Vides ilgtspējības un klimata pārmaiņu novēršanas prioritāte projektos

Programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” viena no prioritātēm ir vide un cīņa pret klimata pārmaiņām, kas paredz:

 • visās nozarēs veicināt izpratni par vides un klimata pārmaiņu problēmām;
 • attīstīt kompetences dažādās ar ilgtspēju saistītās nozarēs, izstrādāt “zaļās nozares” prasmju stratēģijas un metodoloģijas, kā arī uz nākotni orientētas mācību programmas, kas labāk atbilst indivīdu vajadzībām;
 • atbalstīt novatoriskas prakses ieviešanu, lai sagatavotu izglītojamos, personālu un jaunatnes darbiniekus kļūt par īstiem pārmaiņu veicinātājiem;
 • iesaistīt dalībniekus tādās mācību jomās, kas ir stratēģiskas mūsu planētas ilgtspējīgai izaugsmei, īpašu uzmanību pievēršot lauku teritorijām (ilgtspējīga lauksaimniecība, dabas resursu apsaimniekošana, augsnes aizsardzība, bioloģiskā lauksaimniecība);
 • veicināt oglekļa neitralitātes sasniegšanu, izmantojot ilgtspējīgus transporta veidus un atbildīgāku rīcību.
 • Izstrādājot projektus un pasākumus, organizācijas programmas prioritāti var  ieviest dažādos veidos.

  1. Tematiskos projektos - projektu iesniedzēji var veidot tematiskos projektus, kas vērsti uz prioritātes sasniegšanu (projekta mērķis un visas plānotās aktivitātes saturiski vērstas uz prioritātes sasniegšanu).
  2. Ikvienā projektā - projektu iesniedzēji var veicināt prioritātes iedzīvināšanu jebkurā projektā:
  • lietojot “zaļo” pieeju jebkurā aktivitātē, piemēram, iekļaujot ilgtspējīgas vides prakses - atkārtoti lietojamu vai videi nekaitīgu materiālu izvēle, resursu taupīšana, atkritumu samazināšana un otrreizējā pārstrāde, videi draudzīgi transporta līdzekļi, oglekļa dioksīda emisijas kompensācija, ilgtspējīga pārtika u.c.;
  • palīdzot organizācijām un dalībniekiem atrast alternatīvus, videi nekaitīgākus veidus, kā īstenot projektu aktivitātes, piemēram, izmantojot digitālos rīkus;
  • rosinot diskusijas ar dalībniekiem par vides jautājumiem, ļaujot aizdomāties, ko katrs var darīt dažādos līmeņos – individuālā, organizācijas vai valsts līmenī.
 • Lai nodrošinātu atbalstu programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” dalībniekiem “zaļākai”ceļošanai, Eiropas Komisija ir paredzējusi vairākus atbalsta pasākumus.


  Finansiāls atbalsts “zaļākai” ceļošanai

  Gadījumos, ja dalībnieki uz aktivitāšu norises vietu un atpakaļ dodas ar transportu ar zemu izmešu līmeni, piemēram, autobusu, vilcienu vai izmanto automašīnu koplietošanu, organizācija var saņemt lielāku finansējumu ceļošanai. Ceļošanas likme tiek noteikta saskaņā ar distanču kalkulatora aprēķināto attālumu. Atskaitē šis ceļojums būs jāatzīmē ar zaļo karodziņu un jānorāda reālais veiktais attālums km.


  Papildu ceļošanas dienas

  Gadījumos, ja dalībnieki uz aktivitāšu norises vietu un atpakaļ dodas ar transportu ar zemu izmešu līmeni, piemēram, autobusu, vilcienu vai izmanto automašīnu koplietošanu, dalībnieks ceļošanai var izmantot papildu 4 dienas, tas ir, kopumā ceļošanai uz pasākumu un atpakaļ – 6 dienas, par kuru tiek piešķirts arī finansējums.

  Iesakām izvērtēt, vai nepieciešams organizēt sagatavošanās vizīti klātienē. Iespējams, to var veiksmīgi īstenot, izmantojot digitālās platformas.

 • Lai aktualizētu un veicinātu vides un ilgtspējības jautājumus Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos, JSPA 2021. gadā piedāvā atbalsta pasākumus:

  • vebinārus par ilgtspējīgu un zaļu pieeju projektu un pasākumu īstenošanā;
  • idejas “zaļāku” projektu īstenošanai;
  • tematiskās nacionālās mācības projektu īstenotājiem;
  • informatīvos materiālus.

  Izmanto iespēju, piesakies JSPA organizētām mācībām vai pasākumiem!

 • Programmā “Erasmus+” jaunatnes jomā ir iespēja iesniegt pieteikumus divās pamatdarbībās šādos turpmāk minētajos projektu veidos un aktivitātēs:

  "Erasmus+" 1. pamatdarbība “Personu mobilitāte” (KA1):

  "Erasmus+" 2. pamatdarbība "Partnerības sadarbībai" (KA2):

  SVARĪGI! Organizācijas, kas darbu ar jaunatni plāno stratēģiski un ilgtermiņā, var pieteikties "Erasmus+" akreditācijai jaunatnes jomā, tādējādi saņemot finansējumu ikgadējo aktivitāšu organizēšanai ar atvieglotiem nosacījumiem. 

 • Nākamie soļi:

  • iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
  • konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru;
  • sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
  • saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »