Psihoemocionālā veselība darbā ar jaunatni

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA atbalsta iespējām un resursiem psihoemocionālās veselības darbā ar jaunatni jomā.

 • Psihoemocionālā veselība un labklājība ir viens no ES Jaunatnes politikas 11 mērķiem. Pasaules veselības organizācija veselību definē kā pilnīgu fizisku, garīgu un sociālu labklājību, nevis tikai stāvokli bez slimības vai fiziskiem trūkumiem. Savukārt psihiskā veselība ir labsajūtas stāvoklis, kad indivīds spēj īstenot savu potenciālu, tikt galā ar ikdienas stresu, produktīvi strādāt un sniegt ieguldījumu sabiedrībā. 

  Kā prioritārie uzdevumi ES Jaunatnes stratēģijā psihoemocionālās veselības jomā minēti:

  • jauniešu pašapziņas attīstīšana un mazāk konkurējošas attieksmes veidošana,  veicinot individuālo prasmju un stipro pušu novērtēšanu;
  • cilvēku ar psihoemocionālās veselības problēmām tiesību aizsardzība strādāt un mācīties gan slimības laikā, gan pēc tās, lai nodrošinātu viņu iespējas sasniegt savus mērķus;
  • iekļaujoša starpnozaru pieeja psihoemocionālās veselības aprūpes sniegšanai visiem, jo īpaši marginalizētām grupām;
  • nodrošināt visiem profesionāļiem, kas strādā ar jauniešiem, kā arī ģimenei un draugiem, kvalitatīvu apmācību par pirmo palīdzību psihoemocionālās veselības jomā;
  • nodrošināt iekļaujošu, cieņpilnu un pienācīgi finansētu ārstēšanu, iekļaujot kvalitatīvu psihoemocionālās veselības aprūpi visās medicīniskajās iestādēs;
  • koncentrēties uz profilakses pasākumiem, ar kuriem nodrošinātu, ka jauniešiem ir zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas lielākai psihoemocionālajai labklājībai;  
  • ar izpratni veidojošām programmām psihoemocionālās veselības problēmu stigmatizāciju.
 • No 2021.gada JSPA iesaistās nacionālo aģentūru starptautiskajā ilgtermiņa partnerībā “Garīgā veselība un labklājība”. No 2022. gada rudens partnerība saucas "Garīgā veselība darbā ar jaunatni". Partnerībā ir iesaistītas 13 valstu aģentūras. Partnerībai ir 3 prioritārie darbības virzieni:

  • izpratnes paaugstināšana, psihoemocionālās veselības jēdziena normalizēšana un tās kā pozitīva resursa popularizēšana;
  • jaunatnes darbinieku kompetenču uzlabošana par psihoemocionālo veselību;
  • jauniešu līdzdalība un vienaudžu izglītotāju (peer to peer) pieejas attīstīšana.

  Partnerības ietvaros 2021. gadā tika sagatavoti nacionālie kartēšanas ziņojumi par situāciju jauniešu mentālās veselības jomā partnerībā iesaistītajās valstīs, veikta nacionālo sadarbības partneru piesaiste.

  2022. gada jūnijā notika starptautisko partneru tikšanās Somijā un 2023. gada aktivitāšu plānošana. JSPA 2022. gada 23.-24.martā rīkoja nacionālas mācības jaunatnes darbiniekiem ”Mācības par jauniešu mentālo veselību”, kurās savas zināšanas par jauniešu psihoemocionāl0 veselību pilnveidoja 23 jaunatnes darbinieki.

  2023. gadā Latvijā plānotas starptautiskas mācības par vienaudžu izglītības pieeju (peer to peer), kā arī nacionālas mācības jaunatnes darbiniekiem par darba ar jaunatni preventīvo lomu jauniešu labbūtības veicināšanā. Partnerības ietvaros 2023.gadā notiks arī virkne starptautisku mācību, kā arī 2023.gada maijā Turcijā tiks organizēta konference darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem un jauniešiem par psihoemocionālo veselību. Sadarbībā ar SALTO resursu centru ir plānots organizēt arī tiešsaistes vebināru sēriju par jauniešu psihoemocionālās veselības un labbūtības jautājumiem.

  Plašāka informācija par šo ilgtermiņa partnerību pieejama tīmekļvietnē, kuru koordinē Somijas aģentūra.

  Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem var meklēt mājaslapas sadaļā “Mācības un pasākumi”

  Ja vēlies dalīties pieredzes stāstā par Tavas organizācijas īstenotu aktivitāti vai projektu jauniešu psihoemocionālās veselības/labbūtības jomā, sazinies ar projekta koordinatori!

 • 2021. gadā ir izstrādāts Latvijas nacionālais kartēšanas ziņojums.

  2022. gadā paveiktais:

  • 02.02.2022. vebinārs "Vienaudžu atbalsta tīklu veidošana";
  • 23.03.2022.-24.03.2022. organizētas nacionālas mācības par mentālo veselību darbā ar jaunatni iesaistītajiem;
  • 13.04.2022. vebināru cikla “Jaunieši nemiera laikos” I vebinārs par psihoemocionālo labbūtību.

  2023. gadā paveiktais:

  • 25.01.2023. vebinārs “Aktualitātes mentālās veselības jomā” vebināru cikla "Darbs ar jaunatni šodien un rīt" ietvaros;
  • 17.04.2023.-21.04.2023. organizētas starptautiskas mācības “Peer to peer to make it Clear”.
 • Jaunam BŪT #3 Eiropas jaunatnes mērķi - garīgā veselība un labklājība (2021):

  Tiešsaistes seminārs “Darbs ar jauniešiem COVID-19 pandēmijas laikā” (2021):

  Tiešsaistes seminārs “Psiholoģiskā atbalsta sniegšana jauniešiem” (2020):

  Tiešsaistes seminārs “Kā degt par to, ko dari, bet neizdegt!” (2020)

Dalīties
Translate »