Jaunatnes līdzdalības projekti

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē.

 • Jaunatnes līdzdalības projektu iespējams īstenot valsts vai starptautiskā līmenī. Projekta iecerei jābūt vērstai uz vismaz vienu no šiem mērķiem:

  • iesaistīšanās pilsoniskajā sabiedrībā,
  • Eiropas vērtību stiprināšana,
  • digitālo prasmju pilnveide un medijpratības veicināšana,
  • dialogs starp jauniešiem un lēmumpieņēmējiem.

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

 •  Starptautiska mēroga projekti Valsts līmeņa projekti
  Projekta ilgums 3-24 mēneši 3-24 mēneši
  Dalībnieku vecums Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem
  Atbalsta personas – bez vecuma ierobežojuma
  Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem
  Atbalsta personas – bez vecuma ierobežojuma
  Dalīborganizāciju profils Bezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālie uzņēmumi, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā, neformālas jauniešu grupas Bezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālie uzņēmumi, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā, neformālas jauniešu grupas
  Dalīborganizāciju skaits Vismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm Vismaz 1 organizācija no Latvijas
  Projekta galveno aktivitāšu norises vietaJebkurā no projektā iesaistītām valstīm*Latvija*
  Projekta galveno aktivitāšu norises vieta*aktivitātes var īstenot arī ES institūciju mītnes vietās (Briselē, Frankfurtē, Luksemburgā, Strasbūrā un Hāgā)*aktivitātes var īstenot arī ES institūciju mītnes vietās (Briselē, Frankfurtē, Luksemburgā, Strasbūrā un Hāgā)

 • Jaunatnes līdzdalības projektus iniciē, izstrādā un īsteno jauniešu grupa (13 – 30 gadi) un/vai jaunatnes organizācijas. 

  Projektu iesniedzot neformālai jauniešu grupai, lai šiem jauniešiem palīdzētu īstenot savu ideju un veicinātu jēgpilnu mācīšanās procesu, projektā var paredzēt atbalsta personas iesaisti. Atkarībā no jauniešu vajadzībām projektā var iesaistīt vienu vai vairākas atbalsta personas

 • Projektu veido šādi posmi:

  1. Projekta plānošana un izstrāde;
  2. Sagatavošanās posms;
  3. Projekta galveno aktivitāšu īstenošana;
  4. Projekta turpinājuma pasākumi. 

  Projektā iespējams īstenot dažāda veida līdzdalību veicinošas aktivitātes, kas balstītas neformālās izglītības pieejā, piemēram, darbnīcas, debates, lomu spēles, simulācijas, jauniešu konsultācijas, kampaņas, mācības, tikšanās starp jauniešiem un lēmumpieņēmējiem, informatīvi pasākumi u.c.

  Projektā var paredzēt arī vienu vai vairākus jaunatnes līdzdalības pasākumus. Šim pasākumam jābūt  būtiskam jaunatnes līdzdalības projekta mērķu sasniegšanai, un tam jāatšķiras no pārējām projekta aktivitātēm. Jaunatnes līdzdalības pasākumos jāpiedalās plašākai auditorija. Detlizēt informācija biežāk uzdotajos jautājumos.”

  Projektā var paredzēt arī mobilitātes aktivitātes uz citu pilsētu vai citu valsti.

  Minētās aktivitātes projektā var īstenot kombinētā veidā. Gan valsts, gan starptautiska mēroga projektos ir svarīgi aktualizēt un veicināt ES vērtības, kā arī stiprināt vietējās kopienas, nodrošinot projektā īstenoto aktivitāšu ilgtspējību.

  Projektā nevar paredzēt šādas aktivitātes – organizāciju vai organizāciju tīklu statūtos paredzētās sapulces, politiski pasākumi, fiziskās infrastruktūras izbūve un remonts.

 • SVARĪGI! Maksimālā summa, kas var tikt pieprasīta Jaunatnes līdzdalības projektiem, ir 60 000,00 euro.

  Projekta finansējumu veido dažādas budžeta pozīcijas noteiktu izmaksu segšanai. Finansējuma aprēķins ir atkarīgs no budžeta pozīcijas veida:

  • atsevišķām budžeta pozīcijām finansējums ir balstīts Eiropas Komisijas noteiktās vienību likmēs, kas projekta pieteikumā tiek automātiski aprēķināts, balstoties uz ievadītās informācijas (piemēram, projekta vadības izmaksas, jaunatnes līdzdalības pasākumu atbalsts, atbalsta personas izmaksas, ceļa izmaksas, individuālais atbalsts, iekļaušanas atbalsts),
  • atsevišķām budžeta pozīcijām pieprasāmais finansējums balstās faktisko summu aprēķinā, kas projekta pieteikumā ir jāpamato (piemēram, ārkārtas izmaksas, iekļaušanas atbalsts).

  Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam piesaistīto bankas kontu tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

  Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

 • Nākamie soļi:

  1. Iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
  2. Konsultējies ar JSPA darbinieku, kurš ir atbildīgs par Jaunatnes līdzdalības projektiem;
  3. Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
  4. saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Tas ir atkarīgs no tā, kādā mērogā projekts tiks īstenots. Jaunatnes līdzdalības projekti tie iedalīti 2 kategorijās:

  • valsts līmeņa projekti – projekti, kuru aktivitātes tiek īstenotas Latvijas teritorijas robežās. Šajā gadījumā partnerorganizāciju iesaiste nav obligāta un projektu var īstenot viena organizācija. Taču, ja nepieciešams, arī valsts līmeņa projektos var veidot partnerības ar citām Latvijas organizācijām.
  • starptautiska līmeņa projekti – projekti, kuru aktivitātes tiek īstenotas dažādās valstīs. Šajā gadījumā nepieciešams sadarboties ar citu valstu organizācijām, un projektā jābūt iesaistītām vismaz 2 organizācijām no dažādām valstīm.

   

 • Nē, nevar. Jaunatnes līdzdalības projektos var iesaistīt dalīborganizācijas no ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešajām valstīm vai programmas neasociētajām trešajām valstīm, kuras ir programmas neasociēto trešo valstu 1.–4. reģions, taču Japāna ir 5. reģiona programmas neasociētā trešā valsts. Informācija par valstīm, kas var tikt iesaistītas projektā, pieejama programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

 • Jaunatnes līdzdalības projektā var piedalīties jaunieši 13–30 gadu vecumā. Dalībnieki, kas piedalīsies kādā no projekta līdzdalības aktivitātēm jaunieša statusā, nedrīkst būt jaunāki par 13 gadiem un vecāki par 30 gadiem konkrētās aktivitātes sākuma datumā.

  Piemēram:

  • ja dalībnieka 31. dzimšanas diena ir 10. aprīlī, un aktivitāte sākas 9. aprīlī, persona drīkst piedalīties šajā aktivitātē kā jaunietis. Savukārt, ja aktivitāte sākas 11. aprīlī, persona vairs nedrīkst piedalīties aktivitātē kā jaunietis.
  • līdzīgi ir ar minimālo jauniešu vecumu (13 gadi). Ja persona sasniedz 13 gadu vecumu pirms vai līdz ar aktivitātes sākuma datumu (piemēram, gan dalībnieka 13. dzimšanas diena, gan pati aktivitāte sākas 6. jūnijā), dalībnieks drīkst piedalīties aktivitātē kā jaunietis. Savukārt, ja persona 13 gadu vecumu sasniedz vēlāk (piemēram, 7. jūnijā), tā nevar piedalīties šajā aktivitātē.
 • Programmas “Erasmus+” vadlīnijās nav noteikti konkrēti jauniešu grupas sastāva nosacījumi. Ja šī komanda idejiski tiek pielīdzināta neformālas jauniešu grupas būtībai, tad tajā jābūt iesaistītiem vismaz 4 jauniešiem 13– 30 gadu vecumā, taču jauniešu var būt arī vairāk. Būtiskākais ir izveidot saliedētu un motivētu komandu, kas ir gatava aktīvi iesaistīties projekta plānošanā un īstenošanā, kā arī savstarpēji vienoties par uzdevumu, lomu un pienākumu sadalījumu. Projekta pieteikumā nepieciešams detalizēti aprakstīt, kā jauniešu komanda tika izveidota, kāds ir katra komandas dalībnieka profils, intereses un plānotie pienākumi projektā.

 • Jā, valsts un pašvaldību iestādes arī var iesniegt projektus.

 • Jāreģistrē iestāde vienotajā ES programmu vienotā tiešsaistes platformā, vispirms pārbaudot vai iestāde jau iepriekš nav reģistrēta. Jāpievērš uzmanība, lai iestāde ir atsevišķi reģistrēta ar savu reģistrācijas numuru, ko var pārbaudīt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Instrukcija, kā izveidot OID kodu atrodas šeit.
 • Lēmumpieņēmēji ir dažāda līmeņa politikas plānotāji un ieviesēji, kas atbilstoši projekta iecerei  var tikt iesaistīti projekta jaunatnes līdzdalības aktivitātēs (piemēram, tiekoties ar jauniešiem, lai diskutētu par projektam izvēlēto tēmu un sasniegtu kopīgus rezultātus, kas varētu pozitīvi ietekmēt politikas plānošanas procesus ar jauniešu aktīvu līdzdalību tajā). Tie var būt, piemēram, pašvaldību pārstāvji (domes priekšsēdētājs, deputāti, jaunatnes lietu speciālisti, izglītības pārvaldes pārstāvji u.tml.), dažādas valsts pārvaldes institūcijas un to amatpersonas (Saeimas deputāti un ministri, ministriju un dažādu valsts iestāžu pārstāvji), kā arī ES līmeņa institūciju pārstāvji (EP deputāti, EK amatpersonas) u.tml.

 • Atkarībā no projektā plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem, jaunatnes līdzdalības projekta budžetu veido šādas pozīcijas:

  • jebkurā projektā automātiski tiek aprēķinātas projekta vadības izmaksas, kas ir projekta pamata budžets, no kā sedzamas visas ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas,
  • ja nepieciešams, atbilstoši projekta specifikai var pieprasīt papildu izmaksas šādās budžeta pozīcijās – atbalsta personas izmaksas, iekļaušanas atbalstu dalībnieku ar ierobežotām iespējām iesaistīšanai projektā, kā arī ārkārtas izmaksas specifisku izdevumu segšanai,
  • ja projektā paredzēti jaunatnes līdzdalības pasākumi, kuru izmaksas nav iespējams nosegt no projekta vadības izmaksu budžeta pozīcijas, var pieprasīt papildu finansējumu jaunatnes līdzdalības pasākumu atbalsta budžeta pozīcijā,
  • ja projektā ir paredzēts īstenot mobilitātes aktivitātes, var pieprasīt papildu finansējumu ceļa izmaksu segšanai, individuālajam atbalstam dalībnieku izmitināšanai, iekļaušanas atbalstu dalībnieku ar ierobežotām iespējām iesaistīšanai konkrētajā aktivitātē un ārkārtas izmaksas dārgu ceļošanas izdevumu segšanai (ja attiecināms).
 • Projektu var īstenot 3–24 mēnešu laikā. Projekta pieteikuma iesniedzējam jāizvēlas projekta ilgums pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķiem, plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem. Projekta ilgums ir rūpīgi jāizvērtē, jo no tā ir atkarīgs finansējuma apjoms projekta vadības izmaksu budžeta pozīcijā, ko veido vienības likme 500 euro/mēnesī.

  Piemēram, ja projekts ir ieplānots uz 6 mēnešiem, šajā budžeta pozīcijā tiek piešķirti 3000 euro. Projekta ilgums un katrā mēnesī plānotās aktivitātes ir jāatspoguļo aktivitāšu laika grafikā, kas obligāti jāpievieno kā pielikums projekta pieteikumam.

 • No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas ir saistītas ar projekta vadību un īstenošanu, piemēram, projekta sanāksmju organizēšana, jaunatnes līdzdalības aktivitāšu sagatavošana, īstenošana un izvērtēšana, rezultātu izplatīšana u.tml.

 • Atbalsta persona ir papildu resursu cilvēks (pilngadīga persona)  ārpus projekta vadības jauniešu grupas, kas var tikt iesaistīta projektā, lai palīdzētu iesniedzējorganizācijas projekta vadības jauniešu komandai īstenot savu projekta  ideju un veicinātu jauniešu komandas jēgpilnu mācīšanās procesu (t.sk. izmantojot rīku “Youthpass”). Atkarībā no jauniešu vajadzībām projektā var iesaistīt vienu vai vairākas atbalsta personas. Piemēram, tas var būt jaunatnes darbinieks, iesniedzējorganizācijas pārstāvis, skolotājs, neformālās izglītības mācību vadītājs u.tml.

 • Jā, šim mērķim izmaksas projekta pieteikumā jāpieprasa atbalsta personas budžeta pozīcijā. Tās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi 74 euro/dienā (ierobežojums – ne vairāk kā 12 dienas projektā), un projekta pieteikumā ir detalizēti jāapraksta atbalsta personas profils un pienākumi projekta laikā. Kā diena tiek rēķinātas 8h.

 • Jāņem vērā, ka papildus finansējums atbalsta personai attiecas tikai uz projektiem, kurus iesniedz neformāla jauniešu grupa. Nav ierobežots tas, cik atbalsta personas var būt iesaistītas projektā. Visas projektā iesaistītās atbalsta personām kopā tiek piešķirtas 12 pilnas darba dienas (8h) un par katru pilnu darba dienu piešķirts finansējums 137 eiro. Projektiem, kuros nav papildu finansējums atbalsta personai, tās izmaksas var segt no projekta vadības izmaksām.

 • Jaunatnes līdzdalības aktivitātes ir dažāda formāta (klātienes un virtuālas) starptautiskas vai valsts līmeņa aktivitātes, kas balstītas neformālās izglītības pieejā un kuras ir vērstas uz aktīvas jauniešu līdzdalības veicināšanu atbilstoši projekta mērķim, tēmai un plānotajiem rezultātiem. Piemēram, tās var būt jauniešu tikšanās ar lēmumpieņēmējiem, kampaņas un informatīvi pasākumi, konferences, darbnīcas, debates, lomu spēles un simulācijas u.tml. Projekta pieteikumā nepieciešams detalizēti aprakstīt projektā plānotās jaunatnes līdzdalības aktivitātes un ar to sagatavošanu un izvērtēšanu saistītās aktivitātes visos projekta posmos, kā arī projekta pieteikumam obligāti jāpievieno visu plānoto jaunatnes līdzdalības aktivitāšu laika grafiks pa mēnešiem.

 • Jaunatnes līdzdalības pasākums ir fizisks pasākums, kas ir būtisks jaunatnes līdzdalības projekta mērķu sasniegšanai, un tas skaidri izceļas uz pārējo projekta aktivitāšu fona.

  Jaunatnes līdzdalības pasākumos jāpiedalās plašākai auditorijai, kas ir ne tikai jauniešu grupas dalībnieki vai iesniedzējorganizācijas pārstāvji, kas ir tieši iesaistīti

  projektā, bet arī citi jaunieši un/vai lēmumipieņēmēji. Pasākums var būt gan ļoti īss (dažas stundas), gan arī ilgāks (vairākas dienas). 

  Ja izmaksas nav iespējams nosegt no projekta vadības izmaksu budžeta pozīcijas, var pieprasīt papildu finansējumu jaunatnes līdzdalības pasākumu atbalsta budžeta pozīcijā, kas ir atkarīga no pasākuma dalībnieku skaita. 

  Šajā gadījumā, ja tiek pieprasīts papildu finansējums klātienes jaunatnes līdzdalības pasākumu izmaksu segšanai, projekta pieteikumam obligāti jāpievieno pielikums ar detalizēti izstrādātu klātienes jaunatnes līdzdalības pasākuma programmu. 

  Lai segtu izdevumus, kas saistīti ar jaunatnes līdzdalības pasākuma dalībnieku nokļūšanu uz aktivitātes norises vietu un atpakaļ, var papildus pieprasīt ceļa izmaksas.

 • Jaunatnes līdzdalības aktivitāšu izmaksas pamatā ir sedzamas no projekta vadības izmaksu budžeta pozīcijas. Taču, ja projektā ir iecerēts viens vai vairāki klātienes formāta jaunatnes līdzdalības pasākumi, kuru īstenošanas izmaksas nevar nosegt no projekta vadības izmaksām, projekta pieteikumā iespējams pieprasīt papildu finansējumu klātienes jaunatnes līdzdalības pasākumu atbalsta budžeta pozīcijā.

  Klātienes jaunatnes līdzdalības pasākumu atbalsta izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi 100 euro/dalībniekam (ieskaitot lēmumpieņēmējus, bet neskaitot projekta vadības jauniešu grupas dalībniekus, fasilitatorus un citus dalīborganizāciju pārstāvjus). Šajā gadījumā, ja tiek pieprasīts papildu finansējums klātienes jaunatnes līdzdalības pasākumu izmaksu segšanai, projekta pieteikumam obligāti jāpievieno pielikums ar detalizēti izstrādātu klātienes jaunatnes līdzdalības pasākuma programmu.

 • Mobilitātes aktivitāte ir neformālās izglītības pieejā balstīta mācīšanās aktivitāte saistībā ar projekta tēmu, lai pilnveidotu  aktivitātē iesaistīto jauniešu kompetences, bagātinātu to mācīšanās pieredzi un veicinātu izpratni par aktivitātē aktualizēto tēmu (piemēram, tie var būt mācību kursi, jauniešu apmaiņas pasākumi, semināri u.tml.). Mobilitātes aktivitātei fiziski jānotiek vienā no projektā iesaistītajām dalībvalstīm, taču tā var tikt papildināta arī ar virtuālu aktivitāšu elementiem pirms vai pēc tās.

  Ja projektā ir iecerēta viena vai vairākas klātienes smobilitātes aktivitātes, projekta pieteikumā iespējams pieprasīt papildu finansējumu to īstenošanai, kā arī projekta pieteikumam obligāti jāpievieno pielikums ar detalizēti izstrādātu mobilitātes aktivitātes programmu.

 • Šiem mērķiem projekta pieteikumā iespējams pieprasīt papildu finansējumu šādās budžeta kategorijās – ceļa izmaksas, individuālais atbalsts, iekļaušanas atbalsts un ārkārtas izmaksas.

  Katra budžeta kategorija plašāk aprakstīta citos biežāk uzdotajos jautājumos.

 • Ceļa izmaksas ir paredzētas, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar mobilitātes aktivitātes dalībnieku nokļūšanu uz aktivitātes norises vietu un atpakaļ savā mītnes vietā (ieskaitot arī pavadošās personas, fasilitatorus un lēmumpieņēmējus).

  Tās tiek aprēķinātas, izmantojot EK izstrādāto attālumu kalkulatoru un pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām ceļošanas distanču vienības likmēm.

 • EK attālumu kalkulatorā nepieciešams norādīt 2 parametrus – dalībnieku mītnes vietas nosaukumu (piemēram, Jelgava) un mobilitātes aktivitātes norises vietas nosaukumu (piemēram, Lisabona). Kalkulatorā tiek aprēķināta taisnvirziena distance starp šīm abām vietām, kam jāpiemēro programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktā vienības likme.

  Piemēram, šajā gadījumā attālums Jelgava–Lisabona ir 3117,09 km, kas atbilst attāluma kategorijai 3000–3999 km (standarta ceļošanas vienības likme 530 euro, zaļās ceļošanas vienības likme 610 euro). Aprēķinātā vienības likme paredzēta dalībnieku ceļa izdevumu segšanai abos virzienos.

 • Zaļā ceļošana ir projektu dalībnieku ceļošanas un pārvietošanās veids nokļūšanai uz projekta galvenajām aktivitātēm, izmantojot tādus transporta līdzekļus, kas rada mazāk emisiju un kas tādējādi ir videi draudzīgāki pārvietošanās veidi. Jāatcerās, ka zaļā ceļošana ir ieskaitāma kā “zaļā”, ja vismaz 2/3 no ceļa attāluma ir mērots izmantojot autobusu, vilcienu, koplietotu automobili.

  Ja projektā ir paredzēts izmantot videi draudzīgus pārvietošanās veidus dalībnieku ceļošanai uz projekta galvenajām aktivitātēm, projekta pieteikumā ceļa izmaksu budžeta pozīcijā ir jāatzīmē, ka tiks izmantota zaļā ceļošana. Zaļās ceļošanas gadījumā ir iespējams saņemt lielāku vienības likmi ceļa izdevumu segšanai, kā arī pieprasīt līdz pat 6 ceļa dienām (standarta ceļošanas likmes gadījumā ir 2 ceļa dienas).

 • Tās ir 2 vai vairākas mobilitātes aktivitātes, kas secīgi viena pēc otras notiek atšķirīgās valstīs. Piemēram, pirmās 5 mobilitātes aktivitātes dienas notiek Berlīnē, savukārt nākamās 7 mobilitātes aktivitātes dienas ieplānotas Madridē. Ceļojošo aktivitāšu gadījumā ir svarīgi ievērot nosacījumu, ka nacionālās grupas, kas piedalās visās savstarpēji saistītajās, secīgajās mobilitātes aktivitātēs, ceļo vienā un tajā pašā dienā.

  Lai aprēķinātu ceļa izmaksas katram ceļojošās aktivitātes dalībniekam, nepieciešams veikt šādus distanču aprēķinus, izmantojot EK attālumu kalkulatoru (piemērs):

  • vispirms Latvijas grupas dalībnieki ceļo no Cēsīm uz Berlīni, kas veido attālumu 925,32 km,
  • pēc tam Latvijas grupas dalībnieki ceļo no Berlīnes uz Madridi, kas veido attālumu 1870,89 km,
  • visbeidzot abi aprēķinātie attālumi jāsasummē (925,32 km + 1870,89 km = 2796,21 km), kas veidos gala ceļošanas likmi vienam grupas dalībniekam. Šajā gadījumā kopsumma 2796,21 km atbilst attāluma kategorijai 2000–2999 km.
 • No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas paredzētas ar mobilitātes aktivitātes dalībnieku uzturēšanās nodrošināšanu (nakšņošana un ēdināšana).

  Tās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi, kas atkarīga no valsts, kurā notiek mobilitātes aktivitāte. Individuālais atbalsts pienākas arī par ceļa dienām – standarta ceļošanas gadījumā tās ir ne vairāk kā 2 ceļa dienas, zaļās ceļošanas gadījumā var būt līdz pat 6 ceļa dienām.

 • No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas ir saistītas ar jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistīšanu un papildu atbalsta nodrošināšanu projekta jaunatnes līdzdalības aktivitātēs atkarībā no šo dalībnieku profila un vajadzībām (piemēram, pavadošās personas atalgojuma segšanai, zīmju valodas tulka nodrošināšanai, pielāgotā transporta izmantošanai dalībnieku ar īpašām vajadzībām transportēšanai uz/no aktivitāšu norises vietas u.tml.).

  Tās var tikt pieprasītas divējādi:

  • pieprasot un pamatojot kā faktiskās izmaksas, kas tiktu izlietotas dažādās projekta jaunatnes līdzdalības aktivitātēs un pasākumos,

  un/vai,

  • ja projektā paredzēta mobilitātes aktivitāte – pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi.
 • Tās ir papildu specifiskas izmaksas, kas var tikt pieprasītas divējādi:

  • kā faktiskās izmaksas izmantošanai dažādos projekta posmos atbilstoši konkrētām dalībnieku vajadzībām – finanšu garantija, vīzas un ar vīzu iegūšanu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācijas, medicīniskās izziņas,

  un/vai,

  • ja projektā paredzēta mobilitātes aktivitāte – dārgu dalībnieku ceļa izmaksu segšanai (ja attiecināms).

  Abos gadījumos ārkārtas izmaksu nepieciešamība jāpamato projekta pieteikumā, norādot konkrētu summu, kas tiks pieprasīta.

 • Jā, šīs izmaksas var tikt attiecinātas no budžeta pozīcijās “Ārkārtas izmaksas”, kas kā faktiskās izmaksas jāpieprasa un jāpamato projekta pieteikumā, norādot konkrētu summu, kas tiks pieprasīta.

Cita būtiska informācija

Diāna Bišofe

ES programmas “Erasmus+” nodaļas vecākā eksperte (jaunatnes līdzdalības un DiscoverEU iekļaušanas projekti)

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »