Cilvēktiesības darbā ar jaunatni

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA atbalsta iespējām un resursiem cilvēktiesību izglītības jomā darbā ar jauniešiem.

 • Cilvēktiesības ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Cilvēktiesības aizsargā ES Pamattiesību harta. To vidū ir tiesības netikt diskriminētam dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, tiesības uz personas datu aizsardzību un tiesības uz tiesas pieejamību. 

  Cilvēktiesību izglītība ir zināšanu, prasmju, attieksmju un uzvedības pilnveidošana, lai sniegtu cilvēkiem spēju veidot un aizstāvēt vispārējo cilvēktiesību kultūru sabiedrībā, uzmanības centrā paturot cilvēktiesību un fundamentālo brīvību aizstāvēšanu un veicināšanu. (Eiropas Padomes Harta par pilsonisko izglītību un izglītību cilvēktiesību jomā)   

  Cilvēktiesību principu ievērošana un cilvēktiesību izglītība darbā ar jaunatni ir svarīgi elementi arī ES programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu kontekstā.

 • Lai novērstu radikalizāciju, aktivizētu demokrātisko vērtību, pamattiesību, starpkultūru sapratnes un aktīvas pilsonības veicināšanu, 2016. – 2019. gadā JSPA īstenoja stratēģiskās partnerības ilgtermiņa projektu “Jaunatne par cilvēktiesībām!”. Projektā piedalījās 7 valstu nacionālās aģentūras. Projekta rezultātā tika apzināta situācija cilvēktiesību izglītības jomā darbā ar jauniešiem katrā valstī, izstrādāti mācību modeļi mācību vadītājiem un jaunatnes darbiniekiem cilvēktiesību izglītības jomā, notikušas straptautiskas un valsts līmeņa mācības jaunatnes darbiniekiem, mācību vadītājiem un nacionālo aģentūru darbiniekiem. Projekta ietvaros izstrādātas arī Rekomendācijas starptautiskā līmenī cilvēktiesību izglītībā jaunatnes jomā.

  Šī projekta ietvaros uzsāktā starptautiskā sadarbība tiek turpināta Stratēģiskās partnerības cilvēktiesību izglītības jomā ietvaros, kurā piedalās nacionālās aģentūras no Igaunijas, Latvijas, Vācijas un Slovākijas.

  Partnerības ietvaros plānots izstrādāt informatīvu materiālu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenotājiem par cilvēktiesību izglītības jautājumu integrēšanu projektos, kā arī izveidot video jauniešiem. Sadarbojoties Igaunijas un Latvijas nacionālajām aģentūrām, 2021.gada rudenī plānota pieredzes apmaiņas vizīte Igaunijā jaunatnes darbiniekiem par dzimtes jautājumiem darbā ar jauniešiem. 

  Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem var meklēt mājaslapas sadaļā “Mācības un pasākumi”. 

  Ja vēlies iesaistīties ES jaunatnes programmās un izstrādāt projekta pieteikumu cilvēktiesību izglītības jomā darbā ar jauniešiem,  bet nepieciešams atbalsts, sazinies par projekta koordinatori!

 • Stratēģiskās partnerības ilgtermiņa projekta “Jaunatne par cilvēktiesībām!” ietvaros vairāk nekā 50 darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti apguva zināšanas par cilvēktiesību izglītību darbā ar jauniešiem.

  Informācija tiks papildināta.

Dalīties
Translate »