Darba ar jaunatni stratēģiska plānošana

Kā viens no aizvadīto gadu JSPA galvenajiem prioritārajiem virzieniem ir bijis atbalsts sistemātiska, ilgtermiņa darba ar jaunatni pašvaldībās īstenošanai. Lai celtu darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī un veicinātu ciešāku sadarbību starp dažādām darbā ar jaunatni iesaistītajām pusēm, Eiropas līmenī ir izveidota stratēģiskā partnerība “Europe Goes Local”. Tā sniedz atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai.

 • Lai kvalitatīvi attīstītu darbu ar jaunatni vietējā līmenī, ir vajadzīgas visu ieinteresēto pušu kopīgas pūles sadarboties kvalitatīvas attīstības un jauninājumu pārņemšanas ziņā.

  /Eiropas harta darbam ar jaunatni vietējā līmenī/

  Darba ar jaunatni pamatā ir jābūt jauniešu vajadzībām. Tam ir jābūt plānotam – ar noteiktu, sasniedzamu mērķi, uzdevumiem un laika plānu. Kvalitatīva darba ar jaunatni plānošanu var iedalīt vairākos posmos vai jomās. Plānojot un attīstot darbu ar jaunatni pašvaldībā, katrai no šīm jomām ir jāpievērš uzmanība. 

  /Projekti kā daļa no ilgtermiņa stratēģiskā darba ar jaunatni pašvaldībās/

  Stratēģiskā plānošana darbā ar jaunatni ir būtisks pamatelements, lai kvalitatīvi varētu sasniegt visus jauniešus un viņu vajadzības. Lai atbalstītu Latvijas pašvaldības, kuras kā prioritāti ir izvirzījušas darba ar jaunatni stratēģiskas plānošanas stiprināšanu savā pilsētā/novadā, JSPA, kopš 2017. gada, ir iesaistījusies stratēģiskajā partnerībā “Europe Goes Local” un katru gadu sniedz atbalstu vairākām pašvaldībām.

  Projekta mērķi ir:

  • atbalstīt vietējā darba ar jaunatni atzīšanu un kvalitātes celšanu pašvaldībās;
  • stiprināt Eiropas un starptautisko dimensiju darbā ar jaunatni vietējā līmenī;
  • izstrādāt stratēģijas un pasākumus valstu aģentūrām, kas administrē programmu “Erasmus+”, darba ar jaunatni atbalstam.
 • Patlaban projektā “Europe Goes Local” iesaistījušies vairāki simti dalībnieku, kas pārstāv ap 200 pašvaldību no vairāk kā 20 projektā iesaistītām Eiropas valstīm. 

  Projekts sniedz atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai.

  Projekta pirmajā posmā no 2017. – 2019. gadam galvenais mērķis bija Eiropas hartas darbam ar jaunatni izstrāde vietējā līmenī.

  Laika posmā no 2019. gada galvenās projekta aktivitātes būs saistītas ar hartas atzīšanu pašvaldību un nacionālā līmenī, kā arī ar tiešsaistes platformas Changemakers Kit labās prakses piemēru datubāzes un savas pašvaldības pašizvērtējuma rīka ieviešanu.

  Projektā īstenotās  aktivitātes ir:

  • klātienes semināri, konferences un moduļu mācības, kas veltītas dažādām tēmām, un/vai praktisks darbs vietējā līmenī pie izvirzīto mērķu sasniegšanas, ko papildina individuālas konsultācijas ar projektam īpaši piesaistītu mentoru;
  • iespēja piedalīties nacionāla mēroga un starptautiskās mācībās un konferencēs; pieredzes braucienos (studiju vizītēs) Latvijā un Eiropā;
  • atbalsts programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes Korpuss" esošo rīku darbā ar jaunatni apgūšanā un pielietošanā.

  Papildus projektam “Europe Goes Local” JSPA adminstrē arī Jaunatnes politikas valsts programmu, kuras ietvaros katru gadu tiek organizēti projektu konkursi, mācības, kā arī tiek sniegts mentoru atbalsts, darba ar jaunatni stratēģiskās plānošanas veicināšanai pašvaldībās.

  Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem meklē mājaslapas sadaļā “Mācības un pasākumi”. 

  Ja vēlies dalīties savas organizācijas vai pašvaldības pieredzē, kā arī piedalīties aktivitātēs, lai veicinātu darba ar jaunatni stratēģisku plānošanu, sazinies ar projekta koordinatoru!

 • Nacionālā līmenī:

  2017. gadā

  Lai sniegtu ilgtermiņa atbalstu darba ar jaunatni plānošanai pašvaldībās, ttika uzsākts projekts "Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās".  Projekta ietvaros atbalsts tika nodrošināts Valmieras pilsētai, Auces, Brocēnu, Dundagas, Limbažu, Kocēnu un Saulkrastu novadu pašvaldībām. Vairāk informācijas šeit.

  2018. gadā

  Arī 2018. gadā tika turpināts projekts “Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās”. Dalību projektā uzsāka Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības. Ņemot vērā projekta rezultātus un tā nozīmi sistemātiska darba ar jaunatni veidošanā,  2019. gadā šī ideja  tika iekļauta Izglītības un zinātnes ministrijas “Jaunatnes valsts programmā 2019” piedāvājot vēl 8 pašvaldībām iespēju projekta gaitā izstrādāt plānošanas dokumentus jaunatnes jomā un saņemt mentoru atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

  2019. gadā

  Balstoties jaunatnes darbinieku vajadzībās, 2019. gadā tika uzsākts pilotprojekts, kas sniedza iespēju 11 jaunatnes darbiniekiem apmeklēt 8 grupu un 2 individuālās supervīzijas. Supervīziju gaitā dalībnieki saņēma atbalstu savu profesionālo kompetenču pilnveidei un atbalsta saņemšanai, lai veiksmīgāk risinātu dažādus izaicinājumus darbā. Pilotprojekta laikā dalībnieki arī apmeklēja vairāku citu projektā iesaistīto pašvaldību jauniešu centrus daloties savos labās prakses piemēros, lai bagātinātu metožu un materiālu klāstu.

  Darba ar jaunatni stratēģiskā attīstība. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” kā instrumenti pašvaldības ilgtermiņa stratēģijā – projekts tika uzsākts 2019. gada nogalē, sniedzot iespēju 7 pašvaldību komandām veidot projektus, balstoties savos jaunatnes jomas plānošanas dokumentos. Katrai pašvaldībai gada garumā tiks piedāvāts arī mentora atbalsts projekta iesniegšanas procesā un tā īstenošanas gaitā.

  2020. gadā

  Tika turpināts projekts Darba ar jaunatni stratēģiskā attīstība. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” kā instrumenti pašvaldības ilgtermiņa stratēģijā, kā arī noslēdzās supervīziju pilotprojekts. Pilotprojekta rezultāti ļāva iekļaut supervīzijas Jaunatnes politikas valsts programmā. Lai informētu un popularizētu Eiropas hartu darbam ar jaunatni vietējā līmenī tika organizēts raidierakstu cikls “Jaunam būt”.

  Norisinājās konference “Nākamais solis darbā ar jaunatni”, kā tēmu izvēloties lobija nozīmi darba ar jaunatni stiprināšanai pašvaldībās.

  2021. gadā

  Tika turpināta iesākto projektu attīstība darba ar jaunatni stratēģiskajai plānošanai un kvalitātes uzlabošanai pašvaldībās.

  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes darbinieku mācību dalībniekiem tika nodrošināts pieredzējušu kolēģu mentoringa atbalsts.

  Norisinājās konference “Nākamais solis darbā ar jaunatni”, kura tika veltīta Eiropas prioritāšu (vides ilgtspēja, iekļaušana, digitalizācija, jauniešu līdzdalība) tēmai. 

  2022.gadā

  2022.gada ietvaros tika īstenots mācību cikls “Atbalsts jaunatnes jomas attīstībai reģionos”, kurā iesaistījās 10 Latvijas pašvaldību komandas. Kā šī mācību cikla prioritāte tika izvirzīts darba ar jaunatni attīstība attālākos un lauku reģionos.

  Papildus tika nodrošinātas supervīzijas darbā ar jaunatni iesaistītajiem, tās apvienojot ar savstarpēju dalīšanos pieredzē ar darba ar jaunatni ieviešanas un īstenošanas praksēm pašvaldībās.

  2023.gadā

  2023.gada ietvaros tika īstenots mācību cikls “Atbalsts jaunatnes jomas attīstībai pašvaldībās”, kurā iesaistījās 10 Latvijas pašvaldību komandas. 4 mācību un 2 vebināru ietvaros dalībniekiem tika nodrošināta iespēja veicināt savstarpēju pieredzes apmaiņu, gūt zināšanas par “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektiem, veicināt stratēģiska darba ar jaunatni plānošanu pašvaldībās un jaunu pakalpojumu ieviešanu.

  Starptautiskā līmenī:

  2017. gadā

  Situācijas izpēte jaunatnes jomā projektā iesaistītajās valstīs jeb kartēšanas uzdevums – sagatavots analītisks dokuments, kas atspoguļo galvenās politikas darba ar jaunatni prakses vietējā līmenī, kā arī identificētas aktuālākās problēmas un izaicinājumi. “Mapping Youth Work at the Municipal Level in the Countries Participating in the Europe Goes Local project” atklāšanas konference Ļubļanā, 2017. gada 31. maijā - 2. jūnijā - ap 150 dalībnieku diskutēja par aktuālajām problēmām/izaicinājumiem darbā ar jaunatni pašvaldībās. Pasākumā īpaši tika aktualizēta sadarbības veicināšana starp Eiropas un vietējām iniciatīvām.

  2018. gadā

  Darbs pie Eiropas hartas darbam ar jaunatni vietējā līmenī izstrādes – konsultācijas ar dažādām jaunatnes jomā iesaistītajām pusēm, lai nonāktu pie plaša mēroga kopsaucēja pirms tās atklāšanas pasākuma 2019. gadā.

  Otrā konference Kaškaiš, Portugālē, 2018. gada 5.–8. jūlijā – projektā iesaistītie dalībnieki izvērtēja līdz šim projektā notikušās aktivitātes, diskutēja par Eiropas hartu, par vietējo darbu ar jaunatni un piedalījās starptautiskā tīklošanās sesijā.

  2019. gadā

  Dalība projektā “Lobbying for Youth Work” – projektā iesaistītas 5 valstis (Vācija, Austrija, Šveice, Latvija un Beļģija). Ar mērķi apgūt zināšanas par lobija nozīmi darbā ar jaunatni, Latviju pārstāvēja Latvijas pašvaldību savienība un Alūksnes pašvaldības jaunatnes jomā iesaistītie. 1. moduļa tikšanās norisinājās no 2019. gada 25. – 28. februārim Bonnā, Vācijā. 2. moduļa tikšanās no 2019. gada 27. – 29. maijam Vīnē, Austrijā.

  Trešā konference Briselē, Beļģijā, 2019. gada 4. – 6. jūnijā – projektā iesaistītie dalībnieki piedalījās "Eiropas hartas darbam ar jaunatni vietējā līmenī" atklāšanā, norisinājās diskusijas par projekta nākotni, kā arī tika prezentēta ideja par tiešsaistes rīka Toolkit izveidi, kurā tiktu apkopoti darba ar jaunatni vietējā līmenī labās prakses piemēri.

  2020. gadā

  Turpinājās dalība projektā “Lobbying for Youth Work”, kā rezultātā sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tika sniegts būtisks atbalsts Jaunatnes darbinieku asociācijas izveidē.

  Norisinājās darbs pie Changemakers Kit satura veidošanas, labās prakses piemēru apkopošanas un nākamās “Erasmus+” programmas (2021. - 2027.g) aktivitāšu plānošanas Europe Goes Local projekta ietvaros.

  2021. gadā

  Projekts “Europe Goes Local” turpināja sniegt atbalstu pašvaldībām, organizējot moduļu mācības par mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidi pašvaldībās un veidojot raidierakstu ciklu par šo tēmu.

  Papildus tam, tika nodrošināts supervīziju atbalsts 12 jaunatnes jomas darbiniekiem, turpināts projekts “Lobbying for Youth Work”, kā arī veidots vebinārs Eiropas hartas darbam ar jaunatni vietējā līmenī un tiešsaistes rīka Changemakers Kit popularizēšanai.

  2022.gadā 

  2022.gadā tika īstenota startpautiska studiju vizīte “Youthworkers well-being”, kurā piedalījās jaunatnes jomas profesionāļi no 10 dažādām valstīm (Austrija, Beļģija, Grieķija, Horvātija, Itālija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Turcija), lai gūtu zināšanas un dalītos pieredzē par jaunatnes darbinieku labbūtību. Vienlaikus pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītajiem profesionāļiem tika nodrošināta iespēja piedalīties stratēģiskās partnerības “Europe Goes Local” konferencē Rumānijā. Tāpat tika turpināts projekts “Lobbying for Youth Work”. 

  2023.gadā

  Šī gada ietvaros tika turpināts darbs pie projekta “Lobbying for Youth Work”. Vienlaikus pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītajiem profesionāļiem tika nodrošināta iespēja piedalīties stratēģiskās partnerības “Europe Goes Local” konferencē Zviedrijā, kā arī piedalīties citu aģentūru īstenotajās mācībās un studiju vizītēs. 

  2024.gadā 

  Plānots turpināt atbalsta sniegšanu jaunatnes jomas darbiniekiem, nodrošinot iespēju attīstīt un pilnveidot zināšanas par darbu ar jaunatni moduļa cikla mācību ietvaros.

  Papildus tam tiks turpināts veidot izglītojošus materiāls un vebinārus, lai veicinātu kvalitatīva darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās.

 • Raidierakstu cikls “Jaunam būt” par mobilo darbu ar jaunatni:

  Raidierakstu cikls “Jaunam būt” par Eiropas hartu darbam ar jaunatni vietējā līmenī:

  Vebināru cikla “Darbs ar jaunatni šodien un rīt” ieraksti par darba ar jaunatni kvalitātes celšanu pieejami JSPA Youtube kanālā.

Dalīties
Translate »