Jaunatnes līdzdalības projekti

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē.

 • Jaunatnes līdzdalības projektu iespējams īstenot valsts vai starptautiskā līmenī. Projekta iecerei jābūt vērstai uz vismaz vienu no šiem mērķiem:

  • iesaistīšanās pilsoniskajā sabiedrībā,
  • Eiropas vērtību stiprināšana,
  • digitālo prasmju pilnveide un medijpratības veicināšana,
  • dialogs starp jauniešiem un lēmumpieņēmējiem.

   

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

  • Atbilstoši projekta iecerei un iespējām projektā ieteicams paredzēt arī digitālo aktivitāšu formātus (piemēram, tiešsaistes seminārus, hakatonus, dažādus e-līdzdalības rīkus utt.). 
  • Izstrādājot un īstenojot projektu, svarīgi ieviest videi draudzīgas pieejas.
  • Projektā ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība, projekta aktivitāšu plānošanā un/vai norisē iesaistot jauniešus ar ierobežotām iespējām.
 •  Starptautiska mēroga projekti Valsts līmeņa projekti
  Projekta ilgums 3-24 mēneši 3-24 mēneši
  Dalībnieku vecums Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem
  Atbalsta personas – bez vecuma ierobežojuma
  Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem
  Atbalsta personas – bez vecuma ierobežojuma
  Dalīborganizāciju profils Bezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālie uzņēmumi, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā, neformālas jauniešu grupas Bezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālie uzņēmumi, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā, neformālas jauniešu grupas
  Dalīborganizāciju skaits Vismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm Vismaz 1 organizācija no Latvijas
  Projekta galveno aktivitāšu norises vietaJebkurā no projektā iesaistītām valstīm*Latvija*
  Projekta galveno aktivitāšu norises vieta*aktivitātes var īstenot arī ES institūciju mītnes vietās (Briselē, Frankfurtē, Luksemburgā, Strasbūrā un Hāgā)*aktivitātes var īstenot arī ES institūciju mītnes vietās (Briselē, Frankfurtē, Luksemburgā, Strasbūrā un Hāgā)

 • Jaunatnes līdzdalības projektus iniciē, izstrādā un īsteno jauniešu grupa (13 – 30 gadi) un/vai jaunatnes organizācijas. 

  Lai jauniešiem palīdzētu īstenot savu ideju un veicinātu jēgpilnu mācīšanās procesu, projektā var paredzēt atbalsta personas iesaisti. Atkarībā no jauniešu vajadzībām projektā var iesaistīt vienu vai vairākas atbalsta personas.

 • Projektu veido šādi posmi:

  • Projekta plānošana un izstrāde;
  • Sagatavošanās posms;
  • Projekta galveno aktivitāšu īstenošana;
  • Projekta turpinājuma pasākumi. 


  Projektā iespējams īstenot dažāda veida līdzdalību veicinošas aktivitātes, kas balstītas neformālās izglītības pieejā, piemēram:

  • darbnīcas;
  • debates;
  • lomu spēles, simulācijas;
  • jauniešu konsultācijas;
  • kampaņas;
  • mācības;
  • tikšanās starp jauniešiem un lēmumpieņēmējiem;
  • informatīvi pasākumi u.c.

  Minētās aktivitātes projektā var īstenot kombinētā veidā. Gan valsts, gan starptautiska mēroga projektos ir svarīgi aktualizēt un veicināt ES vērtības, kā arī stiprināt vietējās kopienas, nodrošinot projektā īstenoto aktivitāšu ilgtspējību.

  Projektā nevar paredzēt šādas aktivitātes – organizāciju vai organizāciju tīklu statūtos paredzētās sapulces, politiski pasākumi, fiziskās infrastruktūras izbūve un remonts.

 • SVARĪGI! Maksimālā summa, kas var tikt pieprasīta Jaunatnes līdzdalības projektiem, ir 60 000,00 euro.

  Projekta finansējumu veido dažādas budžeta pozīcijas noteiktu izmaksu segšanai. Finansējuma aprēķins ir atkarīgs no budžeta pozīcijas veida:

  • atsevišķām budžeta pozīcijām finansējums ir balstīts Eiropas Komisijas noteiktās vienību likmēs, kas projekta pieteikumā tiek automātiski aprēķināts, balstoties uz ievadītās informācijas (piemēram, projekta vadības izmaksas, atbalsta personas izmaksas, ceļa izmaksas, individuālais atbalsts, iekļaušanas atbalsts),
  • atsevišķām budžeta pozīcijām pieprasāmais finansējums balstās faktisko summu aprēķinā, kas projekta pieteikumā ir jāpamato (piemēram, jaunatnes līdzdalības pasākumu atbalsts, ārkārtas izmaksas, iekļaušanas atbalsts).

  Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam atvērto kontu Valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

  Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

 • Nākamie soļi:

  • iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
  • konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par Jaunatnes līdzdalības projektiem;
  • sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
  • saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Informācija tiks papildināta. 

Cita būtiska informācija

Dalīties
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »