Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī 2021

IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros izsludināts projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot:

 • kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās;
 • digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību;
 • jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu;
 • izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā;
 • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu;
 • sadarbību ar jaunatnes organizācijām.

 

Atklātajā projektu konkursā tiks atbalstīti piecpadsmit projektu iesniegumi.

 • Konkursa mērķis un atbalstāmie pasākumi izriet no šādiem Jaunatnes politikas valsts programmā 2021. - 2023. gadam (turpmāk – Programma) noteiktajiem pasākumiem un sasniedzamajiem kvalitatīvajiem rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem:

   

  Programmas pasākums Nr. 1.1. “Stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldību līmenī, lai nodrošinātu visiem jauniešiem, t.sk. lauku jauniešiem, iespējas neformāli mācīties un attīstīt savas iniciatīvas, kā arī veicināt brīvā laika lietderīgu izmantošanu” un rezultāts pasākumā Nr. 1.1.1. “Atbalstīta jaunatnes politikas attīstība vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā un sadarbību ar jaunatnes organizācijām”, un rezultatīvais rādītājs: “Atbalstīti vismaz 45 pašvaldību īstenotie projekti jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī”, atbalstīto projektu skaits: 15 projekti katru gadu (2021. - 2023.).

  Programmas pasākums Nr. 1.6. “Attīstīt digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, tostarp, jauniešiem, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem” un rezultāts pasākumā Nr. 1.6.1. “Nodrošināts atbalsts pašvaldībām jauniešu digitālo prasmju un digitālā darba ar jaunatni attīstībai” un “Pieaudzis to pašvaldību skaits, kuras izmanto digitālo un mobilo darbu ar jaunatni, lai sasniegtu tos jauniešus, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem”, un rezultatīvais rādītājs: pašvaldību skaits, kuras, īstenojot projektus jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī, izvēlējušās attīstīt digitālo un/vai mobilo darbu ar jaunatni: 4 pašvaldības 2021. gadā; 5 pašvaldības 2022. gadā; 5 pašvaldības 2023. gadā.

  Programmas pasākums Nr. 2.3. “Nodrošināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs, stiprinot izglītojamo pašpārvaldes, t.sk. izveidojot ilgtspējīgu koordinācijas modeli nacionālā līmenī”, un rezultāts pasākumā 2.3.2. “Nodrošināts atbalsts pašvaldībām izglītojamo pašpārvalžu stiprināšanai”, un rezultatīvais rādītājs: “Pašvaldību projekti jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī (valsts budžeta programma), kuru ietvaros tiek attīstītas izglītojamo pašpārvaldes pašvaldībā”, atbalstīto projektu skaits: 5 projekti 2021. gadā; 5 projekti 2022. gadā; 5 projekti 2023. gadā.

 • Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde, ja ir atbilstošs pašvaldības domes pilnvarojums.

   

  Projekta tiešā mērķa grupa ir:

  • jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
  • darba ar jaunatni veicēji.
 • Projekta īstenošanas ilgums: no 2021. gada 6. decembra līdz 2022. gada 1. novembrim.

   

  Konkursā atbalstāmas šādas aktivitātes:

  1. aktivitātes, kas vērstas uz jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu sabiedrībā (praktiskas aktivitātes ar jauniešiem, darba grupas, mācību vizītes, mācības, semināri, konferences, aktivitātes tiešsaistē, āra dzīves aktivitātes, ekspertu piesaiste, labās prakses apmaiņa, jaunatnes dialogs, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c);
  2. aktivitātes, kas vērstas uz izglītojamo pašpārvalžu attīstību pašvaldībā (mācības, semināri, labās prakses apmaiņa, forumi u.c.);
  3. aktivitātes, kas attīsta digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, tostarp, jauniešiem, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem;
  4. sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, tajā skaitā jaunatnes organizācijām dažādās darba ar jaunatni jomās veicinošas aktivitātes, piemēram, mobilais darbs ar jaunatni, digitālais darbs ar jaunatni;
  5. publicitātes nodrošināšanas un projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi;
  6. vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumi, lai izvērtētu un ieviestu labās prakses piemērus dažādās darba ar jaunatni jomās;
  7. pašvaldību stratēģijas darbā ar jaunatni plānošana, izstrāde un pilnveide (situācijas izpēte, pētījumi, kartēšana, konsultācijas ar jauniešiem, ekspertu piesaiste, aktivitātes tiešsaistē u.c.);
  8. pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu izvērtēšana un salīdzināšana (darba grupas, sanāksmes, semināri, mācības, konsultatīvās padomes sanāksmes, ekspertu piesaiste, metodisko materiālu izstrāde, monitoringus, aktivitātes tiešsaistē, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.).
 • Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 7000,00 EUR.

   

  Avansa maksājums:

  10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas JSPA veic avansa maksājumu:

  • 90% apmērā no piešķirtā finansējuma, ja projekta īstenotājs savas iepriekšējās līgumsaistības ar JSPA ir veicis, ievērojot līguma nosacījumus un termiņus;
  • 60% apmērā no piešķirtā finansējuma, ja projekta īstenotājs savas iepriekšējās līgumsaistības ar JSPA ir veicis, neievērojot līguma nosacījumus un termiņus.

   

  Noslēguma maksājums:

  30 darba dienu laikā pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas JSPA veic noslēguma maksājumu vai izrakstīta rēķins par neattiecināmo izmaksu vai neizlietotā finansējuma atmaksāšanu.

   

 • Projekta iesniegums ir jāiesniedz JSPA līdz 2021. gada 27. oktobra plkst. 23:59.

  Projekta iesniegumu veido pilnībā aizpildīts un projekta īstenotāja paraksttiesīgās personas parakstīts:

  • projekta iesniegums;
  • projekta budžeta tāme.


  Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar pieteikuma vēstuli.

  Ja projekta iesniegumu iesniedz pašvaldības iestāde, projekta iesniegumam pievieno pašvaldības domes pilnvarojumu.

  Projekta iesniegumu jāiesniedz konkursa nolikumā noteiktajā termiņā, nosūtot to kā elektronisku dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv

  Konkursa nolikuma minētos dokumentus jāiesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievērojot Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības.

  Projekta iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

   

 • 10 (desmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām projekta īstenotājam jāiesniedz JSPA noslēguma pārskats, nosūtot to kā elektronisku dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv

   

  • Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu. 
  • Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  • Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Informācija tiks papildināta.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »