Jaunatnes politikas valsts programma

Jaunatnes politikas valsts programma 2021. – 2023. gadam ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.

 • Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023. gadam mērķis ir ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

  Programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam definētajiem mērķiem, rīcības virzieniem un uzdevumiem.

  Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam definēti šādi mērķi un rīcības virzieni:

  1.mērķis - attīstība. Atbalsta sniegšana jauniešu personīgajai attīstībai un viņu līdzdalības stiprināšana visās dzīves jomās.

  Rīcības virzieni:

  • darba ar jaunatni kvalitātes stiprināšana;
  • darba ar jaunatni sistēmas izveide un attīstība;
  • plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana.

  2.mērķis: - labklājība. Jauniešu sociālās un emocionālās labklājības uzlabošana, kā arī iespēju radīšana jauniešiem apgūt patstāvīgai dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un īstenot savu potenciālu.

  Rīcības virzieni:

  • darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana;
  • jauniešu emocionālās labklājības veicināšana.

  3.mērķis: - vienlīdzīgas iespējas. Vienlīdzīgu iespēju un pieeju iespējām veicināšana visiem jauniešiem, kā arī neiecietības un diskriminācijas mazināšana.

  Rīcības virzieni:

  • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana;
  • neiecietības un diskriminācijas mazināšana.
 • Jaunatnes politikas valsts programmā 2021. gadā pieejamais finansējums ir 574 446,00 euro. 

 • Jaunatnes politikas valsts programmas projektos var piedalīties:

  • jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
  • jaunatnes darbinieki un citas darbā ar jaunatni iesaistītās personas.

  Jaunatnes politikas valsts programmas atklātajos projektu konkursos projektus var iesniegt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas atbilstoši konkursos noteiktajām prasībām.

  Detalizēta informācija par iespējām pieejama katra projekta veida aprakstā.

  • Piesakies JSPA organizētajiem atbalsta pasākumiem – mācībām un informatīvajiem semināriem.
  • Iepazīsties ar informatīvajiem materiāliem
  • Konsultējies ar projektu koordinatoriem, kas atbildīgi par valsts programmas projektu administrēšanušanu.
Dalīties
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »