Publicitātes prasības

Projekta “PROTI un DARI!”  publicitātes prasības nosaka sekojoši dokumenti:

 • ES fondu publicitātes vadlīnijas 2014. – 2020. gadam (04.02.2022. versija) (turpmāk – Finanšu ministrijas izstrādātās publicitātes vadlīnijas).  (Pieejams “Dokumentu” sadaļā)
 • 2015. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” (turpmāk – MK noteikumi Nr.87) (Pieejams “Dokumentu” sadaļā)
 •  

  Īstenojot projektu “PROTI un DARI!”, sadarbības partnerim ir jānodrošina šādu publicitātes prasību ievērošanu un īstenošanu atbilstoši MK noteikumos Nr. 87 un projektā noteiktajam:

  - attiecībā uz ikvienu ar projektu saistīto komunikācijas pasākumu (piemēram, konferenci, izstādi, semināru) nodrošināt, lai personas, kuras piedalās šajā pasākumā, būtu informētas par Eiropas Sociālā fonda un REACT-EU sniegto finansējumu projekta īstenošanai.

  Lai to nodrošinātu, sadarbības partneris izvieto vizuālo elementu ansambli uz izdales materiāliem, pasākuma darba kārtībām, konferenču vai semināru dokumentācijas, dalībnieku reģistrācijas lapām un citiem materiāliem. Vienlaikus vizuālo elementu ansambli izvieto ikvienā ar projektu saistītā dokumentā, kas attiecināms uz projekta īstenošanu un paredzēts tā dalībniekiem vai sabiedrībai, tai skaitā tīmekļa vietnēs, bukletos, grāmatās, pasākumu prezentācijās, paziņojumos, tostarp dalības sertifikātos u.c. dokumentos. Vizuālo elementu ansamblis ir jāizvieto un jāpielieto saskaņā ar Finanšu ministrijas izstrādātajām publicitātes vadlīnijām;

  - savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir, projekta īstenošanas laikā publicēt īsu ar atbalsta apjomu samērīgu aprakstu par projektu, tā atbalsta mērķiem un rezultātiem, uzsverot atbalstu, kas saņemts no Eiropas Sociālā fonda un REACT-EU, un nodrošināt arī informācijas aktualizēšanu ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Sadarbības partneris informāciju par projektu var ievietot arī projekta īstenošanā iesaistīto stratēģisko partneru tīmekļa vietnēs. Projektam noslēdzoties, sadarbības partnerim nav pienākums turpināt aktualizēt informāciju tīmekļa vietnē;

  - projekta īstenošanas laikā nodrošināt informatīvā plakāta ar informāciju par projekta īstenošanu, tostarp par finansiālo atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un REACT-EU, izvietošanu pie sadarbības partnera un tā stratēģiskajiem partneriem sabiedrībai redzamā vietā (piemēram, pie ēkas ieejas). Informatīvā plakāta minimālais izmērs ir A3. Informatīvo plakātu ir jāizvieto un jāpielieto saskaņā ar Finanšu ministrijas izstrādātajām publicitātes vadlīnijām.

  Informatīvā plakāta paraugs Word formātā sadarbības partnerim (pieejams "Dokumentu" sadaļā).

  Informatīvā plakāta paraugs Word formātā stratēģiskajam  partnerim (pieejams "Dokumentu" sadaļā).

 • Projekta “PROTI un DARI!”  publicitātes nodrošināšanai sadarbības partneriem ir pieejami projekta logotipi dažādos formātos. 

  1. Eiropas Sociālā fonda, t.sk. REACT-EU finansējums.

  Melnbalts logotips (.png)Proti un Dari papildināts logo ansamblis ar REACT-EU melnbalts

   

   

   

   

   

  Krāsains logotips (.png) 

  Proti un Dari logo ansamblis papildināts

   

  2. Eiropas Sociālā fonda finansējums.

  Melnbalts logotips (.png):

  Krāsains logotips (.png):

   

  "PROTI un DARI!" logotipi EPS formātā lejupielādējami šeit.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »