Jaunatnes politikas valsts programma 2021

Jaunatnes politikas valsts programma 2021. gadā (turpmāk – valsts programma) nodrošināja efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.

 • Valsts programmas mērķis ir ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

  Valsts programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. - 2027. gadam definētajam mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021. - 2027. gadam definētajiem mērķiem.

  Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. - 2027. gadam definētais mērķis ir radīt iespējas visu jauniešu attīstībai un labklājībai, stiprināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un līdzdalību visās dzīvēs jomās, kā arī sekmēt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi valsts un pašvaldību līmenī.

  Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. - 2027. gadam definēti šādi rīcības virzieni:

  1. Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība.
  2. Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana.
  3. Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana.
  4. Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.

  Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021. - 2027. gadam ir iekļauts šāds apakšmērķis – "Stiprināt jauniešu emocionālo veselību". Līdz šim nepieredzētā situācija, izplatoties Covid-19 vīrusam, izraisīja virkni ierobežojumu, radīja ietekmi uz daudzām jauniešu dzīves jomām – izglītību, nodarbinātību un brīvā laika pavadīšanu, kā arī iespaidoja mentālo labsajūtu. Lai mazinātu Covid-19 pandēmijas sekas uz jauniešu psihoemocionālo veselību, valsts programmā ir iekļauti papildu pasākumi jauniešu psihoemocionālās veselības stiprināšanai 2021. gadā.

 • Valsts programmā pieejamais finansējums 2021. gadā: 1074446 euro

 • Jaunatnes politikas valsts programmas projektos var piedalīties:

  • jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
  • jaunatnes darbinieki un citas darbā ar jaunatni iesaistītās personas.

  Jaunatnes politikas valsts programmas atklātajos projektu konkursos projektus var iesniegt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas atbilstoši konkursos noteiktajām prasībām.

  Detalizēta informācija par iespējām pieejama katra projekta veida aprakstā.

Izsludināti projektu konkursi

Cita būtiska informācija

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »