Jaunatnes politikas valsts programma

Jaunatnes politikas valsts programma 2024.-2026. gadam (turpmāk – valsts programma) ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.

 • Valsts programmas mērķis ir ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

  Valsts programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022. - 2027. gadam definētajiem mērķiem.

  Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022. - 2027. gadam definētais mērķis ir radīt iespējas visu jauniešu attīstībai un labklājībai, stiprināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un līdzdalību visās dzīvēs jomās, kā arī sekmēt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi valsts un pašvaldību līmenī.

  Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022. - 2027. gadam definēti šādi rīcības virzieni:

  1. Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība.
  2. Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana.
  3. Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana.
  4. Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.
 • Laika posmā no 2023.-2025. paredzētā summa ir aptuveni 1.3 miljoni eiro.

 • Jaunatnes politikas valsts programmas projektos var piedalīties:

  • jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
  • jaunatnes darbinieki un citas darbā ar jaunatni iesaistītās personas.

  Jaunatnes politikas valsts programmas atklātajos projektu konkursos projektus var iesniegt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas atbilstoši konkursos noteiktajām prasībām.

  Detalizēta informācija par iespējām pieejama katra projekta veida aprakstā.

  • Piesakies JSPA organizētajiem atbalsta pasākumiem – mācībām un informatīvajiem semināriem.
  • Iepazīsties ar informatīvajiem materiāliem
  • Konsultējies ar projektu koordinatoriem, kas atbildīgi par valsts programmas projektu administrēšanušanu.

Projektu konkursi 2024

2024. gadā turpināmie projektu konkursi

2024. gada mācību programmas

Cita būtiska informācija

Ieva Cunska

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vadītāja

Elvīra Fiļa

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Linda Gulbīna

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Evija Kasicka-Buča

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Agnese Kalniņa

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas projektu koordinatore

Rita Karlsone

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte (digitālais darbs ar jaunatni)

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »