Stratēģiskās partnerības projekti radošumam

Stratēģiskās partnerības projekti sniedz iespēju organizācijām, kas ir aktīvas izglītības, mācību un jaunatnes jomā, kā arī uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, citām sabiedriski aktīvām organizācijām sadarboties, lai ieviestu inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risinātu jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabotu darba ar jaunatni kvalitāti.

Stratēģiskās partnerības mērķi ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Stratēģiskās partnerības radošumam mērķi ir atbalstīt prasmju un kompetenču attīstīšanu, veicinot radošumu, kultūras un radošās jomas adaptāciju digitālai videi, sadarbības (īpaši digitālas) veicināšana un jaunu sadarbību īstenošana; aktīva līdzdalība un sociālā iekļaušana caur mākslu, kultūras iniciatīvas, kas veicina mācīšanos, sociālu jautājumu apzināšanās, starptautiskas mobilitātes aktivitātes, kas popularizē mācīšanās iespējas radošā vidē un kultūras mantojuma vidē u.c.

 • Šie ir plaša mēroga ilgtermiņa projekti, kuros iesaistās daudzi dažādu jomu partneri ar mērķi radīt jaunatnes jomai nozīmīgu rezultātu.

  Kur notiek aktivitātes? 

  Aktivitātēm jānotiek projektā iesaistītajās valstīs. Mācību, mācīšanas un citu izglītojošo pasākumu aktivitātēm izglītojamiem un ilgtermiņa aktivitātes dalībniekiem var organizētas tikai programmas valstīs.

  Ja tas ir pienācīgi pamatots attiecībā uz projekta mērķiem vai īstenošanu:

  Aktivitātes var notikt arī Eiropas Savienības institūcijās (Briselē, Frankfurtē, Luksemurgā, Strasbūrā un Hāgā) pat, ja projektā nav iesaistītās organizācijas no valsts, kurā atrodas iestāde;
  Projekta (papildu) aktivitātes var īstenot jebkura no stratēģiskajā partnerībā iesaistītajām partnerības valstīm.

 • No 6 līdz 24 mēnešiem.

  Projekta ilgums jānorāda pieteikšanās posmā, pamatojoties uz projekta mērķi un laika gaitā plānoto aktivitāšu veidu. Izņēmuma gadījumos Stratēģiskās partnerības ilgumu pēc saņēmēja pieprasījuma un ar Nacionālās aģentūras piekrišanu var pagarināt līdz 6 mēnešiem. Šādā gadījumā kopējā dotācija nemainīsies. Visos gadījumos projektiem jābeidzas ne vēlāk kā 2023. gada 31. decembrī.

 •  

  Stratēģiskās partnerības īpašajā projektu konkursā var piedalīties ikviena jaunatnes un citas jomas organizācija, kā arī organizācijas, kas veic starpsektorālu sadarbību. Piemēram: izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), valsts un pašvaldības iestādes, pašvaldības, sociālie partneri, tirdzniecības palātas un arodbiedrības, pētījumu institūti, fondi, apmācību centri, kultūras iestādes, bibliotēkas, muzeji, karjeras centri, iestādes, kas nodrošina neformālās un ikdienas mācīšanās procesā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, neformālas jauniešu grupas.

  Projektu pieteikumi ir īpaši pieejami organizācijām, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs, proti, visām nozarēm, kuru darbība balstās uz kultūras vērtībām un / vai mākslinieciskām un citām radošām izpausmēm, neatkarīgi no tā, vai šīs darbības ir komerciālas vai nekomerciālas, neatkarīgi no struktūras veida, kas tos veic, un neatkarīgi no tā, kā šī struktūra tiek finansēta. Šīs darbības ietver tādu preču un pakalpojumu izstrādi, radīšanu, ražošanu, izplatīšanu un saglabāšanu, kuri iemieso kultūras, mākslas vai citas radošas izpausmes, kā arī saistītās funkcijas, piemēram, izglītību vai vadību.

  Projektā var piedalīties jebkura organizācija, kas dibināta Programmas valstī. Projektā kā partneri var iesaistīties arī organizācijas no citām pasaules valstīm, ja to dalība nes pievienoto vērtību projekta mērķa sasniegšanā.

  Kas var iesniegt projektu? 

  Jebkura no augstāk minētajām organizācijām, kas dibināta Programmas valstī var būt iesniedzējs. Šī organizācija iesniedz projektu visu partnerorganizāciju vārdā.

  Organizāciju skaits 

  Stratēģiskās partnerības projekti ir starptautiski projekti, kuros jāiesaistās vismaz trīs organizācijām no vismaz trīs dažādām Programmas valstīm. Maksimālais iesaistīto organizāciju skaits nav, tomēr jāņem vērā, ka projekta vadības un īstenošanas budžets ir ierobežots (un ir līdzvērtīgs 10 iesaistītajām organizācijām). Pieteikšanās laikā dotācijai jāidentificē visas iesaistītās organizācijas.

   

 • Stratēģiskās partnerības, reaģējot uz COVID 19 situāciju, tiks finansētas saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, kas noteikti standarta stratēģiskajām partnerībām. Projektu dotācijām stratēģiskajām partnerībām, reaģējot uz COVID 19 situāciju, nepārsniedz 300 000 EUR projektiem, kuru ilgums ir 24 mēneši.

 • "Erasmus+" akreditācija ir rīks organizācijām,
  kuras plāno regulāri īstenot mācību mobilitātes aktivitātes, lai
  - stiprinātu jauniešu personīgo un profesionālo attīstību;
  - Veicinātu jauniešu aktīvu pilsoniskumu un līdzdalību demokrātiskajā dzīvē;
  - Veicinātu darba ar jaunatni kvalitātes attīstību vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī;
  - atbalstītu jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību un stiprinātu jaunatnes jomā aktīvo organizāciju kapacitāti;
  - Veicinātu iekļaušanos un daudzveidību, starpkultūru dialogu un solidaritāti, vienlīdzīgas iespējas un cilvēktiesību vērtības Eiropā jauniešu vidū.

  SVARĪGI!
  Akreditētās organizācijas nevar pieprasīt finansējumu standarta projektu konkursos, bet var piedalīties mobilitātes projektos kā partneri.

  Kas var pieteikties akreditācijai ? 

  Jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas veic darbu ar jaunatni vismaz 2 gadus. Iepriekšēja pieredze programmā "Erasmus+" (2014. – 2020. gads) nav obligāta.

  Plašāka informācija par akreditāciju skatāma šeit. 

 • Projekta partneri var būt pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas, neformālās jauniešu grupas (ar likumisko pārstāvi), Eiropas līmeņa organizācijas, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā, sociālie uzņēmumi, sociāli atbildīgie uzņēmumi, reģionu asociācijas no Programmas vai ES kaimiņvalstīm.

  Detalizēta informācija par programmā “Erasmus+” iesaistīto valstu sadalījumu atrodama programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

  Ja uz projekta pieteikuma izstrādes brīdi tev vēl nav partneru, šeit apkopotie ieteikumi tev var palīdzēt partneru meklēšanas procesā.

   

 • Projekta pieteikums jāiesniedz tiešsaistē tās valsts Nacionālajā Aģentūrā, kurā projekta iesniedzējs ir dibināts.

  Detalizēta informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem un projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem pieejama sadaļā “Projektu konkursi un rezultāti”.

  Plašāka informācija par  projektu iesniegšanas soļiem 1. un 2. pamatdarbības projektu veidiem:

  • Jauniešu apmaiņas
  • Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti
  • Stratēģiskās partnerības projekti

  Informācija skatāma šajā linkā.

 • Plašāka informācija par  projektu īstenošanā būtiskiem aspektiem skatāma šajā linkā.

 • Plašāka informācija par  atskaites iesniegšanu skatāma šajā linkā.

 • Plašāka informācija par  projekta laikā īstenojamām publicitātes prasībām skatāma šajā linkā.

 • Lai gūtu plašāku ieskatu par jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem, ieskaties tīmekļa vietnes sadaļā "Pieredzes stāsti”, izlasi brošūru “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un neformālā izglītība. Projektu piemēri atrodami arī “Erasmus+” projektu rezultātu izplatīšanas platformā.

 • Kas ir stratēģiskās partnerības projekti un ar ko tie atšķiras no citiem programmas „Erasmus+” projektiem jaunatnes jomā?

  Stratēģiskās partnerības projekti ir atvērti jebkura profila organizācijai (biedrībai, izglītības iestādei, uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm) un to mērķis ir veicināt inovatīvu pieeju attīstību jaunatnes darbā un jaunatnes darba kvalitātes celšanu nacionālā un starptautiskā līmenī.

  Stratēģiskās partnerības projektu radošumam mērķis ir atbalstīt prasmju un kompetenču attīstīšanu, veicinot radošumu, kultūras un radošās jomas adaptāciju digitālai videi, sadarbības (īpaši digitālas) veicināšana un jaunu sadarbību īstenošana; aktīva līdzdalība un sociālā iekļaušana caur mākslu, kultūras iniciatīvas, kas veicina mācīšanos, sociālu jautājumu apzināšanās, starptautiskas mobilitātes aktivitātes, kas popularizē mācīšanās iespējas radošā vidē un kultūras mantojuma vidē u.c

  Stratēģiskās partnerības projekti ir vērsti uz ilgtermiņa sadarbību (līdz pat 3 gadiem) starp projektā iesaistītajām organizācijām, savukārt stratēģiskās partnerības projekti radošumam var ilgt līdz 2 gadiem.

  Vai stratēģiskās partnerības projektā var iesaistīties dažāda profila organizācijas, piemēram, biedrība, uzņēmums un skola no vienas valsts?

  Stratēģiskās partnerības projekti ir tikai starptautiski projekti, un tajos jābūt iesaistītām vismaz 3 organizācijām no 3 dažādām Programmas valstīm.
  Ja projektā ir iesaistītas jauniešu neformālās grupas vai jauniešu organizācijas, tad projektā var iesaistīties 2 organizācijas no 2 dažādām programmas valstīm (neattiecas uz stratēģiskajām partnerībām radošumam)

  Vai stratēģiskās partnerības projektā obligāti ir jāiesaista dažāda profila organizācijas?

  Tas nav obligāti, tomēr stratēģiskās partnerības projektu mērķis ir veicināt dažādu sektoru sadarbību un sekmēt, lai katra partnerorganizācija sniegtu savu pieredzi un kompetences projekta aktivitāšu īstenošanā un projekta mērķa sasniegšanā.

  Vai stratēģiskās partnerība projektā var iesaistīties organizācijas ne tikai no Eiropas Savienības valstīm, bet no citiem pasaules reģioniem, piemēram, no Āzijas.

  Stratēģiskās partnerības projekti ir vērsti uz sadarbību starp Eiropas Savienības valstīm, tomēr kā partneris var būt iesaistītas arī organizācijas no citām pasaules valstīm, ja šo organizāciju dalība sniedz pievienoto vērtību projekta mērķa sasniegšanā.

  Kādā veidā stratēģiskās partnerības projektos var iesaistīties jaunieši, ja projekti ir vērsti un dažādu organizāciju sadarbību ar mērķi sekmēt jaunatnes darba kvalitāti?

  Stratēģiskās partnerības projektos var īstenot jauniešu starptautiskās iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt jauniešu prasmju un kompetenču attīstību. Šos projektus īsteno paši jaunieši, par tēmām, kas viņiem ir aktuālas.

  Kas ir intelektuālie rezultāti?

  Stratēģiskās partnerības projekta ietvaros var radīt taustāmus rezultātus, piemēram, rokasgrāmatas, metodiskos materiālus, web platformas utt., lai sasniegtu projekta mērķus. Svarīgi, lai izstrādātos rezultātus var izmantot arī citi jaunatnes darbā iesaistītie gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

“Erasmus+” pasākumi, mācības u.c. aktivitātes

Pasākuma datums
16.07.2024
Norises vieta
Latvija, Lietuva, Igaunija
Pieteikuma laiks
Pieteikšanās noslēgusies
Pasākuma datums
31.07.2024
Norises vieta
Līvānu novads, labsajūtas komplekss “Avotiņš”
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 28.06.2024.
Pasākuma datums
13.08.2024
Norises vieta
Rīgā, Pierīgā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 24.07.2024.
Pasākuma datums
28.08.2024
Norises vieta
Vieta tiks precizēta
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 12.06.2024.
Pasākuma datums
23.09.2024
Norises vieta
Itālija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 26.07.2024.
Pasākuma datums
22.10.2024
Norises vieta
Itālija
Pieteikuma laiks
Pieteikšanās līdz 07.08.2024.
Dalīties
Translate »