Komunikācijas un vizuālās identitātes prasības

Projekta “PROTI un DARI 2.0” komunikācijas un vizuālās identitātes prasības nosaka:

 • Īstenojot projektu “PROTI un DARI 2.0”, sadarbības partnerim ir jānodrošina šādu komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošanu un īstenošanu atbilstoši vadlīnijās un projektā noteiktajam:

  1. Visos ar Projektu saistītajos dokumentos (pasākuma darba kārtībās, konferenču vai semināru dokumentācijās, dalībnieku reģistrācijas lapās u.c.) un komunikācijas materiālos (bukletos, pasākumu prezentācijās, paziņojumos u.c.), ko paredzēts izplatīt sabiedrībai vai dalībniekiem, sniegt pamanāmu paziņojumu, kurā uzsvērts saņemtais atbalsts no Eiropas Savienības (turpmāk - ES), izvietojot ES emblēmu ar attiecīgo paziņojumu par finansējumu un NAP logo:

  • ES emblēma izvietojama kreisajā pusē, bet NAP logo labajā;
  • ja papildus ES emblēmai tiek attēloti citi logotipi, ES emblēmai ir jābūt vismaz tāda paša izmēra kā lielākajam no citiem logotipiem. Neviens logotips nedrīkst būt lielāks par ES emblēmu ar paziņojumu par finansējumu.

  Piemērs:

  2. Oficiālajā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un sociālo mediju vietnēs, ja tādas ir, Projekta īstenošanas laikā publicēt īsu un ar atbalsta apjomu samērīgu aprakstu par Projektu, tā mērķiem un rezultātiem, uzsverot atbalstu, kas saņemts no ES:

  • informācija tīmekļvietnē jāaktualizē tiklīdz pieejama aktuālākā informācija, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi 6 (sešos) mēnešos;
  • sadarbības partneris informāciju par Projektu var ievietot arī Projekta īstenošanā iesaistīto organizāciju tīmekļvietnēs;
  • Projektam noslēdzoties, Sadarbības partnerim nav pienākums turpināt aktualizēt informāciju tīmekļvietnē.

  3. Ievietojot informāciju tīmekļvietnēs un sociālo mediju vietnēs, par labu praksi tiek uzskatīta ES emblēmas un norādes uz fondiem parādīšana digitālo ierīču apskates zonā (publikācijas augšpusē vai integrēti labajā vai kreisajā pusē tekstā), lai lietotājam nevajadzētu ritināt lapu uz leju. Piemērs:

  4. Publicējot ierakstus par projektu savos sociālo mediju kanālos, šajos ierakstos Sadarbības partnerim ieteicams pieminēt ES atbalstu, vizuāli izmantojot zīmola elementus un/vai informējot par atbalstu tekstā. Ziņas tekstos tiek aicināts lietot mirkļbirkas: #ESfondi, #JSPA, #Protiundari.

  5. Visās preses relīzēs iekļaujama attiecīgā informācija par ES fondu finansiālo atbalstu. Preses relīzēs nav jāievieto ES emblēma un NAP logo vai specifiska projekta informācija (piemēram, projekta numurs). Ja tiek publicēts apmaksāts raksts, tādā gadījumā ir jāizvieto ES emblēma un NAP logo.

  6. Projekta īstenošanas laikā, sabiedrībai skaidri redzamā vietā (piemēram, pie ēkas ieejas) uzstādīt vismaz vienu plakātu, kura minimālais izmērs ir A3, vai līdzvērtīgu elektronisku displeju, kurā izklāstīta informācija par Projektu, un uzsvērts no Eiropas Savienības saņemtais atbalsts. Tas izvietojams un pielietojams saskaņā ar Finanšu ministrijas izstrādātajām publicitātes vadlīnijām.

  • Rediģējams plakāts, kurā jāpievieno informācija par sadarbības partneri (failā ir pieejamas divas plakātu versijas, viena no tām, kurā ir iespēja norādīt tikai sadarbības partnera institūcijas nosaukumu, otra, kurā ir iespēja pievienot arī sadarbības partnera institūcijas ģerboni).

  Sadarbības partnerim, īstenojot Projekta komunikācijas un publicitātes aktivitātes, to saturs ir rūpīgi jāizvērtē un jāizvēlas valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos vai uzturēšanu par kādu no dzimumiem, personām ar invaliditāti, reliģisko pārliecību, vecumu, rasi un etnisko izcelsmi vai seksuālo orientāciju (skat. metodisko materiālu “Ieteikumi diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību”).

  Par komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nepildīšanu var tikt piemērota finanšu korekcija līdz 3% no attiecīgajai darbībai vai Sadarbības partnerim paredzētā finansējuma.

 • ES emblēma ar attiecīgo paziņojumu par finansējumu un NAP logo

     

   

  JSPA logotips

  JSPA logo

  IZM logotips

  Publicitātes plakāts sadarbības partneriem

  • Rediģējams plakāts, sadarbības partneriem, kurā izklāstīta informācija par Projektu, un uzsvērts no ES saņemtais atbalsts.

  Papildu projekta atpazīstamību veicinošs vizuālais elements

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina sadarbības partnerus dažādos vizuālajos materiālos izmantot arī projekta “PROTI un DARI 2.0” personalizēto atpazīšanās zīmi, kas sagatavota katram sadarbības partnerim un ir brīvi izmantojama. Svarīgi ņemt vērā, ka atpazīšanās zīme ir papildu vizuālais elements un neaizstāj obligātās vizuālās identitātes izmantošanas prasības!

“PROTI un DARI 2.0” pasākumi

Pasākuma datums
23.05.2024
Norises vieta
Tiešsaistē Zoom platformā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 22.05.2024.
Pasākuma datums
30.05.2024
Norises vieta
Rīga
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 15.05.2024. plkst. 17.00
Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »