Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai 2021

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 2021. gadā izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”.

 • Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem - labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādējādi nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

 • Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt:

  1. Latvijas valstspilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība, kas pārstāv izglītības iestādi/-es, kas ir piedalījusies/-šās JSPA organizētās mācībās par labbūtības ceļakartes izstrādi;

  2. biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajai daļai un pārstāv izglītības iestādi, kas ir piedalījusies JSPA organizētās mācībās par labbūtības ceļakartes izstrādi.

  Projekta tiešā mērķa grupa ir izglītības iestādes izglītojamie.

 • Projekta īstenošanas termiņš līdz 2021. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai no 2021. gada 10. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim.

   

  Konkursā atbalstāmas:

  Konkursa mērķa sasniegšanai projektu ietvaros atbalstāmas šādas labbūtības ceļakartē minētās aktivitātes:

  1. atbalsta aktivitātes (piemēram, konsultācijas) virtuālā vidē vai klātienē jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai, ko nodrošina psihologs, koučs vai cits atbilstošs speciālists ar mērķi mazināt Covid-19 pandēmijas radīto ietekmi un veicināt emocionālo labbūtību jauniešiem, kuriem šāds atbalsts īpaši nepieciešams;
  2. neformālās izglītības aktivitātes virtuālā vidē vai klātienē (piemēram, mācību vizītes, mācības, semināri, āra dzīves aktivitātes, labās prakses un pieredzes apmaiņa u.c.), balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, ar mērķi motivēt jauniešus iesaistīties un iesaistīt aktivitātēs Covid-19 pandēmijas apstākļos, meklējot jaunus un attīstot esošos darba ar jaunatni līdzdalības mehānismus;
  3. vienaudžu mācīšanās un atbalsta aktivitātes (peer-to-peer pieeja), kas veicina psihoemocionālās kompetences pilnveidi izglītības iestādes kopienā;
  4. jauniešu aptaujas par jauniešu vēlmēm un vajadzībām, iegūto datu analīze par Covid-19 pandēmijas ietekmi un seku apzināšanu un risinājumiem, ja projektā paredzētas arī citas nolikuma 7. punkta apakšpunktos paredzētās aktivitātes;
  5. komunikācijas aktivitātes (piemēram, videostāsti, raidieraksti u.c. komunikācijas aktivitātes), kas veicina psihoemocionālās kompetences pilnveidi skolas kopienā;
  6. citas izglītojamo psihoemocionālā stāvokļa un mentālo veselību uzlabošanu veicinošas aktivitātes, kas veicina projektu konkursa mērķa sasniegšanu.

  !!! Visas projekta aktivitātes jānodrošina atbilstoši pašvaldību saistošajiem noteikumiem un valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem par Covid-19 izplatības mazināšanai paredzētiem epidemioloģiskajiem noteikumiem.

 • Konkursā pieejamais finansējuma apmērs ir 144000,00 euro.

   Projektā vienas izglītības iestādes labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 1000,00 euro.

  Projektā var iekļaut vairāku izglītības iestāžu labbūtības ceļakartes.

  Avansa maksāšanas kārtība (saskaņā ar 2013. gada 5. novembra MK noteikumu Nr.1243 32.4. apakšpunktu): 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas JSPA veic avansa maksājumu 100% apmērā no projektam piešķirtā finansējuma.

   

  Projekta attiecināmās izmaksas:

  1. projektā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas (tai skaitā darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un ārpakalpojumā piesaistītais personāls), kas nepārsniedz atbilstošas kvalifikācijas un profila personāla vidējās atlīdzības izmaksas Latvijā;
  2. transporta izmaksas (sabiedriskais transports, degviela vai gāze, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumi);
  3. telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomas izmaksas;
  4. kancelejas un biroja preču izmaksas;
  5. sabiedrības informēšanas un publicitātes pakalpojumu un preču izmaksas (piemēram, aplikāciju, videostāstu, raidierakstu izveide u.c.);
  6. ar projekta īstenošanu un līguma prasību izpildi saistīto pakalpojumu un preču izmaksas (piemēram, ēdināšanas izmaksas, dezinfekcijas līdzekļi, sejas maskas u.c.);
  7. pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, ja tas ir atgūstams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  Projektā attiecināmas projekta administrēšanas izmaksas (piemēram, projekta vadītāja, grāmatvedības pakalpojumi), kas nepārsniedz atbilstošas kvalifikācijas un profila personāla vidējās atlīdzības izmaksas Latvijā un kopumā nepārsniedz 10% no projekta kopējām apstiprināmajām attiecināmajām izmaksām

 • Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu!

   Projekta iesniegumu iesniedz JSPA līdz 2021. gada 10. septembra plkst. 23:59. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektroniskā pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.

   

  Projekta iesniegumu veido pilnībā aizpildīta un projekta īstenotāja likumiskā pārstāvja parakstīta:

  1. projekta iesnieguma veidlapa (nolikuma 1. pielikums);
  2. labbūtības ceļakartes aktivitāšu apraksts katrai izglītības iestādei (nolikuma 2. pielikums);
  3. labbūtības ceļakartes aktivitāšu budžeta tāmes veidlapa katrai izglītības iestādei (nolikuma 3. pielikums).

  Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar pieteikuma vēstuli!

  Sagatavojot un iesniedzot projekta iesniegumu ievērot Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības.

  Projekta iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

 • Projekta īstenotājs 10 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām iesniedz JSPA noslēguma pārskatu. Projekta īstenotājam noslēguma pārskats jāsagatavo, ievērojot JSPA tīmekļa vietnē ievietotās noslēguma pārskata veidlapas un līguma 3. pielikumu. Noslēguma pārskatu veido projekta saturiskā atskaite, finanšu atskaite, saturu apliecinošo un izmaksu pamatojošo dokumentu kopijas.

 • Projekts 2022. gadā tiek turpināts. Skatīt sadaļā: Projekts “Kontakts” atbalstam izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai. 

  • 2021. gadā projekta ietvaros, mācībās un citās atbalsta aktivitātēs iesaistījās 150 skolas, no kurām 126 iesniedza savus iniciatīvu projektus, izveidojot Labbūtības ceļakartes, kas kalpoja Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai savās skolās.
  • Izglītības iestādes projekta izskaņā nāca klajā ar saviem iniciatīvu projektiem, kas ļāva pašpārvaldēm īstenot iecerēto, labbūtības ceļakaršu ietvaros.
  • Dažas skolas koncentrējās uz psihoemocionālās veselības aktualizēšanu, piemēram organizēja pārgājienus vai saliedēšanās pasākumus. 
  • Citas izglītības iestādes piesaistīja mentorus un psihoemocionālās kompetences ekspertus, kuri jauniešus iepazīstināja ar to, kā mazināt trauksmi, socializēties mūsdienu pasaulē un kā pamanīt, ka viņu vai apkārtējo garīgā veselība pasliktinās.
  • Dažos piemēros izglītības iestādes nolēma labiekārtot kādu konkrētu telpu, kur jaunieši var justies brīvāk. To pašpārvaldes panāca, veidojot plakātus, vai labiekārtojot vidi ar pufiem, galda spēlēm un citiem elementiem.
  • Citos piemēros jaunieši veidoja radio raidierakstu vienaudžiem par mentālo veselību.

Informatīvā tiešsaistes semināra par konkursa nosacījumiem video (24.08.2021.)

Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās

Dalīties
Translate »