Noderīga informācija projektā “PROTI un DARI!”

Pārskatu iesniegšana

Lai projekta “PROTI un DARI!” Sadarbības partneriem atvieglotu pārskatu iesniegšanu projektā “PROTI un DARI!”, aģentūra ir apkopojusi informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un to iesniegšanas kārtību.

Atbilstoši starp aģentūru un Sadarbības partneri noslēgtajam Sadarbības līgumam (1.pielikums, 5. sadaļa), par PĀRSKATU tiek uzskatīts:

1.    Sadarbības līguma 3. pielikums “Maksājuma pieprasījums par projektā iesaistītajiem mērķa grupas jauniešiem un īstenotajām mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām” ar attiecīgi aizpildītām sadaļām;

2.    Sadarbības līguma pielikumi – satura veidlapas;

Lai atvieglotu pārskatu iesniegšanas procesu, lūdzam iepazīties ar zemāk pievienoto pārskata iesniedzamo dokumentu kontrolsarakstu. Tajā ir apkopota informācija par to, kādu/-as sadaļas no  Maksājuma pieprasījuma ir jāaizpilda un kādi pielikumi ir jāpievieno par:

– Mērķa grupas jaunieša iesaisti projektā;
– Mērķa grupas jaunieša īstenoto IPP;
– Mērķa grupas jaunieša īstenoto IPP, kad jaunietis beidz dalību projektā;

 

Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja Maksājuma pieprasījumā par vienu mēnesi tiek iesniegta informācija par vairākiem gadījumiem, tad informācija ir apkopojama vienā Maksājuma pieprasījumā, aizpildot attiecīgās Maksājuma pieprasījuma sadaļas un pievienojot katram gadījumam atbilstošas veidlapas.

 

Vienlaikus ir nepieciešams sekot līdzi satura veidlapu datumu secīgumam. Lūdzam iepazīties ar zemāk pievienoto informatīvo materiālu.

Sadarbības līguma ar pašvaldībām saturs, kā arī visi Sadarbības līguma pielikumi (satura veidlapas) ir pieejamas sadaļā “Sadarbības līgums”.

 

Atgādinām, ka maksājuma pieprasījums jāiesniedz aģentūrai ar pavadvēstuli (minot Projekta numuru, nosaukumu un Sadarbības līguma numuru), parakstot visu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti, un nosūtot uz aģentūras oficiālo elektronisko adresi.

Pārskats ir iesniedzams par iepriekšējo kalendāro mēnesi līdz nākamā mēneša 10. datumam.

 

Projekta “PROTI un DARI!” porgrammu vadītāju mācību apraksts

Projekta “PROTI un DARI!” mentoru mācību apraksts

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »