Jaunatnes politikas valsts programma 2022

Jaunatnes politikas valsts programma 2022. – 2024. gadam (turpmāk – valsts programma) ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.

 • Valsts programmas mērķis ir ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

  Valsts programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022. - 2027. gadam definētajiem mērķiem.

  Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022. - 2027. gadam definētais mērķis ir radīt iespējas visu jauniešu attīstībai un labklājībai, stiprināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un līdzdalību visās dzīvēs jomās, kā arī sekmēt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi valsts un pašvaldību līmenī.

  Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022. - 2027. gadam definēti šādi rīcības virzieni:

  1. Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība.
  2. Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana.
  3. Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana.
  4. Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.
 • Valsts programmā pieejamais finansējums laika posmā no 2021. – 2023. gadam ik gadu paredzēts aptuveni 1.3 miljonu eiro apjomā.

 • Jaunatnes politikas valsts programmas projektos var piedalīties:

  • jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
  • jaunatnes darbinieki un citas darbā ar jaunatni iesaistītās personas.

  Jaunatnes politikas valsts programmas atklātajos projektu konkursos projektus var iesniegt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas atbilstoši konkursos noteiktajām prasībām.

  Detalizēta informācija par iespējām pieejama katra projekta veida aprakstā.

 • JSPA Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. gadam ietvaros īsteno četrus projektu konkursus, kuru īstenošanai piešķirts 532 tūkstošu eiro finansējums.

  JSPA informēs par atbalsta aktivitātēm Jaunatnes politikas valsts programmas projektu iesniedzējiem, tai skaitā informatīviem vebināriem par projektu pieteikumu iesniegšanu. Informācija tiks aktualizēta www.jaunatne.gov.lv, kā arī JSPA sociālo tīklu kanālos.

  Paralēli atklātajiem projektu konkursiem JSPA valsts programmas ietvaros nodrošinās supervīzijas darbā ar jaunatni iesaistīto atbalstam.

  2022. gadā plānots turpināt sekojošus 2021. gadā sāktus projektu konkursus:

  • Piesakies JSPA organizētajiem atbalsta pasākumiem – mācībām un informatīvajiem semināriem.
  • Iepazīsties ar informatīvajiem materiāliem
  • Konsultējies ar projektu koordinatoriem, kas atbildīgi par valsts programmas projektu administrēšanušanu.

2022. gada mācību programmas

Projektu konkursi

2022. gadā turpināmie projektu konkursi

Cita būtiska informācija

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »