atskaite un izmaksu pamatojošo un saturu apliecinošo dokumentu kopijas.
  • Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu.
  • Sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  • Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »