Atbalsts jauniešiem NEET situācijā

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA atbalsta iespējām un resursiem sociālās iekļaušanas jomā jauniešu NEET situācijā iesaistei jaunatnes projektu programmās.

 • Sociālā iekļaušana ir viens ES Jaunatnes mērķiem un prioritāte programmu “Erasmus+“ un “Eiropas Solidaritātes korpuss” jaunajā periodā.

  Iekļaušanas mērķis ir veicināt vienlīdzību, daudzveidību un taisnīgu attieksmi, vienlaikus mazinot neiecietību un diskrimināciju.

  Programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķis ir veicināt dažādību un iekļaušanu, sniedzot vienlīdzīgas iespējas jauniešiem, kuri ikdienā saskaras ar vairāk šķēršļiem nekā to vienaudži un piedāvājot kompetenču pilnveides iespējas jaunatnes darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem. 

  Jaunieši NEET situācijā (jaunietis nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās) ir viena no  grupām, kurā iesaistītajiem jauniešiem dažādu iemeslu dēļ ir ierobežotākas iespējas nekā to vienaudžiem. 

  Programmas "Erasmus+" kontekstā jaunieši ar ierobežotām vajadzībām ir jaunieši, kas saskaras ar šādām situācijām:

  • ģeogrāfiskie, ekonomiskie vai sociālie šķēršļi;
  • kultūras atšķirības;
  • veselības problēmas vai invaliditāte;
  • izglītības grūtības;
  • bēgļi/migranti.

  Programmu ietvaros ir paredzēts papildus finansiāls atbalsts jauniešu ar ierobežotām iespējām dalībai projektos, piemēram, pieejams finansiāls atbalsts jaunieša specifiskai sagatavošanai dalībai projektā  vai mentoringam.

 • Lai atbalstītu organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem NEET situācijā un jauniešiem, kuriem ir risks tajā nokļūt, JSPA piedalās nacionālo aģentūru stratēģiskajā partnerībā sociālās iekļaušanas jomā. 

  Šajā tematiskajā partnerības virzienā NEET jauniešu atbalstam piedalās 13 valstu nacionālās aģentūras no Latvijas, Igaunijas, Čehijas, Austrijas, Zviedrijas, Vācijas, Portugāles, Francijas, Beļģijas/Flandrijas, Somijas,  Itālijas , Spānijas un Rumānijas.

  Partnerības ietvaros JSPA piedāvā dažāda veida atbalstu organizācijām, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā un organizācijām, kuras plāno to darīt: 

  • valsts līmeņa un starptautiskas mācības par projektu izstrādi, pieredzes apmaiņas tikšanās, seminārus partnerības veidošanai un konferences;
  • platformu, lai dalītos ar labās prakses pieredzē;
  • individuālu mentoru atbalstu projekta pieteikuma izstrādē. 

  Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem var meklēt mājaslapas sadaļā “Mācības un pasākumi”. 

  Ja vēlies iesaistīties jaunatnes programmās un izstrādāt projekta pieteikumu, iesaistot projektā jauniešus NEET situācijā, bet nepieciešams atbalsts, sazinies par projekta koordinatori!

 • 2023. gada janvārī notika pieredzes apmaiņas vizīte Somijā. Feburārī Beļģijas/Flandrijas aģentūra rīkoja starptautiskas mācības “EYEopener for NEETs”. Martā JSPA kopā ar Zviedrijas aģentūru rīkoja partnerības veidošanas pasākumu organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem NEET situācijā Zviedrijā.

  2022. gadā partnerības ietvaros tika īstenotas šādas starptautiskas aktivitātes: Itālijas aģentūras rīkotas mācības par digitālo darbu ar jauniešiem ar mācīšanās grūtībām (aprīlis), mācības par piedzīvojumu izglītības metodi Itālijā (septembris), pieredzes apmaiņas vizīte Portugālē par NEET jauniešu iekļaušanu (oktobris). Nacionālā līmenī JSPA 26. oktobrī rīkoja vebināru par jauniešu NEET situācijā iesaisti brīvprātīgajā darbā.

  Laika periodā no 2019. līdz 2020. gadam partnerības ietvaros rīkotajos starptautiskajos un nacionālajos mācību pasākumos savu kapacitāti darbā ar jauniešiem NEET situācijā uzlabojuši ap 70 jaunatnes jomā strādājošo darbinieku.

  Veiksmīgas sadarbības rezultātā ar ESF projektā “Proti un Dari!” iesaistītajām pašvaldībām, 2020. gadā JSPA ir izdevies būtiski palielināt iesniegto un apstiprināto "Eiropas Solidaritātes korpuss" Darba projektu skaitu (41 iesniegts projekts, 28 apstiprināti projekti). 2020. gadā apstiprināto Darba projektu ietvaros radītas darba vietas 90 jauniešiem Latvijā, no tiem 74 jaunieši bija ar ierobežotām iespējām (t.sk. NEET situācijā).

 • Solidaritātes projekti jauniešiem NEET situācijā (pieredzes stāsts):

Dalīties
Translate »