Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” 2022

Iniciatīvu “Kontakts” veido divas daļas – izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu mācības un iniciatīvu projektu konkurss.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros 2022. gadā ir izsludinājusi atklāto projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītījošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību.

Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu iespējams:

 • piedalīties mācībās un tiešsaistes semināros,

 • piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt līdz 1000 eiro finansējumu projektu īstenošanai.

Iniciatīvas ietvaros: 

 • tiek sekmēta izglītojamo aktīva pilsoniskā līdzdalība, 

 • veicināta izglītojamo labbūtība, 

 • sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.  

 • Iniciatīvā “Kontakts” aicinātas pieteikties vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas, kas izstrādā projekta ideju, iesniedz to savā pašvaldībā kontaktpersonai (kontaktpersonas atbilstoši savam novadam iespējams skatīt šīs tīmekļvietnes satura interaktīvajā kartē zemāk). 

  Pašvaldības sniedz vienotu projektu kopas pieteikumu no visām pašvaldības izglītības iestādēm.

  Iniciatīvas mērķa grupa 

  Izglītības iestāžu (vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu komandas, kas sastāv no trim 13 līdz 25 gadus veciem pašpārvalžu pārstāvjiem un atbalsta personas – skolotāja, jaunatnes darbinieka, vai kāda cita mentora. 

  Pieteikumus var iesniegt izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas no dažādiem Latvijas novadiem un valstpilsētām. Projektu konkursā plānots apstiprināt 135 projektus.

 • 1.Pieteikšanās pašpārvalžu komandu mācībām norisinājāslīdz 28. februārim.

  2.komandas izvēlas viens no diviem projekta virzieniem:

  • attīstīt jauniešu pilsonisko līdzdalību, stiprinot pašpārvaldes;
  • turpināt savu 2021. gada projektu konkursā pieteiktā projekta labbūtības ceļakartes izstrādi;

  3.izglītības iestāžu komandām tiks sniegta iespēja no marta līdz maijam apmeklēt 3 dienu  garas mācības, kur padziļināti apgūt izvēlēto tematisko virzienu un: 

  • piedalīties ekspertu vadītās nodarbībās, 
  • novērtēt situāciju savā izglītības iestādē, 
  • radīt idejas un dalīties savstarpējā pieredzē, 
  • izstrādāt projekta pieteikumu.

  Ieskaties 2021. gada projekta mācību norises pieredzes stāstos šeit.

  4.projekta pieteikuma iesniegšana atbilstoši konkursa nolikumam norit līdz 23.05.2022.;

  5. Šī gada 15.augustā izglītības iestādes varēs uzsākt projektu īstenošanu, kā arī paralēli apmeklēt tiešsaistes mācības par turpmākajiem projektu īstenošanas soļiem.

 • Konkursa mērķis ir, īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. 

 • Iniciatīvu projektu iesniegumu iesniegšana līdz 23.05.2022. un iniciatīvu projektu īstenošana no 15.08.2022. līdz 31.01.2023.

  Konkursā atbalstāmas klātienes un tiešsaistes aktivitātes:

  • kas veicina izglītības iestādes pašpārvaldes darbības analīzi, kartēšanu, izpēti (piemēram, līdzšinējās darbības pārskats, stipro/vājo pušu noteikšana), ar mērķi veicināt jaunu dalībnieku iesaisti, izveidot iepriekšējās darbības analīzē balstītu darbības plānu, sagatavot īstermiņa darbakārtību u.c. jautājumi;
  • kas veicina izglītības iestādes pašpārvaldes līdzdalību lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā izglītības iestādes un/vai pašvaldības līmenī (piemēram, aktualizējot jauniešiem svarīgus jautājumus, risinājumu meklēšanu un rīcības plāna izstrādi u.c.);
  • kas veicina līdzdalības kompetences pilnveidošanu un sekmē izglītības iestādes pašpārvalžu dalībnieku prasmju/iemaņu, zināšanu, vērtību un attieksmju attīstību, kas ir nozīmīgs pamats projekts dalībnieku pilsoniskas līdzdalības, iesaistes lēmumu pieņemšanā, aktīvas un atbildīgas pozīcijas nodrošināšanā;
  • kas veicina  jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanu un Covid-19 pandēmijas radītās ietekmes mazināšanu, veicinot psihoemocionālo labbūtību un noturību (piemēram, psihologu vai citu atbilstošu speciālistu iesaiste aktivitāšu īstenošanā);
  • kas veicina saliedētību izglītības iestādē un ir vērstas uz izglītības iestādes psiholoģiska klimata uzlabošanu un emocionāli drošas un pozitīvas vides veidošanu;
  • kas veicina jauniešu medijpratības un kritiskās domāšanas prasmju attīstību;
  • kas veicina sadarbību starp izglītojamajiem un izglītības iestādes atbalsta personām (piemēram, psihologi u.c.), pedagogiem un administratīvo skolas personālu.

  Konkursā atbalstāmās aktivitātes projekta īstenotājs organizē, izmantojot neformālās izglītības pieeju dažādos formātos, piemēram, mācības, semināri, forumi, konferences, āra dzīves aktivitātes, digitālie risinājumi, videostāsti, raidieraksti, ekspertu piesaiste, vienaudžu mācīšanās un atbalsta pieeja (peer-to-peer pieeja), labās prakses apmaiņa, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.

 • Atklātā projektu konkursa iniciatīvu projektu finansē no Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta līdzekļiem. Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 135000,00 euro. Projektā vienas izglītības iestādes aktivitāšu īstenošanai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 1000,00 euro.

 • Projekta iesniedzējs:

  • Latvijas valstspilsētas vai novada pašvaldība, kas pārstāv izglītības iestādi/-es, kas ir piedalījusies/-šās 2022. gada JSPA organizētās mācībās par izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību;
  • biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajai daļai un pārstāv izglītības iestādi/-es, kas ir piedalījusies/-šās 2022. gada JSPA organizētās mācībās par izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.
 • Projekta iesniegums ir jāiesniedz JSPA līdz 2022. gada 23. maijam plkst. 23:59. 

  Projekta iesniegumu veido pilnībā aizpildīta un projekta īstenotāja likumiskā pārstāvja ar drošu elektronisko parakstu parakstīta:

  • projekta iesnieguma veidlapa (nolikuma 1. pielikums);
  • aktivitāšu apraksta veidlapa katrai izglītības iestādei (nolikuma 2. pielikums);
  • budžeta tāmes veidlapa katrai izglītības iestādei (nolikuma 3. pielikums).

  Projekta iesniegums jāiesniedz konkursa nolikumā noteiktajā termiņā, nosūtot to kā elektronisku dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.

  Konkursa nolikumā minētie dokumenti jāiesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievērojot Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības.

  Projekta iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar pieteikuma vēstuli.

 • Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa sasniegšanai ir no 2022. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. janvārim.

  Projektā attiecināmās izmaksas paredzēto aktivitāšu īstenošanai:

  • projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas (tai skaitā darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un ārpakalpojumā piesaistītais personāls), kas nepārsniedz atbilstošas kvalifikācijas un profila personāla vidējās atlīdzības izmaksas Latvijā;
  • transporta izmaksas;
  • telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomas izmaksas;
  • kancelejas un biroja preču izmaksas;
  • sabiedrības informēšanas un publicitātes pakalpojumu un preču izmaksas;
  • ar projekta īstenošanu un līguma prasību izpildi saistīto pakalpojumu un preču izmaksas;
  • pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, ja tas ir atgūstams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

   

  10 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām projekta īstenotājs iesniedz JSPA noslēguma pārskatu elektroniska dokumenta formā, to, parakstot ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, un nosūta uz JSPA elektroniskā pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi: 90001825883. Par noslēguma pārskata saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad projekta īstenotājs iesniedzis pilnībā aizpildītu noslēguma pārskata saturisko atskaiti un finanšu atskaiti.

  Projekta noslēguma pārskatu veido:

  • projekta saturiskās atskaites kopsavilkums (aizpilda projekta īstenotājs);
  • projekta saturiskās atskaites īstenoto aktivitāšu apraksts (aizpilda katra izglītības iestāde);
  • projekta finanšu atskaite (aizpilda izglītības iestāde);
  • projekta saturu apliecinošie dokumenti (dalībnieku saraksti, fotogrāfijas, video u.c. materiāli);
  • projekta attiecināmo izmaksu pamatojošo dokumentu kopijas (līgumi, pavadzīmes, rēķini u.c. dokumenti).

   

  Projekta īstenotājam noslēguma pārskats jāsagatavo, ievērojot JSPA tīmekļa vietnē ievietotās noslēguma pārskata veidlapas un līguma 3. pielikumu.

 • Konsultācijas: 

 • Projektam aicinām pieteikties vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas.

 • Pirmais iniciatīvas posms ir trīs dienu klātienes mācības laikā no 2022. gada marta beigām līdz maijam. Mācību laikā jaunieši tiks iepazīstināti ar savu izvēlēto virzienu – pilsoniskās iniciatīvas stiprināšanu vai labbūtības ceļakartes turpināšanu. Jauniešiem tiks sniegts ieskats tajā, kā rakstīt savus iniciatīvu projektus.

  Mācībām sekos projekta izstrāde un iesniegšanas posms. Projekta iesniegšanas termiņš - 23. maijs.

  Septembrī tiks nodrošinātas vienas dienas tiešsaistes mācības par projektu īstenošanu. Finansējuma iegūšanas gadījumā izglītības iestādes savās skolās projektu varēs ieviest līdz 2023. gada 31. janvārim.

 • Iniciatīvas mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību - sekmēt skolēnu aktīvu pilsonisko līdzdalību, veicināt jauniešu labbūtību un sniegt atbalstu Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

 • Iniciatīvu projektu izskatīsim tikai no tām izglītības iestādēm, kas piedalījušās mācībās.

 • Izglītības iestādēm, kas piedalās mācībās, nav obligāts pienākums iesniegt iniciatīvu projektu, tomēr jāņem vērā, ka iniciatīvu projekta pieteikuma gatavošana ir viens no galvenajiem mācību mērķiem.

 • Trīs izglītības iestāžu pašpārvalžu jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu (izglītības iestādē strādājošu skolotāju, psihologu, u.tml.).

 • Jā, projektā var iesaistīties cits skolotājs, kurš sadarbībā ar skolēniem piedalīsies projekta aktivitātēs un būs kontaktpersona saziņai ar projekta koordinatoriem. Iniciatīvu projekta īstenošanā izglītības iestādē var iesaistīties un komandai palīdzēt arī citi skolēni un skolotāji.

 • Ņemot vērā apstākli, ka mācības, kas notiks no marta beigām līdz maijam, būs saturiski vienotas, vēlams, lai aktivitātēs piedalās reģistrācijas anketā norādītie dalībnieki visu projekta laiku. Organizētāji patur tiesības atļaut dalībnieku sastāva maiņu projekta laikā, ja radušies kādi objektīvi iemesli un skolu komanda par to ir laicīgi informējusi sava reģiona koordinatoru.

 • Iniciatīvu projektu konkursā plānots atbalstīt aktivitātes, kas attīsta jauniešu pilsonisko līdzdalību un psihoemocionālo labbūtību, piemēram,
  - pašpārvaldes darbakārtības izstrādi,
  - jauniešiem svarīgu tēmu aktualizēšanu,
  - pašpārvaldei svarīgu kompetenču attīstīšanu,
  - psihologu vai mentoru konsultācijas,
  - saiknes veidošanu starp skolotājiem un pašpārvaldi. 
  Augstāk minētie ir tikai piemēri un variācijas dažādām aktivitātēm. Katra izglītības iestāde tiek aicināta plānot savai skolas kopienai piemērotākās un vajadzībām atbilstošākās idejas.
  Detalizētāka informācija par atbalstāmajām aktivitātēm būs lasāma iniciatīvu projekta konkursa nolikumā, kas tiks publicēts martā.

 • Jā, konsultantiem jābūt līdzās savai komandai gan mācībās, gan iniciatīvu projektu īstenošanas laikā.

 • Skolotājs-konsultants ir atbalsta persona skolēniem projekta aktivitāšu īstenošanā un starpnieks starp skolēniem un skolas vadību skolēnu izstrādātā iniciatīvu projekta īstenošanai izglītības iestādē. Tāpat skolotājs-konsultants  ir arī kontaktpersona ar kuru projekta koordinators sazināsies projekta laikā.

 • Plānots, ka mācības notiks klātienē epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot visus valstī tobrīd noteiktos ierobežojumus.

 • Mācības notiks no marta beigām līdz maija sākumam. JSPA organizēs vairāk nekā 20 mācības visā Latvijā, tās notiks gan darba dienās, gan brīvdienās. Pēc pieteikumu iesniegšanas, pašpārvalžu komandas tiks informētas ar viņu mācību norises laiku un vietu. Vērts piebilst, ka mācības notiks izglītības iestādes reģionā.

 • Mācības notiks latviešu valodā. Ja kādam no dalībniekiem ir nepieciešams tulkošanas atbalsts, lūgums komplektēt grupu ar dalībniekiem, kuri var sniegt atbalstu viens otram. Ja tas nav iespējams, lūdzu, norādiet pieteikuma anketas sadaļā “Citi komentāri, jautājumi”, par nepieciešamo atbalstu, vai sazinieties ar sava reģiona projektu koordinatoru.

 • Lai iegūtu finansējumu, tiks rīkots atklāts projektu konkurss. Izglītības iestādes, kuras piedalīsies mācībās, tiks veiksmīgi sagatavotas iniciatīvu projekta pieteikuma iesniegšanai.

 • Jā, izglītības iestādēm jānodrošina transports uz/no mācību norises vietas. Ja tas nav iespējams, lūgums sazināties ar attiecīgo pašvaldības pārstāvi.

 • Mācībās izstrādātā projekta ideja jāiesniedz savas pašvaldības kontaktpersonai. Katrai izglītības iestādei tiks paziņots, kas ir viņu kontaktpersona pašvaldībā.

 • Iniciatīvai izvēlēts nosaukums “Kontakts”, lai uzsvērtu komunikācijas nozīmi (kontakta izveidi) pašpārvaldes un izglītojamo starpā, jauniešu starpā, kā arī jauniešu – pašpārvaldes – atbalsta personu un vadības starpā, tādējādi stiprinot aktīvu jauniešu līdzdalību izglītības iestādes vidē.

Projektu konkursa “Kontakts” novadu pašvaldību kontaktpersonas

Dalīties
Translate »