Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā 2022

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros 2022. gadā ir izsludinājusi atklāto projektu “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”.

 • Nodrošināt atbalstu iniciatīvām un aktivitāšu īstenošanai, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību.

 • Projektu var iesniegt biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajā daļā noteiktajam.

 • Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši un jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši tie, kas līdz šim nav bijuši aktīvi iesaistīti darbā ar jaunatni. 

  Jaunieši ar ierobežotām iespējām:

  • jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti;
  • jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības;
  • jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, parādnieki);
  • jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā);
  • jaunieši ar veselības problēmām (kuriem ir hroniskās saslimšanas, smagas saslimšanas vai psihiatriski traucējumi);
  • jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (kas saskaras ar vecuma, dzimuma, etniskās piederības, seksuālās orientācijas, invaliditātes saistītu diskrimināciju, kam ir anti-sociāla vai riskanta uzvedība, vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie, vielu un procesu atkarīgie);
  • jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem lauku reģioniem, jaunieši, kuriem ir ierobežotas pakalpojumu iespējas).
 • Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums: no 2022. gada 20. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

  Projektā atbalstāmas klātienes un tiešsaistes aktivitātes:

  • kas dod iespēju noskaidrot jauniešu ar ierobežotām iespējām intereses, identificēt un mazināt šķēršļus šo jauniešu aktīvai iesaistei pilsoniskā sabiedrībā, jo īpaši sasniedzot jauniešus, kas līdz šim nav bijuši aktīvi iesaistīti darbā ar jaunatni;
  • kas rada jauniešiem ar ierobežotām iespējām emocionāli pieejamu, atbalstošu, iekļaujošu vidi un labvēlīgus apstākļus jauniešu diskusijām un socializācijas aktivitātēm;
  • kas veicina jauniešu ar ierobežotām iespējām integrēšanos citu jauniešu vidū;
  • kas nodrošina jauniešu ar ierobežotām iespējām dalību valsts un starptautiska mēroga pasākumos, kas veltīti tiesību, labklājības un līdzdalības jautājumu risināšanai;
  • kas motivē jauniešus ar ierobežotām iespējām iesaistīties vietējā, reģionālā vai nacionālā līmeņa jaunatnes organizācijās, jauniešu domēs, pašpārvaldēs ilgtermiņā;
  • kas veicina jauniešu ar ierobežotām iespējām pilsonisko un politisko līdzdalību, tajā skaitā sekmē iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, iesaisti skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā, stiprinot demokrātisko vērtību cieņu un jauniešu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai;
  • kas vērstas uz jauniešu, jo īpaši jauniešu ar ierobežotām iespējām, medijpratības prasmju attīstību, tajā skaitā informācijas meklēšanas, analīzes, salīdzināšanas, kritiskās domāšanas iemaņu attīstīšanu;
  • kas būtu vērstas uz jauniešu iesaisti informācijas satura izstrādē un izplatīšanā plašākam jauniešu lokam, ar mērķi veicināt jauniešu, jo īpaši jauniešu ar ierobežotām iespējām, līdzdalību un iesaisti darba ar jaunatni aktivitātēs.

   

 • Projektu konkursā pieejamais finansējuma ir 279 000,00 euro. 

  • Vienam projektam, kas tiek īstenots reģionālā vai nacionālā līmenī (aktivitātes tiek organizētas vismaz divos Latvijas plānošanas reģionos* un projekta iesniegumā tas tiek pilnvērtīgi pamatots), maksimāli pieejamais finansējums ir 15000,00 euro;
  • Vienam projektam, kas tiek īstenots vietējā līmenī (aktivitātes tiek organizētas viena plānošanas reģiona ietvaros), maksimāli pieejamais finansējums ir 7000,00

  __

  * Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumi Nr. 418 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām”.

  • Projektā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas (tajā skaitā darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un ārpakalpojumā piesaistītais personāls), kas nepārsniedz atbilstošas kvalifikācijas un profila personāla vidējās atlīdzības izmaksas Latvijā.
  • Transporta izmaksas (piemēram, sabiedriskais transports, degviela vai gāze, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumi, elektroskūteru noma u.c.).
  • Sakaru pakalpojumu izmaksas (piemēram, telekomunikācijas, internets, pasta pakalpojumi, aplikāciju licences, tiešsaistes saziņas rīku licences, pašapkalpošanās paku sūtījumi, kurjera pakalpojumi).
  • Telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomas izmaksas, izņemot projekta iesniedzēja biroja telpu nomas izmaksas.
  • Kancelejas un biroja preču izmaksas.
  • Sabiedrības informēšanas un publicitātes pakalpojumu un preču izmaksas.
  • Ar projekta īstenošanu un līguma prasību izpildi saistīto pakalpojumu un preču izmaksas (piemēram, ēdināšanas izmaksas, dezinfekcijas līdzekļi, maskas u.c.).
  • Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kas nepārsniedz 30% no projekta kopējām attiecināmajām apstiprinātajām izmaksām.
  • Pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, ja tas ir atgūstams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  • Ar starptautisku ekspertu piesaistīšanu saistītās izmaksas.
  • Projekta īstenošanai nepieciešamā inventāra izmaksas (piemēram, inventārs āra aktivitātēm, kompetences un prasmes attīstošas spēles u.c.).

  Svarīgi! Atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” pielikumam mazvērtīgais inventārs (kods 2312) ir:

   • inventārs, kuru kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu, neatkarīgi no to vērtības;
   • inventārs, kuru vērtība ir līdz 500,00 EUR (ieskaitot) par vienību, neatkarīgi no tā kalpošanas ilguma.

   

 • Projekta iesniegums ir jāiesniedz JSPA līdz 2022. gada 28. marta plkst. 23:59. 

  Projekta iesniegumu veido pilnībā aizpildīts un projekta īstenotāja likumiskā pārstāvja parakstīts:

  • projekta iesniegums;
  • projekta budžeta tāme;
  • citi dokumenti, kas norādīti konkursa nolikumā.

  Projekta iesniegums jāiesniedz konkursa nolikumā noteiktajā termiņā, nosūtot to kā elektronisku dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.

  Konkursa nolikumā minētie dokumenti jāiesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievērojot Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības.

  Projekta iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

 • Desmit darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām projekta īstenotājam jāiesniedz JSPA noslēguma pārskats, nosūtot to kā elektronisku dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv

  • Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu.
  • Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  • Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Ieva Cunska

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vadītāja

Elvīra Fiļa

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Linda Gulbīna

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »