“PROTI un DARI 2.0”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – JSPA) Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2.3.specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” 4.2.3.4.pasākuma “Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā” projekta “PROTI un DARI 2.0.”, Nr.4.2.3.4/1/24/I/001 (turpmāk – projekts) mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki) prasmes un veicināt viņu iesaisti mācību pasākumos un izglītības ieguvē (tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara), nodarbinātībā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 • Projekta mērķa grupa ir jaunieši, kuri pirms iesaistes projektā ir vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.

 • Pasākuma ietvaros plānotais kopējais finansējums ir 6 525 000 euro (no tā elastības finansējums – 1 029 482 euro), tai skaitā ESF+ finansējums – 5 546 250 euro (no tā elastības finansējums – 875 060 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums – 978 750 euro (no tā elastības finansējums – 154 422 euro).

  ESF+ finansējuma intensitāte ir 85 procenti no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, un nacionālais līdzfinansējums nav mazāks par 15 procentiem no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar valstspilsētu vai novadu pašvaldībām (sadarbības partneri).

 • 1. Mērķa grupas jaunieša iesaiste projektā:

  1.1. mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana:

  • mērķa grupas jaunieša sākotnējā motivēšana iesaistīties projektā un individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  • informācijas sniegšana mērķa grupas jaunietim par dalību projektā;
  • pirms iesaistes projektā – jaunieša pārbaude attiecībā uz atbilstību projekta mērķa grupai (turpmāk – atbilstības pārbaude), izmantojot informāciju no pieejamām datubāzēm un reģistriem.

  1.2. mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana:

  • individuāla mērķa grupas jaunieša profilēšana;
  • mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātu analīze un konsultēšana;

  1.3. individuālās pasākumu programmas izstrāde:

  • individuālās pasākumu programmas izstrāde, ņemot vērā mērķa grupas jauniešaprofilēšanas rezultātus;
  • vienošanās sagatavošana un parakstīšana par mērķa grupas jaunieša dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;

  1.4. mērķa grupas jaunieša novirzīšana uz Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajiem pasākumiem vai formālās izglītības ieguvi, vai nodarbinātību, ja mērķa grupas jaunietis pēc profilēšanas un konsultācijām ar programmas vadītāju ir gatavs nekavējoties iesaistīties minētajos pasākumos, izglītības ieguvē vai nodarbinātībā;

  2. Atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jaunietim saskaņā ar individuālo pasākumu programmu;

  3. Pēcprogrammas mentoringa* nodrošināšana

  *pēcprogrammas mentorings – individuālā mentoringa nodrošināšana mērķa grupas jaunietim pēc individuālās pasākumu programmas beigām, uzsākot nodarbinātību vai formālās izglītības apguvi, lai veicinātu mērķa grupas jaunieša adaptāciju izglītības iestādē vai darbavietā.

 • Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējam ir atbalstāmas šādas darbības:

  1. Metodoloģiskā atbalsta sniegšana sadarbības partneriem visos projekta īstenošanas posmos:

  • 1.1. informatīvo materiālu izstrāde darbam ar mērķa grupas jauniešiem;
  • 1.2. informatīvo pasākumu organizēšana sadarbības partneriem par projekta īstenošanas jautājumiem;
  • 1.3. mācību satura aktualizēšana un pilnveide, mācību nodrošināšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem darbam ar mērķa grupas jauniešiem;
  • 1.4. supervīziju un pieredzes apmaiņas pasākumu nodrošināšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem;
  • 1.5. konsultāciju sniegšana programmu vadītājiem, mērķa grupas jauniešu mentoriem un citiem sadarbības partneru pārstāvjiem tiešsaistē, telefoniski un klātienē visā projekta īstenošanas laikā;

  2. Projekta saturiskās kvalitātes nodrošināšana un uzraudzība visos projekta īstenošanas posmos:

  • 2.1. sadarbības partneru sniegto projekta pārskatu izvērtēšana;
  • 2.2. kvalitātes novērtēšanas vizīšu nodrošināšana;
  • 2.3. projekta īstenošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas pasākumu un labās prakses pārņemšanas pasākumu rīkošana projekta sadarbības partneriem;

  3. Projekta vadība;

  4. Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.

  1. Izmaksas, kas nepieciešamas atbalstāmo darbību īstenošanai, nodrošinot pasākumus mērķa grupas jauniešu iesaistei projektā, atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai vienkāršoto izmaksu metodikai, kas saskaņota ar vadošo iestādi;
  2. Izmaksas, kas mēnesī nepieciešamas atbalsta pasākumu sniegšanai mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām, atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai vienkāršoto izmaksu metodikai, kas saskaņota ar vadošo iestādi;
  3. Izmaksas, kas nepieciešamas atbalstāmo darbību īstenošanai, nodrošinot pēcprogrammas mentoringa sniegšanu mērķa grupas jauniešiem, atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai vienkāršoto izmaksu metodikai, kas saskaņota ar vadošo iestādi.
  1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
  2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma;
  3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
  4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
   • regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
   • neformālās un ikdienas mācīšanās;
   • speciālistu (tostarp ārstniecības personāla) konsultācijas
   • dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
   • brīvprātīgais darbs;
   • iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
   • profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
   • iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
   • specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (piemēram, surdotulka pakalpojumi, asistenta pakalpojumi, specializētā transporta pakalpojumi);
   • pasākumi horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" darbību īstenošanai (tai skaitā pandusu noma, indukcijas cilpu noma, jomas ekspertu konsultācijas, zīmju valodas tulku un vieglās valodas tulkošanas pakalpojumi, subtitrēšanas un reāllaika) transkripcijas pakalpojumi).
  5. pēc individuālās pasākumu programmas beigām, uzsākot nodarbinātību vai formālās izglītības apguvi, mērķa grupas jaunietim var tikt nodrošināts pēcprogrammas mentorings, tādējādi veicinot mērķa grupas jaunieša adaptāciju izglītības iestādē vai darbavietā.

  Mērķa grupas jaunietis neatkarīgi no viņa deklarētās dzīvesvietas var saņemt atbalstu pie jebkura sadarbības partnera.

 • Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra noteikumi Nr. 722 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti" 4.2.3.4. pasākuma "Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā" īstenošanas noteikumi” (MK noteikumi Nr.722).

 • Projekta īstenošanas termiņš - līdz 2029. gada oktobrim.

  Iznākuma rādītājs:

  Līdz 2029. gada 31. decembrim – mērķa grupas jaunieši, kas saņēmuši atbalstu ESF+ finansējuma ietvaros, – 2250, tai skaitā:

  • līdz 2024. gada 31. decembrim – 450;
  • par MK noteikumu Nr.722 12. punktā minēto finansējumu – vismaz 1895;

  Rezultāta rādītājs:

  Līdz 2029. gada 31. decembrim – dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas iesaistījušies izglītības ieguvē vai mācībās, – 405, tai skaitā par MK noteikumu Nr.722 12. punktā minēto finansējumu – vismaz 340.

  Nacionālais rādītājs:

  Mērķa grupas jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF+ atbalsta ietvaros, – 1575.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »