Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā 2021

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” jaunatnes organizācijām.

 • Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, lai sekmētu Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam rīcības virzienos noteikto pasākumu īstenošanu un sasniegtu pasākumos noteiktos šādus obligātos rezultatīvos rādītājus:

   

  1. attīstīt jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprinātu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu:

  1.1. kvalitatīvais rezultāts: paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta demokrātisko vērtību cieņa un jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai;

  1.2. kvantitatīvais sasniedzamais rādītājs: jauniešu skaits vietēja vai reģionāla mēroga jaunatnes organizācijas aktivitātēs: vismaz 200 jaunieši katrā projektā;

  2. sekmēt jauniešu, tajā skaitā lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, tajā skaitā iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā:

  2.1. kvalitatīvais rezultāts: īstenoto aktivitāšu rezultātā sekmēta jauniešu, tajā skaitā lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaiste nevalstisko organizāciju pamatdarbībā;

  2.2. kvantitatīvais sasniedzamais rādītājs: vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizāciju biedru skaita palielinājums par 5% no jaunatnes organizācijas biedru skaitu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

 • Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jaunatnes organizācija:

  1. kura atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un 12. panta otrajā daļā noteiktajam;
  2. kurai nav piešķirts finansējums konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros.

   

  Projekta tiešā mērķa grupa ir:

  1. jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā:

   1.1. jaunieši ar ierobežotām iespējām;

   1.2. jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs. Projekta iesniedzējam nolikuma 6. punkta apakšpunktos norādītajos sasniedzamajos rezultātos ir tiesības ieskaitīt tikai jauniešus, kas projekta aktivitātes norises laikā ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem;

  2. projekta administrēšanā iesaistītais personāls un projektā īstenošanā iesaistītie darbā ar jaunatni veicēji.
 • Projekta īstenošanas termiņš līdz 2022. gada 2. septembrim. Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai no 2021. gada 4. oktobra līdz 2022. gada 2. septembrim.  

   

  Konkursā atbalstāmas:


  1. aktivitātes, kas vērstas uz konkursa mērķi, noteiktā jaunatnes politikas prioritārā virziena un to rezultātu sasniegšanu, tostarp:

  1.1. aktivitātes, kas sekmē jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, motivāciju iesaistīties valsts un starptautiska mēroga pasākumos, vietējā un reģionālā līmeņa jaunatnes organizācijās;

  1.2. aktivitātes, kas veicina jauniešu, t.sk. lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām pilsonisko līdzdalību, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprina demokrātisko vērtību cieņu un jauniešu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai;

  1.3. sadarbība ar Latvijas pašvaldībām konkursa mērķa sasniegšanai dažādās darba ar jaunatni jomās, piemēram, mobilais darbs ar jaunatni, digitālais darbs ar jaunatni; 1.4. jauniešiem pieejamas, atbalstošas un iekļaujošas vides veidojošas aktivitātes, kas nodrošinātu iespējas jauniešu diskusijām par viņiem aktuāliem jautājumiem un veicinātu viņu iesaisti projekta aktivitātēs; 1.5. brīvprātīgā darba aktivitātes un aktivitātes brīvprātīgā darba sistēmas ieviešanai vai pilnveidošanai;   

  2. aktivitātes, kas vērstas uz projekta īstenotāja darbības nodrošināšanu, ja konkursa mērķa sasniegšanai tiek īstenota kāda no nolikuma 7.1. apakšpunktā minētajām aktivitātēm:

  2.1. projekta administrēšana un aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas darbības nodrošināšanu un ar to saistītās izmaksas (telpu noma organizācijas darbībai, grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi, telekomunikācijas izmaksas, pamatlīdzekļu iegāde projektā plānoto mērķu sasniegšanai u.c.);

  2.2. dalība starptautiskos un vietējos sadarbības tīklos; 2.3. citas aktivitātes, kas veicina darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču uzlabošanu.

   

  Aktivitātes, kas vērstas uz konkursa mērķi, noteiktā jaunatnes politikas prioritārā virziena un to rezultātu sasniegšanu projektu īstenotājs organizē, izmantojot neformālās izglītības pieeju dažādos formātos (piemēram, mācību vizītes, mācības, semināri, konferences, aktivitātes tiešsaistē, āra dzīves aktivitātes, ekspertu piesaiste, labās prakses apmaiņa, jaunatnes dialogs, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.).  

  !!! Visas projekta aktivitātes jānodrošina atbilstoši pašvaldību saistošajiem noteikumiem un valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem par Covid-19 izplatības mazināšanai paredzētiem epidemioloģiskajiem noteikumiem.

 • Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 43000,00 euro. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000,00 euro.

   

  Avansa maksāšanas kārtība (saskaņā ar 2013. gada 5. novembra MK noteikumu Nr.1243 32.1. un 32.2. apakšpunktu):

  1) 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas JSPA veic avansa maksājumu 90% apmērā no projektam piešķirtā finansējuma, ja projekta īstenotājs iepriekšējā gada laikā no nolikumā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa savas iepriekšējās līgumsaistības ar JSPA pildījis, ievērojot līguma nosacījumus un termiņus;

  2) 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas JSPA veic avansa maksājumu 60% apmērā no projektam piešķirtā finansējuma, ja projekta īstenotājs iepriekšējā gada laikā no nolikumā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa savas iepriekšējās līgumsaistības ar JSPA pildījis, neievērojot līguma nosacījumus un termiņus.

 • Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu!

   Projekta iesniegumu iesniedz JSPA līdz 2021. gada 30. augusta plkst. 23:59. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektroniskā pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.

   

  Projekta iesniegumu veido pilnībā aizpildīts un projekta īstenotāja likumiskā pārstāvja parakstīta:

  1. Projekta iesnieguma veidlapa.
  2. Projekta budžeta tāmes veidlapa.

  Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar pieteikuma vēstuli!

  Sagatavojot un iesniedzot projekta iesniegumu ievērot Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības.

  Projekta iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

 • Projekta īstenotājs 10 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām iesniedz JSPA noslēguma pārskatu. Projekta īstenotājam noslēguma pārskats jāsagatavo, ievērojot JSPA tīmekļa vietnē ievietotās noslēguma pārskata veidlapas un līguma 3. pielikumu. Noslēguma pārskatu veido projekta saturiskā atskaite, finanšu atskaite, saturu apliecinošo un izmaksu pamatojošo dokumentu kopijas.

  • Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu. 
  • Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  • Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Informācija tiks papildināta.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »