Atbalsts jauniešiem ar ierobežotām iespējām

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA atbalsta iespējām un resursiem iekļaušanas jomā, jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistei jaunatnes projektu programmās. 

 • Dalībnieki ar ierobežotām iespējām ir personas, kuru dalību projektu aktivitātēs, var kavēt dažādi šķēršļi:

  • Funkcionāli traucējumi un/vai invaliditāte: fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var kavēt cilvēka pilnīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrībā līdzvērtīgi ar citiem.
  • Veselības problēmas: veselības traucējumi, tostarp smagas slimības, hroniskas slimības vai jebkura cita ar fizisko vai garīgo veselību saistīta situācija, kas var kavēt cilvēka dalību ES programmu aktivitātēs.
  • Mācīšanās grūtības: piemēram, jaunieši ar mācīšanās grūtībām, priekšlaicīgi skolu pametušie, jaunieši NEET situācijā (jaunieši, kas nav iesaistīti izglītībā, nodarbinātībā vai apmācībā) un mazkvalificēti pieaugušie u.c.
  • Kultūras atšķirības: kultūras iezīmes, kas rada šķēršļus mācīšanās procesā cilvēkiem ar migrantu vai bēgļu izcelsmi, jo īpaši nesen ieceļojušiem migrantiem, cilvēkiem, kas pieder pie nacionālās vai etniskās minoritātes, zīmju valodas lietotājiem, cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar valodu vai iekļaušanos noteiktā kultūrvidē u.c..
  • Sociālie šķēršļi: sociālās pielāgošanās grūtības, piemēram, ierobežotas sociālās kompetences, antisociāla vai augsta riska uzvedība, (bijušie) likumpārkāpēji, (bijušie) narkotiku vai alkohola lietotāji vai citai sociālai atstumtībai pakļautie jaunieši. Sociālie šķēršļi var būt arī ģimenes apstākļu dēļ, piemēram, jaunie vecāki (īpaši vientuļie vecāki), aprūpētāji, apgādnieki vai bāreņi, vai jaunieši, kas dzīvojuši vai pašlaik dzīvo instuticionālā iestādē.
  • Ekonomikas šķēršļi: ekonomiski nelabvēlīgi apstākļi, piemēram, zems dzīves vai ienākumu līmenis, jaunieši, kuriem ir jāstrādā, lai uzturētu sevi, personas, kuru labklājība ir atkarīga no sociālās pabalstu sistēmas, ilgstoši bezdarbnieki, bezpajumtnieki, parādnieki vai jaunieši ar finansiālām problēmām utt.
  • Diskriminācija: šķēršļi, kas rodas dzimuma, vecuma, etniskās piederības, reliģijas, pārliecības, seksuālās orientācijas, invaliditātes vai vairāku šo šķēršļu apvienojuma dēļ.
  • Ģeogrāfiskie šķēršļi: personas, kas dzīvo attālos vai lauku apvidos, mazās salās vai nomaļos/attālākos reģionos, pilsētu priekšpilsētās, kur ir mazāk attīstīta pakalpojumu infrastruktūra, piemēram, ierobežotas sabiedriskā transporta izmantošanas iespējas, vai personas no mazāk attīstītiem trešo valstu reģioniem.
 • Lai atbalstītu organizācijas, kuras strādā vai grib strādāt ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, JSPA īsteno  stratēģisko partnerību iekļaušanai. Šajā partnerībā piedalās Latvijas, Ungārijas, Islandes, Francijas, Vācijas, Igaunijas, Slovākija, Beļģijas (Valonijas), Polijas, Rumānijas u.c. nacionālās aģentūras. 

  Iekļaušanai Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos ir nozīmīga loma, tāpēc  JSPA piedāvā dažāda veida atbalstu organizācijām, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām un organizācijām, kuras plāno to darīt: 

  • nacionālas un starptautiskas mācības par projektu izstrādi, pieredzes apmaiņas tikšanās, seminārus partnerību veidošanai un konferences;
  • platformu, lai dalītos ar labās prakses pieredzē;
  • individuālu mentora atbalstu projekta pieteikuma izstrādē. 

  Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem meklē mājaslapas sadaļā “Mācības un pasākumi”.

  Ja vēlies iesaistīties jaunatnes programmās un izstrādāt projekta pieteikumu, bet nepieciešams atbalsts, sazinies ar projektu koordinatoru!

 • Līdz 2023. gada otrajam projektu iesniegšanas termiņam individuālu mentora atbalstu saņēmušas 45 organizācijas.
  Kā papildu atbalsts izveidoti metodiskie materiāli, ierakstīti vebināri, veidoti projektu pieredzes stāstu video, organizētas nacionāla un starptautiska līmeņa mācības, kontaktveidošanas semināri un konferences.

 • Tiešsaistes vebinārs “Iekļaujoša valoda” (2023):

  Tiešsaistes vebinārs “Iesaisties iekļaušanā!” (2022):

  Tiešsaistes seminārs “Būt kopā ar jauniešiem ar kustību traucējumiem” (2020):

  Tiešsaistes seminārs “Būt kopā ar nedzirdīgiem jauniešiem” (2020):

  Tiešsaistes seminārs “Būt kopā ar jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem” (2020):

  Tiešsaistes seminārs “Būt kopā ar jauniešiem ar redzes traucējumiem” (2020):

Dalīties
Translate »