“PROTI un DARI!”

Projekta “PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001 mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 • Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

 • Projekta "PROTI un DARI!" kopējais finansējums ir 7 560 330 EUR, t.sk. Eiropas Sociālās fonda finansējums 6 426 280 EUR un valsts budžeta finansējums – 1 134 050 EUR.

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām (sadarbības partneri), kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus.
  Stratēģiskie partneri var būt valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri un uzņēmēji, kurus projekta īstenošanā ir iesaistījis sadarbības partneris, lai kopīgi apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus vai sadarbotos mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros, sadalot partneru lomas, atbildību un funkcijas, kā arī plānojot veicamās darbības un tām atbilstošo attiecināmo izmaksu apmēru projekta ietvaros.

 • • Mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā:
  1. mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana, t.i.:
  - mērķa grupas jaunieša sākotnējā motivēšana iesaistīties projektā un individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  - informācijas sniegšana mērķa grupas jaunietim par dalību projektā;
  - jaunieša atbilstības pārbaude projekta mērķa grupai, t.sk., izmantojot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu;

  2. mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana:
  - individuāla mērķa grupas jaunieša profilēšana atbilstoši JSPA izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām;
  - mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātu analīze un konsultēšana;

  3. mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas izstrāde vai karjeras konsultācija:
  - individuālās pasākumu programmas izstrāde, ņemot vērā profilēšanas rezultātus;
  - vienošanās sagatavošana par mērķa grupas jaunieša dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros un abpusēja tās parakstīšana;

  4. mērķa grupas jaunieša karjeras konsultācijas virzībai uz VIAA īstenoto Jauniešu garantijas projekta pasākumu, vai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajiem aktīvajiem nodarbinātības vai preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, ja jaunietis pēc profilēšanas un konsultācijām ar programmas vadītāju ir gatavs nekavējoties tajos iesaistīties;

  • Atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām

 • • Metodoloģiskā atbalsta sniegšana sadarbības partneriem visos projekta īstenošanas posmos:
  - metodoloģisko vadlīniju izstrāde darbam ar mērķa grupas jauniešiem;
  - informatīvo pasākumu organizēšana sadarbības partneriem par projekta īstenošanas jautājumiem;
  - mācību satura izstrāde, mācību nodrošināšana programmu vadītājiem, mērķa grupas jauniešu mentoriem un projekta īstenošanas un vadības personālam darbam ar mērķa grupas jauniešiem;
  - regulāru supervīziju un pieredzes apmaiņas pasākumu nodrošināšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem;
  - konsultāciju sniegšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem tiešsaistē, telefoniski un klātienē visā projekta īstenošanas laikā;
  • Projekta saturiskās kvalitātes nodrošināšana un uzraudzība visos projekta īstenošanas posmos:
  - sadarbības partneru sniegto projekta pārskatu izvērtēšana;
  - kvalitātes novērtēšanas vizīšu nodrošināšana;
  - projekta īstenošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās prakses pārņemšanas pasākumu rīkošana projekta sadarbības partneriem;
  • Projekta vadība
  • Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana

 • 1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
  2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
  3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
  4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
  -    regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  -    neformālās un ikdienas mācīšanās;
  -    speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu);
  -    dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
  -    brīvprātīgā darba aktivitātes;
  -    iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
  -    profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
  -    iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
  -    specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);
  -    citas aktivitātes.

 • Īstenojot projekta "PROTI un DARI!" aktivitātes, līdz 2021. gada 31. decembrim plānots sasniegt šādus uzraudzības rādītājus:
  - iznākuma rādītājs ir NEET situācijā esošo jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu projekta ietvaros, – 3885;
  - rezultāta rādītājs ir NEET situācijā esošo jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu projekta ietvaros, – 2720.

 • 2014. gada septembris - 2021. gada decembris.

 • 2015. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 358 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi"" (turpmāk – MK noteikumi Nr.385

Dalīties
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »