Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī 2022

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros 2022. gadā ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

 • Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, tostarp  veicināt digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu, izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu un sadarbību ar jaunatnes organizācijām.

  Valsts programmas 2022.-2024. gadam noteiktie pasākumi:

  • Nr. 1.1. “Stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldību līmenī, lai nodrošinātu visiem jauniešiem, t.sk. jauniešiem no lauku reģioniem, iespējas neformāli mācīties un attīstīt savas iniciatīvas, kā arī veicināt brīvā laika lietderīgu izmantošanu” pasākums Nr. 1.1.1. “Atbalstīta jaunatnes politikas attīstība vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, izglītojamo pašpārvalžu un jauniešu domes attīstību savā pašvaldībā un sadarbību ar jaunatnes organizācijām” un rezultatīvais rādītājs “Atbalstīti vismaz 45 pašvaldību īstenotie projekti jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī (atbalstīto projektu skaits): 15 (2022. g.), 15 (2023. g.), 15 (2024. g.)”.
  • Nr. 1.6. “Attīstīt digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, tostarp, jauniešiem, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem” un pasākums Nr. 1.6.1. “Nodrošināts atbalsts pašvaldībām jauniešu digitālo prasmju un digitālā darba ar jaunatni attīstībai”, un rezultatīvais rādītājs “Pieaudzis to pašvaldību skaits, kuras izmanto digitālo un mobilo darbu ar jaunatni, lai sasniegtu tos jauniešus, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem (pašvaldību skaits, kuras, īstenojot projektus jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī, izvēlējušās attīstīt digitālo un/vai mobilo darbu ar jaunatni): 5 (2022. g.), 5 (2023. g.), 5 (2024. g.)”.
  • Nr. 2.3. “Nodrošināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs, stiprinot izglītojamo pašpārvaldes, t.sk. izveidojot ilgtspējīgu koordinācijas modeli nacionālā līmenī”, pasākums 2.3.2. “Nodrošināts atbalsts pašvaldībām izglītojamo pašpārvalžu stiprināšanai” un rezultatīvais rādītājs “Pašvaldību projekti jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī (valsts budžeta programma), kuru ietvaros tiek attīstītas izglītojamo pašpārvaldes pašvaldībā (projektu skaits): 5 (2022. g.), 5 (2023. g.), 5 (2024. g.)”.
 • Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde, ja ir atbilstošs pašvaldības domes pilnvarojums.

  Viens projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu!

  Projekta tiešā mērķa grupa ir:

  • jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
  • darba ar jaunatni veicēji.
 • Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai ir no 2022. gada 2. novembra līdz 2023. gada 30. oktobrim.

  Konkursā atbalstāmas klātienes un tiešsaistes aktivitātes, kas:

  • vērstas uz jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu sabiedrībā (piemēram, mācības, mācību vizītes, darba grupas, semināri, konferences, āra dzīves aktivitātes, ekspertu piesaiste, labās prakses apmaiņa, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.);
  • vērstas uz izglītojamo pašpārvalžu un jauniešu domes attīstību pašvaldībā (piemēram, mācības, semināri, labās prakses apmaiņa, forumi u.c.);
  • attīsta digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, tostarp, jauniešiem, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem;
  • veicina sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, t.sk. ar jaunatnes organizācijām dažādās darba ar jaunatni jomās (piemēram, digitālais darbs ar jaunatni un mobilais darbs ar jaunatni);
  • nodrošina projekta publicitāti un rezultātu izplatīšanu;
  • sekmē vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumus, lai izvērtētu un ieviestu labās prakses piemērus dažādās darba ar jaunatni jomās;
  • nodrošina pašvaldību stratēģiju darbā ar jaunatni plānošanu, izstrādi un pilnveidi (piemēram, situācijas izpēte, pētījumi, kartēšana, konsultācijas ar jauniešiem, ekspertu piesaiste u.c.);
  • nodrošina pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu izvērtēšanu un salīdzināšanu (piemēram, darba grupas, sanāksmes, semināri, mācības, konsultatīvās padomes sanāksmes, ekspertu piesaiste, metodisko materiālu izstrāde, monitoringi, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.).

  Projekta aktivitātes ir jānodrošina atbilstoši pašvaldību saistošajiem noteikumiem un valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem par Covid-19 izplatības mazināšanai paredzētiem epidemioloģiskajiem noteikumiem.

 • Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 105000,00 euro. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000,00 euro.

 • Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir līdz 2022. gada 2. septembra plkst. 23:59.

  Projekta iesniedzējs pieteikuma vēstuli kopā ar projekta iesniegumu iesniedz datorrakstā latviešu valodā. Projekta iesniegums sastāv no šādiem dokumentiem:

  • aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1. pielikums);
  • aizpildītas projekta budžeta tāmes veidlapas (2. pielikums);
  • pašvaldības domes pilnvarojuma, ja projekta iesniegumu iesniedz pašvaldības iestāde.

  Projekta iesniegums jāiesniedz nolikuma 10. punktā noteiktajā termiņā, nosūtot to kā elektronisku dokumentu uz JSPA oficiālo elektronisko adresi: 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.

  • 10 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām projekta īstenotājs iesniedz JSPA noslēguma pārskatu elektroniska dokumenta formā, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un nosūta uz JSPA elektroniskā pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi: 90001825883.
  • Projekta īstenotājam noslēguma pārskats jāsagatavo, ievērojot JSPA tīmekļa vietnē ievietotās noslēguma pārskata veidlapas un līguma 3. pielikumu. Noslēguma pārskatu veido projekta saturiskā atskaite, finanšu atskaite un izmaksu pamatojošo un saturu apliecinošo dokumentu kopijas.
  • Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu.
  • Sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  • Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »