Sadarbības partnerības projekti

Projekta mērķis ir sniegt iespēju dažādu jomu organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskajā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus, uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti.

 • Projekta ietvaros tiek īstenotas neformālās izglītības aktivitātes valsts un starptautiskā līmenī, kas organizācijām sniedz iespēju:

  • uzlabot iesaistīto organizāciju un iestāžu darba, darbību un metožu kvalitāti, tām kļūstot atvērtām jauniem dalībniekiem, kas tradicionāli nav iekļauti vienā un tai pašā nozarē;
  • veidot organizāciju spēju strādāt starptautiskā līmenī un dažādās nozarēs;
  • risināt kopīgas vajadzības un prioritātes izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā;
  • veicināt pārveidi un pārmaiņas (individuālā, organizācijas vai nozares līmenī), kas palīdz panākt uzlabojumus un jaunas pieejas proporcionāli katras organizācijas kontekstam.

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

 • Projekta ilgums 12-36 mēneši
  Dalīborganizāciju profils Jebkura juridiska persona (nevalstiska organizācija, pašvaldība, pašvaldības/valsts iestāde, uzņēmums u.tml.)
  Dalīborganizāciju skaits Vismaz 3 organizācijas no 3 dažādām valstīm
  Projekta galveno aktivitāšu norises vietas Jebkurā no projektā iesaistītajām valstīm*
  *aktivitātes var īstenot arī ES institūciju mītnes vietās (Briselē, Frankfurtē, Luksemburgā, Strasbūrā un Hāgā)

 • Sadarbības partnerības ir vērstas uz sadarbību starp ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešajās valstīs izveidotām organizācijām (valstu iedalījums pieejams programmas “Erasmus+” vadlīnijās). Tomēr arī organizācijas no jebkuras programmas neasociētās trešās valsts pasaulē var iesaistīt projektā kā partnerorganizācijas, ja to dalība rada būtisku pievienoto vērtību projektam.

  Atkarībā no projekta prioritātes un mērķiem Sadarbības partnerības projektos jāiesaista vispiemērotākais un daudzveidīgākais partnerorganizāciju loks, lai uzlabojumi un apgūtās jaunās pieejas nāktu no to atšķirīgās pieredzes, profila un specifiskām zināšanām.

  Visām projekta dalīborganizācijām līdzvērtīgi jāiesaistās visos projekta posmos.

 • Projektu veido šādi posmi:

  1. Projekta plānošana un izstrāde;
  2. Sagatavošanās posms;
  3. Projekta galveno aktivitāšu īstenošana;
  4. Projekta turpinājuma pasākumi.


  Atbilstoši iecerei projekta ietvaros var īstenot šādas aktivitātes:

  • Projekta vadības aktivitātes – projekta plānošanas, īstenošanas un koordinēšanas pasākumi (piemēram, administratīvie pienākumi, virtuālās partneru tikšanās, komunikācijas materiālu izstrāde, dalībnieku sagatavošana u.c.);
  • Īstenošanas aktivitātes – sadarbības pasākumi, konferences, sanāksmes, darba sesijas, lai apmainītos ar praksi un izstrādātu rezultātus, mācību pasākumi jaunatnes darbiniekiem un/vai jauniešiem, lai sekmētu projekta mērķu sasniegšanu;
  • Rezultātu izplatīšanas aktivitātes – aktivitātes, kuru mērķis ir dalīties ar projekta rezultātiem, skaidrot un popularizēt tos.
 • Sadarbības partnerību projektu finansējuma modelis veidojas no trīs fiksētām summām – 120 000 eiro, 250 000 eiro un 400 000 eiro. Iesniedzējiem tiek dota iespēja izvēlēties vienu no trīs iepriekš noteiktām summām atkarībā no projekta apjoma un aktivitātēm, ko plāno īstenot. Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Projekta pieteikumam jāatspoguļo aktivitātes, kuras ir plānots īstenot par pieprasīto dotāciju, ievērojot ekonomiskuma un efektivitātes principu.

  Projekta vadības izmaksas nevar pārsniegt 20% no kopējās dotācijas summas.

  Projekta apstiprināšanas  gadījumā pieprasītā fiksētā summa tiek piešķirta kā projekta kopējā dotācija.

  Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam atvērto kontu Valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

  Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

 • Nākamie soļi:

  1. Iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
  2. Konsultējies ar JSPA darbinieku, kurš ir atbildīgs par sadarbības partnerību projektiem;
  3. Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
  4. Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Nē, nevar. Sadarbības partnerības projektos kā dalīborganizācijas var piedalīties nevalstiskas organizācijas (biedrības, nodibinājumi), valsts/pašvaldības iestādes (skolas, jauniešu centri u.tml.) un pašvaldības, kā arī privātuzņēmumi (SIA, sociālie uzņēmumi  u.tml.).

 • Atkarībā no prioritātēm, uz kurām vērsts projekts, un projekta mērķiem, sadarbības partnerības projektos būtu jāiesaista visatbilstošākais un daudzveidīgākais dalīborganizāciju klāsts, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz katras organizācijas unikālā un atšķirīgā pieredze un specializācija noteiktā jomā.

Cita būtiska informācija

Iveta Tiltiņa-Gāga

ES programmas “Erasmus+” nodaļas vecākā eksperte (sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības, stratēģiskās partnerības projekti)

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”“eTwinning”
Translate »