Darbā ar jaunatni iesaistīto profesionalizācija un atbalsts kompetenču attīstībai

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA sniegtajām atbalsta iespējām un resursiem, lai īstenotu kvalitatīvu mācīšanos un profesionalizāciju darbā ar jaunatni, kā arī veicinātu darbā ar jaunatni iesaistīto kompetenču attīstību.

 • Viens no darba ar jaunatni pamatuzdevumiem ir nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā. 

  /LR, Jaunatnes likums, 2009/

  Kvalitatīvs mācīšanās process darbā ar jaunatni ietver mācīšanās mērķu izvirzīšanu, reflektēšanu, kas palīdz apzināties mācīšanās brīžus un iegūto mācīšanās pieredzi, mācīšanās un to rezultātu izvērtēšanu.

  Mācīšanās procesa laikā jaunatnes darbiniekam ir fasilitatora loma, kas veicina jaunieša mācīšanās procesu un sniedz nepieciešamo  atbalstu. Individuālā un grupu mācīšanās veicināšana ir viena no astoņām jaunatnes darbinieka kompetencēm, kas ietverta jaunatnes darbinieku kompetenču modelī, kas izstrādāta Eiropas mācību stratēģijas (European Training strategy) jaunatnes jomā ietvaros.

  ES programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” kā rīks neformālās izglītības un mācīšanās rezultātu dokumentēšanai un atzīšanai tiek izmantots Youthpass, kas balstās 8 mūžizglītības kompetencēs jauniešiem un 9 Eiropas mācību stratēģijas kompetences darbā ar jaunatni iesaistītajiem.

  “Mācīšanās mācīties” mūsdienās ir ļoti nozīmīga kompetence. Mācīšanās nepieciešamības un mācīšanās procesa apzināšanās ir viens no veiksmīgas mācīšanās stūrakmeņiem. Jo vairāk mēs apzināmies mācīšanos, jo efektīvāk to izdodas vadīt un virzīt.

  Informācija par JSPA organizētajiem atbalsta pasākumiem klātienē un tiešsaistē atrodama tīmekļvietnes sadaļā “Pasākumi un mācības”.

  Ja esi organizējis aktivitāti vai projektu, kurā īpaši ir izcelta kvalitatīvas neformālās mācīšanās nozīme un vēlies dalīties savā pieredzes stāstā, sazinies ar projektu koordinatori!

 • 2018.gadā. Lai veicinātu neformālās izglītības metožu ieviešanu un starpkultūru kompetences attīstīšanu augstākajā izglītībā, 2014. gadā tika uzsākts starptautisks ilgtermiņa projekts "Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence "Among Others"" programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros. 2018. gadā projektam pievienojās arī Latvija (JSPA). Projekta dalībvalstis bija Ungārija, Vācija, Itālija, Beļģija, Igaunija Polija, Čehija, Īrija, un Latvija.

  Projekta mērķis bija veicināt starpkultūru izglītību, starptautisko un starpnozaru sadarbību, kā arī neformālās izglītības ieviešanu augstākajā izglītībā, veicināt ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” izmantošanu darbā ar jauniešiem.

  Kopš 2021. gada JSPA ir iesaistīta ES programmas “Erasmus+” ilgtermiņa stratēģiskajā partnerībā par darbā ar jaunatni iesaistīto profesionalizāciju un kompetenču attīstību “Education and Training of Youth Workers, Strategic National Agencies Cooperation”. Starptautiskajā projektā kopā iesaistītas 7 Eiropas Savienības valstis: Latvija, Itālija, Ungārija, Beļģija (FL), Igaunija, Vācija un Īrija.

  Stratēģiskās partnerības mērķis ir veicināt sistēmisku ietekmi uz darbā ar jaunatni iesaistīto izglītību un profesionalizāciju. Lai to paveiktu, starptautiskā līmenī tiek apzināta iesaistīto valstu pieredze:

  • saistībā ar jaunatnes darbinieku formālo izglītību (profesionālajās un augstākajās izglītības iestādēs); 
  • kādas ir jaunatnes darbinieku tālākizglītības iespējas;
  • kā notiek iegūto kompetenču atzīšana nacionālā un Eiropas līmenī.

  Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem meklē tīmekļvietnes sadaļā “Mācības un pasākumi”

 • Projekta “Among Others” gaita Latvijā:

  2018. gada aprīlī tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs Turcijā, kurā piedalījās projektā iesaistītie neformālās izglītības mācību vadītāji, augstāko izglītības iestāžu mācībspēki un nacionālo aģentūru pārstāvji.

  2019. gadā tika uzsākta sadarbība  ar Liepājas Universitāti un Daugavpils universitāti.  Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē, Karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista maģistra studiju programmās akadēmiskā gada ietvaros tika nodrošinātas nodarbības par šādām tēmām:

  • jaunatnes politika: no Eiropas Savienības līmeņa līdz savai pašvaldībai;
  • neformālā izglītība, tās pieeja un metodes;
  • brīvprātīgais darbs vietējā un starptautiskā līmenī;
  • starpkultūru izglītība;
  • projektu vadība – Eiropas Savienības programmas jaunatnes jomā.

  2019. gada aprīlī Latvijā tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs. Seminārā piedalījās visas projekta dalībvalstis, iesaistītie neformālās izglītības mācību vadītāji, augstāko izglītības iestāžu mācībspēki un nacionālo aģentūru pārstāvji. 

  2020/2021. akadēmiskajā gadā tika uzsākta sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti un  izstrādāts studiju kurss bakalaura un maģistra kursa studentiem studiju programmas “Sociālais darbs” ietvaros.

  Studiju kursā “Mediācija sociālajā darbā” tika nodrošinātas nodarbības par šādām tēmām:

  • vērtību loma mediācijas procesā;
  • cilvēktiesību pieeja un dažādība sociālajā darbā;
  • konflikts, konflikta identificēšana un risināšanas stratēģijas t.sk. attālināti;
  • kultūras mediācija un starpkultūru kompetence;
  • neformālās izglītības metodes, pieeja sociālajā darbā, pašvirzīta attīstība;
  • nevardarbīga komunikācija, cilvēku vajadzībās balstīta mediācija;
  • koučinga pamatprincipi un pieeja;
  • starpdisciplinārā pieeja sociālajā darbā;
  • inovatīvas pieejas sociālajā darbā Latvijā un ārvalstīs;
  • darbs ar dažādām mērķa grupām (ģimenēm, grupām, starppaaudžu, LGBT+, minoritātes, kopienas).

  Daugavpils Universitātē sadarbība turpinājās, bakalaura studiju programmas “Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” ievaros  nodrošinot moduļu ciklu “Starpkultūru izglītība”.

  ***

  Sadarbība ar universitātēm stratēģiskās partnerības par darbā ar jaunatni iesaistīto profesionalizāciju un kompetenču attīstību ietvaros:

  2021./2022. akadēmiskajā gadā turpināta sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti, profesionālā bakalaura studiju programmas “Sociālais darbs” ietvaros īstenojot studiju kursu “Socio-kultūras kompetence”.

  2022./2023. akadēmiskajā gadā Daugavpils Universitātē profesionālais maģistra izglītības zinātnē studiju programmā “Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists” vadītas lekcijas:

  • “Neformālā izglītība un brīvprātīgais darbs”
  • “Kultūras un sociālā integrācija”
  • “Projektu izstrāde un vadība”

  Liepājas Universitātē profesionālā maģistra studiju programmā “Sociālā darba vadība” studentiem ar ievirzi “sociālais darbinieks darbā ar dažādību” vadītas lekcijas par tēmu “Dažādības dimensijas sociālā darba praksē”.

  Rīgas Stradiņa universitātē profesionālā bakalaura studiju programmas “Sociālais darbs” studentiem vadītas nodarbības kursā “Socio-kultūras kompetence”.

  2023./2024. akadēmiskajā gadā uzsākta sadarbība ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti profesionālās bakalaura studiju programmas "Sociālais darbs" ietvaros, izstrādājot studiju kursu 2 kredītpunktu apmērā “Neformālā izglītība: pieeja un metodes”.

  Plānots turpināt sadarbību arī ar pārējām universitātēm.

  ***

  Citas aktivitātes stratēģiskās partnerības par darbā ar jaunatni iesaistīto profesionalizāciju un kompetenču attīstību ietvaros:

  2023. gada maijā JSPA mācību vadītājas piedalījās ekspertu grupā  Tallinā, Igaunijā par darbā ar jaunatni iesaistīto neformālās izglītības ceļā iegūto kompetenču atzīšanu.

  JSPA ir izveidojusi nacionālo darba grupu, kurā pašlaik ir iesaistīti pārstāvji no JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta, Izglītības un zinātnes ministrijas, JSPA mācību vadītāju kopas un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes. Darba grupas mērķis ir izstrādāt priekšlikumus darbā ar jaunatni iesaistīto izglītībā, profesionalizācijā un kompetenču atzīšanā.

  2023. gada rudenī plānots izstrādāt kartēšanas ziņojumu ar mērķi atbalstīt jaunatnes darbinieka profesijas standarta izveidi.

Dalīties
Translate »