Publicitātes prasības projektā 7.2.1.2.

LV EU logo ansamblis

 

Projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Nr.7.2.1.2/15/I/001) publicitātes prasības nosaka sekojoši dokumenti:

 • 2015. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” (turpmāk – MK noteikumi Nr.87) (Pieejams “Dokumentu” sadaļā).
 • ES fondu publicitātes vadlīnijas 2014. – 2020. gadam (04.02.2022. versija) (turpmāk – Finanšu ministrijas izstrādātās publicitātes vadlīnijas). Vadlīnijas pieejamas sadaļā “Dokumenti”.
 • Īstenojot projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, sadarbības partnerim ir jānodrošina informācijas un komunikācijas pasākumi atbilstoši MK 17.02.2015. noteikumos Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” (noteikumi ir pieejami sadaļā "Dokumenti") un projektā noteiktajām prasībām un nosacījumiem:

  • attiecībā uz ikvienu ar projektu saistīto pasākumu nodrošināt, lai personas, kuras piedalās šajā pasākumā, būtu informētas par Eiropas Sociālā fonda sniegto finansējumu projekta īstenošanai. Lai to nodrošinātu, sadarbības partneris izvieto vizuālo elementu ansambli uz ikviena ar projektu saistīta dokumenta, kas attiecināms uz projekta īstenošanu un paredzēts tā dalībniekiem vai sabiedrībai, tai skaitā tīmekļa vietnēs, paziņojumos, tostarp dalības sertifikātos u.c. dokumentos;
  • vizuālo elementu ansamblis ir pieejams tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv, to jāizvieto un jāpielieto saskaņā ar Finanšu ministrijas izstrādātajām publicitātes vadlīnijām (vadlīnijas pieejamas sadaļā "Dokumenti");
  • savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir, projekta īstenošanas laikā publicēt īsu aprakstu par projektu, tā atbalsta mērķiem un rezultātiem, uzsverot atbalstu, kas saņemts no Eiropas Sociālā fonda, un nodrošināt informācijas aktualizēšanu ne retāk kā reizi trijos  mēnešos. Projektam noslēdzoties, Sadarbības partnerim nav pienākums turpināt aktualizēt informāciju tīmekļa vietnē;
  • projekta īstenošanas laikā, tā īstenošanas vietā izvietot informatīvo plakātu ar informāciju par projektu, tostarp par finansiālo atbalstu no Eiropas Sociālā fonda. Plakāts ir jāizvieto sabiedrībai viegli redzamā vietā, piemēram, projekta īstenošanas vietā pie ēkas ieejas. Informatīvā plakāta minimālais izmērs ir A3. Informatīvo plakātu nepieciešams izvietot un pielietot saskaņā ar Finanšu ministrijas izstrādātajām publicitātes vadlīnijām.

  Informatīvā plakāta paraugs Word formātā sadarbības partnerim ir pieejams "Dokumentu" sadaļā.

 • “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Nr.7.2.1.2/15/I/001) publicitātes nodrošināšanai sadarbības partneriem ir pieejami projekta logotipi dažādos formātos. 

  Melnbalts logotips (.png):

  Krāsains logotips (.png):

  Projekta logotipi citos formātos:

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »