Maza mēroga partnerības projekti

Projekta mērķis ir sniegt iespēju jaunām un maza mēroga organizācijām gūt starptautisku sadarbības pieredzi, veicināt Eiropas vērtību ieviešanu vietējā līmenī, kā arī  uzlabot darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām kvalitāti.

 • Projekta mērķis ir:

  • programmā iesaistīt jaunas un mazāk pieredzējušās organizācijas, lai veicinātu to sadarbību Eiropas līmenī;
  • atbalstīt mērķa grupu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu;
  • atbalstīt aktīvu Eiropas pilsoniskumu un veidot Eiropas dimensiju vietējā līmenī.

  Projekta ietvaros tiek īstenotas neformālās izglītības aktivitātes valsts vai starptautiskā līmenī, kas organizācijām sniedz iespēju:

  • uzlabot iesaistīto organizāciju un iestāžu darba, darbību un metožu kvalitāti, tām kļūstot atvērtām jauniem dalībniekiem, kas tradicionāli nav iekļauti vienā un tai pašā nozarē,
  • veidot organizāciju spēju strādāt starptautiskā līmenī un dažādās nozarēs,
  • risināt kopīgas vajadzības un prioritātes izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā,
  •  veicināt pārveidi un pārmaiņas (individuālā, organizācijas vai nozares līmenī), kas palīdz panākt uzlabojumus un jaunas pieejas proporcionāli katras organizācijas kontekstam.

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

 • Projekta ilgums 6-24 mēneši
  Dalīborganizāciju profils Jebkura juridiska persona (nevalstiska organizācija, pašvaldība, pašvaldības/valsts iestāde, uzņēmums u.tml.)
  Dalīborganizāciju skaits Vismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm
  Projekta galveno aktivitāšu norises vietas Jebkurā no projektā iesaistītajām valstīm*
  *aktivitātes var īstenot arī ES institūciju mītnes vietās (Briselē, Frankfurtē, Luksemburgā, Strasbūrā un Hāgā)

 • Projektā var piedalīties jebkura publiska vai privāta organizācija*, kas reģistrēta programmas valstī (valstu iedalījums pieejams programmas “Erasmus+” vadlīnijās). 

  Atkarībā no projekta prioritātes un mērķiem, maza mēroga partnerības projektos jāiesaista vispiemērotākais un daudzveidīgākais partnerorganizāciju loks, lai uzlabojumi un apgūtās jaunās pieejas nāktu no to atšķirīgās pieredzes, profila un specifiskām zināšanām.

  Visām projekta dalīborganizācijām līdzvērtīgi jāiesaistās visos projekta posmos.

  Iesniedzot projekta pietiekumu, jāņem vērā, ka: 

  • Vienā projektu konkursā organizācija (viens OID) var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu neatkarīgi no jomas.
  • Vienā projektu konkursā organizācija (viens OID) var piedalīties kā iesniedzējs vai partneris ne vairāk kā 10 projektu pieteikumos visās jomās (izņemot augstāko izglītību).”

  _

  *neformālās jauniešu grupas nav uzskatāmas par organizāciju. Tās nav tiesīgas piedalīties (ne kā pretendenti, ne kā partneri) maza mēroga partnerības projektos.

 • Projektu veido šādi posmi:

  1. Projekta plānošana un izstrāde;
  2. Sagatavošanās posms;
  3. Projekta galveno aktivitāšu īstenošana;
  4. Projekta turpinājuma pasākumi.


  Atbilstoši iecerei projekta ietvaros var īstenot šādas aktivitātes:

  • Projekta vadības aktivitātes – projekta plānošanas, īstenošanas un koordinēšanas pasākumi (piemēram, administratīvie pienākumi, virtuālās partneru tikšanās, komunikācijas materiālu izstrāde, dalībnieku sagatavošana u.c.),
  • Īstenošanas aktivitātes – sadarbības pasākumi, konferences, sanāksmes, darba sesijas, lai apmainītos ar praksi un izstrādātu rezultātus, mācību pasākumi jaunatnes darbiniekiem un/vai jauniešiem, lai sekmētu projekta mērķu sasniegšanu.
  • Rezultātu izplatīšanas aktivitātes – aktivitātes, kuru mērķis ir dalīties ar projekta rezultātiem.
 • Maza mēroga partnerības projektiem ir vienkāršots finansējuma aprēķins. Atkarībā no ieplānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem ir iespēja pieteikties uz vienu no divām dotācijas summām:

  • 30 000,00 euro;
  • 60 000,00 euro.

  Projekta pieteikumā jāuzskaita plānotās projekta aktivitātes un jānorāda katrai aktivitātei piešķirtā dotācijas daļa.

  Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam piesaistīto bankas kontu tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

  Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

  1. Iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
  2. Konsultējies ar JSPA darbinieku, kurš ir atbildīgs par maza mēroga partnerības projektiem;
  3. Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
  4. Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Nē, nevar. Maza mēroga partnerības projektos kā dalīborganizācijas var piedalīties nevalstiskas organizācijas (biedrības, nodibinājumi), valsts/pašvaldības iestādes (skolas, jauniešu centri u.tml.) un pašvaldības, kā arī privātuzņēmumi (SIA, sociālie uzņēmumi  u.tml.)

 • Nē, nevar. Maza mēroga partnerības projektos var piedalīties tikai ES Programmas valstu dalīborganizācijas (ES dalībvalstis, kā arī Ziemeļmaķedonija, Serbija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Turcija).

 • Atkarībā no prioritātes, uz kuru vērsts projekts, un projekta mērķiem, maza mēroga partnerības projektos būtu jāiesaista visatbilstošākais un daudzveidīgākais dalīborganizāciju klāsts, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz katras organizācijas unikālā un atšķirīgā pieredze un specializācija noteiktā jomā.

 • Ja projekta pieteikumu plānojat iesniegt decentralizēti (t.i. kādā no programmas “Erasmus+” valstu aģentūrām, piemēram, JSPA), visām projekta dalīborganizācijām ir nepieciešams iegūt OID jeb organizāciju identifikācijas kodu.

  PIC kodu (jeb dalībnieku identifikācijas kodu) nepieciešams izmantot tādos  projektu pieteikumos, kurus plānojat iesniegti centralizēti Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā, kas atrodas Briselē (EACEA).

 • Atkarībā no projekta mērķa un sasniedzamā rezultāta projekta ietvaros var organizēt dažādas mācību aktivitātes, projekta rezultāta izstrādes aktivitātes, rezultātu izplatīšanas aktivitātes, kā arī sadarbības ar dalīborganizācijām aktivitātes. Svarīgi, lai visas projektā iecerētās aktivitātes ir saistītas un vērstas uz projekta mērķa sasniegšanu.

 • Projektu var īstenot 6–24 mēnešu laikā. Projekta pieteikuma iesniedzējam jāizvēlas projekta ilgums pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķiem, plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem.

 • Jā, pamatotos gadījumos pēc koordinējošās organizācijas pieprasījuma un ar JSPA piekrišanu, maza mēroga partnerības ilgumu var pagarināt. Taču jāņem vērā, ka, pagarinot projekta īstenošanas periodu, kopējais finansējuma apjoms netiek palielināts.

 • Projekta pieteikumā ir jānorāda, kurai fiksētajai dotācijas summai jūs piesakāties, un tas ir atkarīgs no katra projekta specifikas, sasniedzamā mērķa, aktivitāšu apjoma, plānotajiem rezultātiem u.tml., kas projekta pieteikumā ir jāpamato. Projekta budžetā jāsniedz informācija par plānotajām projekta aktivitātēm un jānorāda katrai aktivitātei paredzētā dotācijas daļa.

 • Projekta budžetu starp partneriem sadala atbilstoši pienākumiem un atbildībām. Tomēr jāatceras, ka visi partneri aktīvi un līdzvērtīgi iesaistās visu projekta posmu ieviešanā.

 • Projekta veids ir vērsts uz partnerību veidošanu un organizāciju kapacitātes stiprināšanu, tāpēc projekta pieteikuma sagatavošanā tiek iesaistīti visi partneri.

Cita būtiska informācija

Vakanta amata vieta

ES programmas “Erasmus+” nodaļas vecākā eksperte (sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības)

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »