Sociālā iekļaušana

Lai veicinātu Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” pieejamību visiem jauniešiem, neatkarīgi no viņu sociālā, ekonomiskā, ģeogrāfiskā, kultūras, veselības un izglītības stāvokļa, Eiropas līmenī ir izveidota stratēģiskā partnerība sociālās iekļaušanas jautājumos, kas organizācijām projektu izstrādei piedāvā dažāda veida atbalstu. 

 • Dalībnieki ar ierobežotām iespējām ir personas, kuru dalību projektu aktivitātēs, var kavēt dažādi šķēršļi:

  • Invaliditāte: fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var kavēt cilvēka pilnīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrībā līdzvērtīgi ar citiem.
  • Veselības problēmas: veselības traucējumi, tostarp smagas slimības, hroniskas slimības vai jebkura cita ar fizisko vai garīgo veselību saistīta situācija, kas var kavēt cilvēka dalību ES programmu aktivitātēs.
  • Mācīšanās grūtības: piemēram, jaunieši ar mācīšanās grūtībām, priekšlaicīgi skolu pametušie, jaunieši NEET situācijā (jaunieši, kas nav iesaistīti izglītībā, nodarbinātībā vai apmācībā) un mazkvalificēti pieaugušie u.c.
  • Kultūras atšķirības: kultūras iezīmes, kas rada šķēršļus mācīšanās procesā cilvēkiem ar migrantu vai bēgļu izcelsmi, jo īpaši nesen ieceļojušiem migrantiem, cilvēkiem, kas pieder pie nacionālās vai etniskās minoritātes, zīmju valodas lietotājiem, cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar valodu vai iekļaušanos noteiktā kultūrvidē u.c..
  • Sociālie šķēršļi: sociālās pielāgošanās grūtības, piemēram, ierobežotas sociālās kompetences, antisociāla vai augsta riska uzvedība, (bijušie) likumpārkāpēji, (bijušie) narkotiku vai alkohola lietotāji vai citai sociālai atstumtībai pakļautie jaunieši. Sociālie šķēršļi var būt arī ģimenes apstākļu dēļ, piemēram, jaunie vecāki (īpaši vientuļie vecāki), aprūpētāji, apgādnieki vai bāreņi, vai jaunieši, kas dzīvojuši vai pašlaik dzīvo instuticionālā iestādē.
  • Ekonomikas šķēršļi: ekonomiski nelabvēlīgi apstākļi, piemēram, zems dzīves vai ienākumu līmenis, jaunieši, kuriem ir jāstrādā, lai uzturētu sevi, personas, kuru labklājība ir atkarīga no sociālās pabalstu sistēmas, ilgstoši bezdarbnieki, bezpajumtnieki, parādnieki vai jaunieši ar finansiālām problēmām utt.
  • Diskriminācija: šķēršļi, kas rodas dzimuma, vecuma, etniskās piederības, reliģijas, pārliecības, seksuālās orientācijas, invaliditātes vai vairāku šo šķēršļu apvienojuma dēļ.
  • Ģeogrāfiskie šķēršļi: personas, kas dzīvo attālos vai lauku apvidos, mazās salās vai nomaļos/attālākos reģionos, pilsētu priekšpilsētās, kur ir mazāk attīstīta pakalpojumu infrastruktūra, piemēram, ierobežotas sabiedriskā transporta izmantošanas iespējas, vai personas no mazāk attīstītiem trešo valstu reģioniem.
  •  

Jana Priedniece

Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas vecākā projektu vadītāja (jaunieši NEET situācijā, garīgā veselība)

Katrīna Vītola

Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatore (jaunieši ar invaliditāti)

Pasākumi

skatīt vairāk
Pasākuma datums
09.06.2023
Norises vieta
Prasmju kvartāls Cēsu pils parkā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama
Dalīties
Translate »