Jaunatnes politikas valsts programma

Jaunatnes politikas valsts programma 2022. – 2024. gadam (turpmāk – valsts programma) ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.

 • Valsts programmas mērķis ir ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

  Valsts programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. - 2027. gadam definētajam mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021. - 2027. gadam definētajiem mērķiem.

  Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. - 2027. gadam definētais mērķis ir radīt iespējas visu jauniešu attīstībai un labklājībai, stiprināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un līdzdalību visās dzīvēs jomās, kā arī sekmēt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi valsts un pašvaldību līmenī.

  Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. - 2027. gadam definēti šādi rīcības virzieni:

  1. Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība.
  2. Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana.
  3. Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana.
  4. Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.

  Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021. - 2027. gadam ir iekļauts šāds apakšmērķis – "Stiprināt jauniešu emocionālo veselību". Līdz šim nepieredzētā situācija, izplatoties Covid-19 vīrusam, izraisīja virkni ierobežojumu, radīja ietekmi uz daudzām jauniešu dzīves jomām – izglītību, nodarbinātību un brīvā laika pavadīšanu, kā arī iespaidoja mentālo labsajūtu. Lai mazinātu Covid-19 pandēmijas sekas uz jauniešu psihoemocionālo veselību, valsts programmā ir iekļauti papildu pasākumi jauniešu psihoemocionālās veselības stiprināšanai 2021. gadā.

 • Valsts programmā pieejamais finansējums 2021. gadā: 1074446 euro, 2022. gadā: 574 522,00 euro, 2023. gadā: 574 522,00 euro.

 • Jaunatnes politikas valsts programmas projektos var piedalīties:

  • jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
  • jaunatnes darbinieki un citas darbā ar jaunatni iesaistītās personas.

  Jaunatnes politikas valsts programmas atklātajos projektu konkursos projektus var iesniegt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas atbilstoši konkursos noteiktajām prasībām.

  Detalizēta informācija par iespējām pieejama katra projekta veida aprakstā.

 • Šogad JSPA Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. gadam ietvaros īsteno četrus projektu konkursus, kuru īstenošanai piešķirts 532 tūkstošu eiro finansējums.

  JSPA informēs par atbalsta aktivitātēm Jaunatnes politikas valsts programmas projektu iesniedzējiem, tai skaitā informatīviem vebināriem par projektu pieteikumu iesniegšanu. Informācija tiks aktualizēta www.jaunatne.gov.lv, kā arī JSPA sociālo tīklu kanālos.

  Paralēli atklātajiem projektu konkursiem JSPA valsts programmas ietvaros nodrošinās supervīzijas darbā ar jaunatni iesaistīto atbalstam.

  2022. gadā plānots turpināt sekojošus 2021. gadā sāktus projektu konkursus:

  • Piesakies JSPA organizētajiem atbalsta pasākumiem – mācībām un informatīvajiem semināriem.
  • Iepazīsties ar informatīvajiem materiāliem
  • Konsultējies ar projektu koordinatoriem, kas atbildīgi par valsts programmas projektu administrēšanušanu.

Projektu konkursi

2022. gadā turpināmie projektu konkursi

Cita būtiska informācija

Dalīties
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »