Stratēģiskās partnerības projekti inovāciju atbalstam jaunatnes jomā

Stratēģiskās partnerības projekti sniedz iespēju organizācijām, kas ir aktīvas izglītības, mācību un jaunatnes jomā, kā arī uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, citām sabiedriski aktīvām organizācijām sadarboties, lai ieviestu inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risinātu jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabotu darba ar jaunatni kvalitāti.

Stratēģiskās partnerības mērķi ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Stratēģiskās partnerības projekti inovāciju atbalstam ir plaša mēroga ilgtermiņa projekti, kuros iesaistās daudzi dažādu jomu partneri ar mērķi radīt jaunatnes jomai nozīmīgu rezultātu, piemēram, inovatīvu jaunatnes darba metodoloģiju, pētījumus par jaunatnes jomu, IT rīkus jaunatnes darbā un citu. Tiek sagaidīts, ka šāda veida projektos tiks izstrādāti inovatīvi rezultāti jaunatnes jomā, un/vai tie būs saistīti ar jau eksistējošu rezultātu un inovatīvu ideju intensīvas izplatīšanas un ieviešanas aktivitātēm. Projektu pieteicējiem ir iespēja pieprasīt noteiktu finansējumu inovatīvu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem.


 • Šie ir plaša mēroga ilgtermiņa projekti, kuros iesaistās daudzi dažādu jomu partneri ar mērķi radīt jaunatnes jomai nozīmīgu rezultātu, 

  Šie stratēģiskās partnerības projekti sniedz iespēju izstrādāt inovatīvus rezultātus jaunatnes jomā, kas var būt saistīti ar jau eksistējošu rezultātu un inovatīvu ideju intensīvas izplatīšanas un ieviešanas aktivitātēm, var arī nebūt saistīti ar eksistējošiem risinājumiem. Projektu mērķu piemēri: inovatīvas jaunatnes darba metodoloģijas izstrāde, pētījuma par jaunatnes jomu veikšana, IT rīka jaunatnes darbā izstrāde u.c.

  Kur notiek aktivitātes? 

  Aktivitātēm jānotiek projektā iesaistītajās valstīs. Aktivitātes var notikt arī Eiropas Savienības institūciju mītnesvietās, pat tad, ja projektā nepiedalās neviena organizācija no valsts, kurā atrodas šī institūcijas mītnesvieta.

   

 • No 6 mēnešiem līdz 3 gadiem.

 • Attiecināmās organizācijas: 

  Piemēram: izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), valsts un pašvaldības iestādes, pašvaldības, sociālie partneri, tirdzniecības palātas un arodbiedrības, pētījumu institūti, fondi, apmācību centri, kultūras iestādes, bibliotēkas, muzeji, karjeras centri, iestādes, kas nodrošina neformālās un ikdienas mācīšanās procesā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, neformālas jauniešu grupas.

  Kas var iesniegt projektu? 
  Projektā var piedalīties jebkura organizācija, kas dibināta programmas valstī. Projektā kā partneri var iesaistīties arī organizācijas no citām pasaules valstīm, ja to dalība nes pievienoto vērtību projekta mērķa sasniegšanā. Organizācija, kas dibināta programmas valstī,  iesniedz projektu visu partnerorganizāciju vārdā.

  NB! Neformālām grupām, iesniedzot projekta pieteikumu Latvijas nacionālajā aģentūrā, ir nepieciešams likumiskais pārstāvis.

  Organizāciju skaits 

  Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā ir starptautiski projekti, kuros jāiesaistās vismaz divām organizācijām no vismaz divām dažādām Programmas valstīm.

 • Stratēģiskās partnerības projektiem nav noteikts konkrēts finansējuma apmērs, jo tā apjoms ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, iesaistīto organizāciju skaita, projekta ilguma, mēroga un plānotajām aktivitātēm. Stratēģiskās partnerības projektiem līdzfinansējuma apmērs nav obligāts.

 • "Erasmus+" akreditācija ir rīks organizācijām,
  kuras plāno regulāri īstenot mācību mobilitātes aktivitātes, lai
  - stiprinātu jauniešu personīgo un profesionālo attīstību;
  - Veicinātu jauniešu aktīvu pilsoniskumu un līdzdalību demokrātiskajā dzīvē;
  - Veicinātu darba ar jaunatni kvalitātes attīstību vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī;
  - atbalstītu jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību un stiprinātu jaunatnes jomā aktīvo organizāciju kapacitāti;
  - Veicinātu iekļaušanos un daudzveidību, starpkultūru dialogu un solidaritāti, vienlīdzīgas iespējas un cilvēktiesību vērtības Eiropā jauniešu vidū.

  SVARĪGI!
  Akreditētās organizācijas nevar pieprasīt finansējumu standarta projektu konkursos, bet var piedalīties mobilitātes projektos kā partneri.

  Kas var pieteikties akreditācijai ? 

  Jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas veic darbu ar jaunatni vismaz 2 gadus. Iepriekšēja pieredze programmā "Erasmus+" (2014. – 2020. gads) nav obligāta.

  Plašāka informācija par akreditāciju skatāma šeit. 

 • Projekta partneri var būt pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas, neformālās jauniešu grupas (ar likumisko pārstāvi), Eiropas līmeņa organizācijas, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā, sociālie uzņēmumi, sociāli atbildīgie uzņēmumi, reģionu asociācijas no Programmas vai ES kaimiņvalstīm.

  Detalizēta informācija par programmā “Erasmus+” iesaistīto valstu sadalījumu atrodama programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

  Ja uz projekta pieteikuma izstrādes brīdi tev vēl nav partneru, šeit apkopotie ieteikumi tev var palīdzēt partneru meklēšanas procesā.

   

 • Projekta pieteikums jāiesniedz tiešsaistē  organizācijai, kas dibināta programmas valstī visu projektā iesaistīto organizāciju vārdā. Latvijas nacionālajā aģentūrā- JSPA, projekta pieteikumu var iesniegt Latvijā reģistrēta organizācija.

  Detalizēta informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem un projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem pieejama sadaļā “Projektu konkursi un rezultāti”.

  Plašāka informācija par  projektu iesniegšanas soļiem 1. un 2. pamatdarbības projektu veidiem:

  • Jauniešu apmaiņas
  • Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti
  • Stratēģiskās partnerības projekti

  Informācija skatāma šajā linkā.

 • Plašāka informācija par  projektu īstenošanā būtiskiem aspektiem skatāma šajā linkā.

 • Plašāka informācija par  atskaites iesniegšanu skatāma šajā linkā.

 • Plašāka informācija par  projekta laikā īstenojamām publicitātes prasībām skatāma šajā linkā.

 • Lai gūtu plašāku ieskatu par jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem, ieskaties tīmekļa vietnes sadaļā "Pieredzes stāsti”, izlasi brošūru “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un neformālā izglītība. Projektu piemēri atrodami arī “Erasmus+” projektu rezultātu izplatīšanas platformā.

 • Kas ir stratēģiskās partnerības projekti un ar ko tie atšķiras no citiem programmas „Erasmus+” projektiem jaunatnes jomā?

  Stratēģiskās partnerības projekti ir atvērti jebkura profila organizācijai (biedrībai, izglītības iestādei, uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm) un to mērķis ir veicināt inovatīvu pieeju attīstību jaunatnes darbā un jaunatnes darba kvalitātes celšanu nacionālā un starptautiskā līmenī.

  Stratēģiskās partnerības projektu radošumam mērķis ir atbalstīt prasmju un kompetenču attīstīšanu, veicinot radošumu, kultūras un radošās jomas adaptāciju digitālai videi, sadarbības (īpaši digitālas) veicināšana un jaunu sadarbību īstenošana; aktīva līdzdalība un sociālā iekļaušana caur mākslu, kultūras iniciatīvas, kas veicina mācīšanos, sociālu jautājumu apzināšanās, starptautiskas mobilitātes aktivitātes, kas popularizē mācīšanās iespējas radošā vidē un kultūras mantojuma vidē u.c

  Stratēģiskās partnerības projekti ir vērsti uz ilgtermiņa sadarbību (līdz pat 3 gadiem) starp projektā iesaistītajām organizācijām, savukārt stratēģiskās partnerības projekti radošumam var ilgt līdz 2 gadiem.

  Vai stratēģiskās partnerības projektā var iesaistīties dažāda profila organizācijas, piemēram, biedrība, uzņēmums un skola no vienas valsts?

  Stratēģiskās partnerības projekti ir tikai starptautiski projekti, un tajos jābūt iesaistītām vismaz 3 organizācijām no 3 dažādām Programmas valstīm.
  Ja projektā ir iesaistītas jauniešu neformālās grupas vai jauniešu organizācijas, tad projektā var iesaistīties 2 organizācijas no 2 dažādām programmas valstīm (neattiecas uz stratēģiskajām partnerībām radošumam)

  Vai stratēģiskās partnerības projektā obligāti ir jāiesaista dažāda profila organizācijas?

  Tas nav obligāti, tomēr stratēģiskās partnerības projektu mērķis ir veicināt dažādu sektoru sadarbību un sekmēt, lai katra partnerorganizācija sniegtu savu pieredzi un kompetences projekta aktivitāšu īstenošanā un projekta mērķa sasniegšanā.

  Vai stratēģiskās partnerība projektā var iesaistīties organizācijas ne tikai no Eiropas Savienības valstīm, bet no citiem pasaules reģioniem, piemēram, no Āzijas.

  Stratēģiskās partnerības projekti ir vērsti uz sadarbību starp Eiropas Savienības valstīm, tomēr kā partneris var būt iesaistītas arī organizācijas no citām pasaules valstīm, ja šo organizāciju dalība sniedz pievienoto vērtību projekta mērķa sasniegšanā.

  Kādā veidā stratēģiskās partnerības projektos var iesaistīties jaunieši, ja projekti ir vērsti un dažādu organizāciju sadarbību ar mērķi sekmēt jaunatnes darba kvalitāti?

  Stratēģiskās partnerības projektos var īstenot jauniešu starptautiskās iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt jauniešu prasmju un kompetenču attīstību. Šos projektus īsteno paši jaunieši, par tēmām, kas viņiem ir aktuālas.

  Kas ir intelektuālie rezultāti?

  Stratēģiskās partnerības projekta ietvaros var radīt taustāmus rezultātus, piemēram, rokasgrāmatas, metodiskos materiālus, web platformas utt., lai sasniegtu projekta mērķus. Svarīgi, lai izstrādātos rezultātus var izmantot arī citi jaunatnes darbā iesaistītie gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Pasākumi, mācības. vebināri u.c.

Pasākuma datums
06.03.2024
Norises vieta
Rīga
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 21.02.2024. plkst. 17.00
Pasākuma datums
12.03.2024
Norises vieta
Tiešsaistē Zoom platformā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz vebināra sākumam
Pasākuma datums
08.04.2024
Norises vieta
Bukareste, Rumānija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 29.02.2024.
Pasākuma datums
10.04.2024
Norises vieta
Tiešsaistē Zoom platformā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 12.02.2024. plkst. 09:00
Pasākuma datums
12.04.2024
Norises vieta
Latvijā un citviet Eiropā
Pieteikuma laiks
Pievieno savu pasākumu Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumu interaktīvajā kartē
Pasākuma datums
16.04.2024
Norises vieta
Norvēģija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 01.03.2024.
Dalīties
Translate »